Når bør man søke om dagpenger?

Dagpenger kan gis til personer som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert inntekt på grunn av dette. Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 2 G, og ellers i inntil 104 uker.

Hvor mye kan jeg få i dagpenger?

Dagpengene er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget. Dette gis for fem dager i uken, slik at dagpengene er 12 promille (1,2 prosent) per uke. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt (antall hverdager varierer noe år for år).

Hvor lang tid tar søknad om dagpenger?

Fra august mener de derfor at det vil være en normal saksbehandlingstid, det vil si 25 til 30 dager. Folk som har søkt om dagpenger hos Nav, må derfor fortsatt belage seg på at det kan ta svært lang tid før de får sin søknad behandlet. – For noen vil det være snakk om måneder før vi kommer à jour med sakene.

Når bør man søke om dagpenger? – Related Questions

Hvem har ikke krav på dagpenger?

Dagpenger og sluttpakker

Du har ikke rett på dagpenger for perioder hvor du har krav på lønn. I oppsigelsestiden har du ikke rett til dagpenger. Når det gjelder sluttpakker, vil NAV se på denne som en løpende ytelse, selv om den er utbetalt som en engangssum.

Når man ikke har rett på dagpenger?

Når du ikke har krav på dagpenger

Hvis man da står uten inntekt, er det fortsatt muligheter, men reglene er annerledes og kravene strengere. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse som utbetales til mennesker som ikke kan forsørge seg selv via arbeid eller andre stønader.

Når får man utbetalt dagpenger fra NAV?

Har du fått innvilget dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger, utbetales pengene ca. 2-3 virkedager etter at du har sendt inn meldekortet for meldeperioden. NAV beregner hvor mye du har rett til i dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller tiltakspenger rundt kl. 21 samme dag som du sender meldekortet.

Kan man få dagpenger hvis man sier opp jobben?

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å få dagpenger fra NAV.

Hvor mye kan man tjene før man mister dagpenger?

uke. NAV har beregnet fastsatt vanlig arbeidstid til 9 timer pr uke. I regelverket står det at dersom man jobber mer enn 50 % av gjennomsnittlig arbeidstid i løpet av meldeperioden (14 dager), så mister man dagpengene.

Hva skjer etter to år med dagpenger?

Dersom du fortsatt er arbeidsledig når dagpengeperioden din er over, kan du søke om dagpenger på nytt. Du må igjen fylle vilkårene for rett til dagpenger. Dette innebærer blant annet at arbeidstiden din må være redusert på nytt.

Kan NAV tvinge meg til å jobbe?

NAV kan innvilge lønnstilskudd om du har problemer med å få en jobb på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, eller om du står i fare for å miste jobben din av helsemessige årsaker.

Hvor mye kan jeg jobbe og fortsatt få dagpenger?

Du får ikke utbetalt dagpenger for tiden du har jobbet. Jobber du mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode på 2 uker, får du ikke utbetalt dagpenger for denne perioden.

Hvor mye penger får man som arbeidsledig?

Som arbeidsledig får du utbetalt 62,4 prosent av lønnen du hadde, og du får maksimalt utbetalt 331 000,- i dagpenger.

Hva har jeg krav på fra NAV?

Her finner du en oversikt over NAVs tjenester og ytelser.
  • Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert.
  • Sykepenger.
  • Familieytelser.
  • Økonomisk stønad (sosialhjelp)
  • Opplysning, råd og veiledning.
  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
  • Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Hvor mye får man av NAV i mnd?

Hvor mye får jeg i dagpenger? I dagpenger får du 80 prosent av inntekten din, altså dagpengegrunnlaget, opp mot 300.000 kroner (3G) i året. Deretter får du 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er over 300.000 kroner opp mot 600.000 kroner.

Hva er forskjell på dagpenger og arbeidsavklaringspenger?

Hvis du har mistet mer enn 50 % av arbeidstiden din, og er reell arbeidssøker skal du på gitte vilkår innvilges dagpenger. Er arbeidsevnen din nedsatt med minst 50 % og sykdom, skade eller lyte er en vesentlig medvirkende årsak til dette skal du innvilges arbeidsavklaringspenger.

Leave a Comment