Hvor skal jeg sende sykemelding til NAV?

Sykmeldingens forskjellige deler:

Papirsykmelding skal sendes til NAV Skanning, Sykmelding del A, Postboks 1411 Sentrum, 0109 Oslo. Del B: Er den sykmeldtes eksemplar med kopi av alle opplysningene. Del C: Er arbeidsgivers eksemplar som den sykmeldte gir eller sender sin arbeidsgiver.

Hvor leverer jeg sykemelding?

Arbeidstakere i hele landet kan sende sykmeldingen og søknaden om sykepenger digitalt til arbeidsgiveren. Pasienter som blir sykmeldt av en fastlege, får sykmeldingen på nav.no. Herfra kan de sende sykmeldingen til arbeidsgiveren, som får den i sin meldingsboks i Altinn.

Hva gjør jeg med papir sykemelding?

Får arbeidstaker en papirsykmelding, vil NAV nå gjøre om denne til en digital sykmelding når den kommer inn til NAV. Når sykmeldingen er gjort digital, kan arbeidstakeren sende den til arbeidsgiveren fra “Ditt sykefravær” på nav.no på samme måte som øvrige digitale sykmeldinger.

Hvordan sende post til NAV?

Er du personbruker hos NAV skal du ikke henvende deg til NAV via e-post eller faks. Skal du gi beskjed om endringer som har betydning for saken og oppfølgingen din fra NAV, kan du bruke Skriv til oss. Du kan også kontakte NAV på telefon.

Hvor skal jeg sende sykemelding til NAV? – Related Questions

Hvordan skrive brev til NAV?

Når du skal skrive brev til NAV kan du som regel finne egne skjemaer på nettsiden deres. NAV tar også imot klager og søknader på papir, dersom du av ulike grunner ikke kan eller vil sende brevet digitalt.

Når må jeg sende sykmelding?

I følge Folketrygdloven § 8-18 skal sykepenger fra arbeidsgiver tidligst ytes fra den dag melding om sykdom er gitt. Ved legeerklæring skal denne leveres arbeidsgiver innen 14 dager, ellers faller retten til sykepenger bort.

Hvordan levere post?

Sett på frimerker, skriv på en digital kode eller klistre på en returlapp, bestill henting og legg det i din egen postkasse. Bruk Norgespakke™ 0–5 kg for sendinger over 350 g og som er innenfor maksmålene 35 x 25 x 12 cm. Send på Posten eller fra egen postkasse.

Hvordan skrive avsender på brev?

Avsenderadresse bør stå på baksiden av sendingen. Videre er det en rekke varianter når det gjelder plasseringen av postnummeret i en adresse. Den vanligste plasseringen av postnummeret er foran poststedet, for eksempel 53225 Bonn.

Hvordan sende post i retur?

Om du har fått en pakke i postkassen, har du nå mulighet til å sende den i retur fra din egen postkasse. Du finner en returetikett i pakken eller ved å kontakte nettbutikken.

Slik fungerer tjenesten:

  1. Trykk søk/bestill opphenting.
  2. Du får da beskjed om du kan bestille gratis opphenting fra din egen postkassen.

Er det lov å sende penger i Posten?

Verdien må skrives på brevet. Verdien kan angis med virkelig eller lavere verdi, maks kr 40 000,–. Penger og frimerker må oppgis med virkelig verdi. Brevet forsegles med forseglingstape godkjent av Posten.

Hva er ikke lov å sende i Posten?

Dette kan ikke sendes i posten:

eksplosiver og brannfarlige stoffer. narkotiske stoffer. levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr. kopivarer/piratvarer.

Kan man bruke gamle frimerker?

Gamle frimerker kan fortsatt brukes.

Hva skal stå på en pakke?

Når du skal sende brev eller pakker, er det viktig å skrive riktig adresser, både gateadresser og postnummer. Dette gjelder både i Norge og til utlandet.

Hva betyr firma C O?

c/o står for care of (ta vare på). Det brukes hvis ditt navn ikke står på den postkassen som posten er adressert til. Du oppgir da navnet på “eieren” av postkassen, som kan være navnet på en person eller et firma.

Hva er billigste måte å sende pakke i Norge?

Det vanligste og billigste for så små pakker er å sende den direkte til postkassen til mottakeren. Du kan også velge å sende pakken med sporing eller som en rekommandert pakke, dette er ikke noe de fleste av oss vill ha behov for, og det koster dessuten betydelig mye mer.

Hva koster et frimerke 2022?

Prising for brev i form av rull: Diameter inntil 7 cm og lengde inntil 35,3 cm; bruk pristabell for 2–7 cm.

Brev med personlige frimerker.

Hva som prises Pris
Ark innland (20 frimerker) 470,–
Ark Europa (20 frimerker) 650,–
Ark verden (20 frimerker) 770,–
Ekspedisjonskostnad 35,–

Leave a Comment