Hva regnes som korttidsutleie?

Korttidsleie defineres av Skatteetaten som utleie av egen bolig, eller deler av egen bolig, i mindre enn 30 dager. I korttidsleie varer altså ikke et utleieforhold lenger enn 30 sammenhengende dager.

Kan borettslag nekte Airbnb?

Dersom du selv bor i boligen mens du leier ut, har i utgangspunktet ikke borettslaget adgang til å nekte deg utleie til Airbnb. Nektelsesadgang for borettslaget kan imidlertid foreligge dersom det er fastsatt i borettslagets vedtekter at korttidsutleie ikke skal forekomme.

Kan borettslag nekte fremleie?

Utgangspunktet er at fremleie av borettslagsboligen krever styrets samtykke. Av loven følger at styret står fritt med hensyn på om tillatelse skal gis eller ikke, uten å måtte grunngi et eventuelt avslag nærmere. Det betyr imidlertid ikke at borettslaget står helt fritt til å avslå utleiesøknader.

LES OGSÅ  Hvilket nettbrett er best i test?

Hva regnes som korttidsutleie? – Related Questions

Hva skal til for å bli kastet ut av borettslag?

Utkastelse krever vesentlig mislighold

En andelseier eller sameier som i vesentlig grad misligholder pliktene sine, kan bli pålagt å selge leiligheten sin. I tillegg til tvangssalg kan også utkastelse bli brukt overfor beboere som er til spesielt stor plage for de andre i sameiet eller borettslaget.

Kan man nekte katt i borettslag?

Høyesterett har fastslått at et borettslag ikke kunne forby leietakeren å ha innekatt. Hovedregelen er at borettslaget kan bestemme at dyrehold er forbudt. Et slikt forbud kan gjelde generelt eller for enkelte typer dyr. Utgangspunktet er således at du som beboer må respektere og overholde borettslagets regler.

Kan jeg nekte fremleie?

Hovedregelen etter husleielovens § 7-2 sier at leietaker ikke har lov til fremleie uten samtykke fra utleier. Det finnes imidlertid unntak fra regelen. Utleier kan ikke nekte fremleie uten saklig grunn.

Hva er saklig grunn for å nekte fremleie?

Hel fremleie ved leietakers midlertidige fravær, for eksempel ved sykdom, studieopphold i utlandet, militærtjeneste eller andre tungtveiende grunner i maks to år kan utleieren kun nekte om det foreligger saklig grunn, jf. husleieloven § 7-4.

Har man Lov til å fremleie?

Leietakeren kan fremleie hele leieobjektet dersom årsaken til dette er midlertidig fravær. Dette fraværet kan skyldes arbeid, utdannelse, avleggelse av militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende årsaker. Det viktige her er begrepet midlertidig, da fraværet kan være på maksimalt to år.

Har man lov til å avlive hund selv?

Avlivingen må foretas av person som er kyndig i bruk av vedkommende skytevåpen.” Dette betyr at det er tillatt å avlive egen hund, ved skudd mot hundens hjerne med et egnet skytevåpen, med en avstand som er tilpasset våpenet som anvendes og mens hunden er i ro.

Kan huseier nekte meg å ha besøk av hund?

leietaker har,

Utleier kan likevel ikke nekte hundeholdet, med mindre det foreligger spesielle grunner. Det kan f. eks. være at utleier har allergi og skal bruke boligen etterpå, hunden bjeffer nattestid eller er til annen ulempe for naboer.

Er det lov med dyr i leilighet?

Husleieloven § 5-2: ”Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen”.

Er det lov med hund i leilighet?

Selv om et kjæledyr kan være svært viktig for livskvaliteten, er det ingen selvfølge å få lov til å ha dyr dersom man bor i borettslag eller sameie. – Dersom det ikke er inntatt noe forbud i vedtekter eller husordensregler, vil dyrehold som utgangspunkt være tillatt.

Kan utleier nekte hund?

Utleier kan likevel ikke nekte hundeholdet, med mindre det foreligger spesielle grunner. Det kan for eksempel være at utleier har allergi og skal bruke boligen etterpå, hunden bjeffer nattestid eller er til annen ulempe for naboer.

Er det lov å ha hund i leilighet?

Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen. En dyreelsker vil trolig oppfatte dette som grønt lys til å anskaffe seg hund.

LES OGSÅ  Hva er den beste trådløse ruteren?

Er det lov med hund på Ikea?

Firbeinte familiemedlemmer må være hjemme mens du handler hos oss. Førerhunder på jobb er selvfølgelig velkommen til å bli med inn på varehuset.

Hvordan skrive søknad om hund i borettslag?

Det er styret i borettslaget/sameiet som skal motta og behandle søknad fra en beboer som ønsker å holde dyr. Søknaden skal være skriftlig og søker må begrunne hvorfor det er «gode grunner» til dyrehold i dette tilfellet.

Når er det lov å slippe hund?

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Er det greit å ha hunden i bur?

Ja, men det må være stort nok. Bruk av lukkede bur begrenser hundens mulighet for å bevege seg og slike bur egner seg derfor ikke til oppholdssted.

Leave a Comment