Hvordan sende digital sykmelding?

Sykmeldte kan logge inn på nav.no og finne sykmeldingen sin under «Ditt sykefravær». Her kan man se sykmeldingen og sende den til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren finner sykmeldingen i innboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hva er digital sykmelding?

Du kan sende sykmeldingen digitalt i stedet for å levere den på papir. Er du blitt sykmeldt hos en fastlege, får du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter om at du kan logge deg inn på nav.no. Gå til boksen som heter Ditt sykefravær.

Hvordan sende inn sykemelding til NAV?

Må du bruke papirsøknaden om sykepenger (del D av sykmeldingen) eller sende andre dokumenter på papir, skal disse sendes til NAV Skanning. Papirene skal ikke lenger sendes til ulike adresser i NAV avhengig av hvor den sykmeldte bor.

Hvordan sende digital sykmelding? – Related Questions

Når må jeg sende sykmelding?

I følge Folketrygdloven § 8-18 skal sykepenger fra arbeidsgiver tidligst ytes fra den dag melding om sykdom er gitt. Ved legeerklæring skal denne leveres arbeidsgiver innen 14 dager, ellers faller retten til sykepenger bort.

Hva gjør jeg med papir sykemelding?

Får arbeidstaker en papirsykmelding, vil NAV nå gjøre om denne til en digital sykmelding når den kommer inn til NAV. Når sykmeldingen er gjort digital, kan arbeidstakeren sende den til arbeidsgiveren fra “Ditt sykefravær” på nav.no på samme måte som øvrige digitale sykmeldinger.

Kan man sende mail til NAV?

Er du personbruker hos NAV skal du ikke henvende deg til NAV via e-post eller faks. Skal du gi beskjed om endringer som har betydning for saken og oppfølgingen din fra NAV, kan du bruke Skriv til oss. Du kan også kontakte NAV på telefon.

Hvor kan jeg sende dokumentasjon til NAV?

Etter at søknaden er sendt inn, kan du laste opp vedleggene via Dine saker på nav.no. Det er viktig at du sender alle vedlegg til søknaden. Hvis du har et dokument på papir, kan du ta et bilde av dokumentet og sende oss som vedlegg til en digital søknad.

Hvordan sende inn søknad om sykepenger?

I tiden framover vil stadig flere sykmeldte sende søknaden om sykepenger fra nav.no til NAV og/eller arbeidsgiveren. Den erstatter papirsykmeldingens del D. Arbeidsgiveren finner søknaden i meldingsboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen.

Hvor sendes krav om sykepenger?

Sykmeldinger og inntektsopplysninger skal sendes til NAV Arbeid og ytelser. Hvis den ansatte benytter papirsøknaden, skal den sendes til NAV Arbeid og ytelser.

Hvor lang tid tar det å få sykepenger fra NAV?

Vanligvis får du sykepenger fra dag 17. For sykefravær som skyldes korona, får du sykepenger fra dag 6. Reglene gjelder for de som har første sykefraværsdag fra og med 1. desember 2021, og reglene varer ut juni 2022.

Kommer sykepenger automatisk?

Du må sende søknad om sykepenger selv om arbeidsgiveren din betaler deg lønn mens du er syk. Arbeidsgiveren krever pengene tilbake fra NAV basert på din søknad. Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger før hele sykefraværet er over.

Er sykepenger full lønn?

En arbeidstaker arbeider én dag i uken og blir syk i minst 16 kalenderdager. Arbeidsgiveren utbetaler sykepenger for to (eventuelt tre) dager. Dette tilsvarer full lønn i arbeidsgiverperioden.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Må ikke gi beskjed for å få sykepenger

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Kan arbeidsgiver nekte å ta imot sykemelding?

Noen ganger kan en arbeidsgiver nekte å betale sykepenger de første 16 dagene av sykefraværet, altså den perioden som arbeidsgiveren vanligvis skal dekke. Hvis arbeidsgiveren din ikke godkjenner sykmeldingen, har du mulighet til å søke om at NAV betaler deg sykepenger disse 16 dagene.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Kan NAV overprøve sykemelding?

Vanligvis vil en legeerklæring være tilstrekkelig for å fastslå at sykdommen gir rett til sykepenger. For NAV er ikke en slik erklæring avgjørende og NAV kan overprøve legens vurdering.

Leave a Comment