Hvor mye betaler NAV i sykepenger?

Når den ansatte har vært sykmeldt i 52 uker, er rettigheten til sykepenger fra NAV brukt opp. Arbeidsgiveren har likevel plikt til å utbetale sykepenger de første 16 dagene av et nytt sykefravær.

Hvordan regner arbeidsgiver ut sykepenger?

Sykepenger til arbeidstaker utgjør 100 % av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget per år kan ikke overstige 6 ganger grunnbeløpet. I arbeidsgiverperioden skal arbeidsgiver beregne seg fram til en månedsinntekt.

Hva får jeg i sykepenger?

Sykepenger skal ytes til den som «er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepengerSykepengene skal være 100 prosent av «sykepengegrunnlaget» dersom man er arbeidstaker.

Hvor mye betaler NAV i sykepenger? – Related Questions

Har man rett til å få lønn når man er syk?

Hvis det er bestemt i arbeidsavtale eller tariffavtale at arbeidsgiveren skal betale full lønn under sykdom, løper vanlige lønnsutbetalinger under sykefravær. Som arbeidsgiver kan du imidlertid kreve sykepengene refundert fra NAV.

Har man krav på tillegg når man er sykemeldt?

Svar: Utgangspunktet er at ansatte skal ha full lønn under sykdom. Full lønn tilsvarer lønn inkl. tillegg ihht oppsatt turnusplan.

Når får man utbetalt sykepenger fra NAV?

Etter at vi har mottatt inntektsopplysninger fra arbeidsgiverne, må de fleste regne med å vente minst fire uker før sykepenger utbetales. En del saker kan også ta en god del lengre tid enn fire uker. Dette gjelder for eksempel hvis du har flere arbeidsgivere eller er ansatt i eget AS.

Har man rett til feriepenger av sykepenger?

Feriepenger til arbeidstakere som mottar sykepenger fra NAV gis for første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepengene, vil NAV utbetale feriepengene til arbeidsgiver. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger.

Hvor mye får man i sykepenger som arbeidsledig?

Hvor mye får du utbetalt? Arbeidsgiveren din utbetaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene fra og med første sykefraværsdag. Alle dager telles med, ikke bare de dagene du skulle vært på jobb. Sykepengene vil normalt utgjøre 100% av din bruttoinntekt, dersom du er arbeidstaker.

Hvor lenge kan man være sykemeldt før man mister jobben?

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykmeldt, se arbeidsmiljøloven §15-8 (1). Når en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 15-7. Les mer om hvordan arbeidsgivere skal følge opp ansatte som er sykmeldt.

Kan man få sparken for å være syk?

Arbeidsmiljøloven § 15-8 har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Bestemmelsen slår fast at arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, ikke av den grunn kan sies opp de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Må ikke gi beskjed for å få sykepenger

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Hvordan si til sjefen at du er sykemeldt?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon».

Kan legen nekte å gi sykemelding?

Legen avgjør dine behov

– Hvis du sier at du er så dårlig og plaget at du ikke er i stand til å være på jobb og gjøre jobben din, så får du sykemelding, sier fastlege Bjørn Berge Hansen, som også jobber som rådgivende overlege i NAV.

Kan man tvinges på jobb når man er sykemeldt?

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke tvinge deg å komme på jobb, når du er syk. Det vil i utgangspunktet være du selv eller en lege som må vurdere om du er for syk til å dra på jobb, eller om du har mulighet til å være på jobb, og da eventuelt med tilrettelegging av for eksempel arbeidsoppgaver.

Kan man ringe inn syk dagen før?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon».

Leave a Comment