Kan jeg stemme når jeg er 17?

For å stemme ved politiske valg i Norge, må personen som hovedregel fylle 18 år innen utgangen av valgåret.

Kan jeg stemme blankt?

Valgdirektoratet opplyste på sine nettsider følgende: Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Har jeg rett til å stemme?

I Norge gis stemmerett ved stortingsvalg til norske statsborgere som er fylt 18 år eller fyller det i løpet av valgåret, og som er eller har vært folkeregistrert i Norge. Til sammenligning må en i f. eks. Sverige være fylt 18 år senest på valgdagen for å ha stemmerett.

Hvor mange stemte i 2021?

Resultatoversikt for hele velgermassen
Valg Antall %
Stemte Senterpartiet 402 961 10,35
Stemte Fremskrittspartiet 346 474 8,90
Stemte Sosialistisk Venstreparti 228 063 5,86
Stemte Rødt 140 931 3,62

Kan jeg stemme når jeg er 17? – Related Questions

Når er neste valg 2025?

Stortingsvalget 2025 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført i september 2025 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2025–2029.

Hvem vant valget i 2013?

Valget gav en solid seier for den borgerlige blokka. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk i alt 96 mandater mot de rødgrønne partienes 72 (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti).

Hvor høy er valgdeltakelsen i Norge?

Den totale velgeroppslutningen om disse valgene var på 37,9 prosent. For Norges del var valgdeltakelsen spesielt omdiskutert etter kommunevalget i 2003, da bare 59 prosent av de stemmeberettigede valgte å stemme, noe som tilsvarte 2 069 673 stemmer.

Hvor mange stemte i 2017?

Ved stortingsvalget i 2017 var det 3 762 746 stemmeberettigede velgere i Norge, som var 120 752 flere enn ved stortingsvalget i 2013.

Hvor mange forhåndsstemmer?

I dagens regelverk er det ingen regler som begrenser muligheten til å forhåndsstemme, og antallet som benytter seg av denne har da også økt betraktelig. Ved stortingsvalget 2009 var det 707 489 som forhåndsstemte, mer enn 200 000 flere enn den tidligere rekorden fra 2001.

Kan samer stemme ved stortingsvalg?

Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall, samemanntallet, har stemmerett. Sametingsvalget og det det norske stortingsvalget avvikles på samme dag, hvert fjerde år.

Er jeg en same?

Det subjektive er at du må avgi erklæring om at du oppfatter deg som same. I tillegg må du oppfylle ett av følgende objektive kriterier: Har samisk som hjemmespråk, eller. Har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller.

Kan du bli same?

For å bli innført i samemanntallet må man erklære at man oppfatter seg som same og har samisk som hjemmespråk, eller at minst en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene har/har hatt samisk som hjemmespråk, eller at man er barn av en som er registrert i samemanntallet.

Hva skal til for å kalle seg same?

Sametingets valgmanntall
  • Dette er avgjørende for hvem som kan stå i Sametingets valgmanntall:
  • § 2-6.
  • Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten.
  • a) har samisk som hjemmespråk, eller.
  • b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller.

Hvem kan ha kofte?

Du kan bruke kofte selv om dine brødre eller søstre, dine foreldre eller andre i familien påstår at de ikke er samer. Du er ikke alene om å være del av en familie der folk velger forskjellig. Noen ganger følger de etter, men trenger at noen går først.

Hvem regnes som samer?

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet.

Hvor bor samer i dag?

På samisk kalles samenes tradisjonelle bosettingsområde for Sápmi. Det er et sammenhengende geografisk område som strekker seg gjennom deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. En del samer bor utenfor Sápmi-området, samtidig bor det svært mange som ikke er samer, i dette området.

Hva kaller man samer på engelsk?

På samme måte er lapper nå samer, eller på engelsk sami people.

Hva er det samer spiser?

Typisk samiske mat inkluderer bl. a. tørrkjøtt av rein, bidos (kjøttsuppe av rein), reinost/sauost som kaffeost, boknafisk, røykt røye eller annan fisk, gáhkko (rundt, heva brød).

Er det flest samer i Oslo?

Tromsø er den kommunen i Norge med flest innbyggere registrert i Sametingets manntall. Oslo, som av mange har blitt sett på som Norges største sameby, kommer først på 5. plass. Både Kautokeino, Alta og Karasjok har flere medlemmer i Sametingets valgmanntall enn det Oslo har.

Hva tror samene på?

Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder. De trodde på ånder og at naturen var besjelet. Sjamanen, eller noaiden, var samenes prest. Han hadde angivelig en spesiell kontakt med åndeverden.

Leave a Comment