Hvordan utvide og forkorte brøk?

Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg. På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres. Dette kaller vi å forkorte en brøk.

Hvordan forenkler man en brøk?

Brøker som utvides og forkortes endrer ikke verdi.

Når en brøk forkortes, divideres teller og nevner med samme tall. Brøken endrer ikke verdi.

Hvordan redusere brøk?

En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å dividere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å forkorte brøken.

Hvordan utvide og forkorte brøk? – Related Questions

Hvor mye er 3 2 deler?

Tolkning 1: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i femtedeler.) Dele summen på fem og gi to femtedeler av summen til den ene personen og resterende tre femtedeler til den andre personen. Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles mellom to personer i forholdet 2:3, så får en person 120 kr og den andre 180 kr.

Kan det være komma i en brøk?

Alle desimaltall kan skrives som en brøk eller som et blanda tall. Når det er en desimal etter komma, skriver vi desimaldelen som tideler. Når det er to desimaler etter komma, skriver vi desimaldelen som hundredeler. Når tallet har en heltallsdel , får vi et blanda tall.

Hvordan løse brudden brøk?

En brøk hvor teller og nevner er en brøk kalles en brudden brøk. En brudden brøk kan gjøres ubrudden ved å multiplisere teller og nevner med fellesnevneren.

Hvordan forklare brøk for barn?

En brøk er en del av noe. Det er en måte å skrive på som uttrykker forholdet mellom en del og en helhet. Tallet over brøkstreken kalles teller og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

Hvor mye er 1 5?

Foholdet mellom saft og vann skal være 1/5, og vi vet da at det alltid vil være 1/5mye saft som vann i den utblanede saften. En annen måte å skrive dette på, er at uansett hvor mye saft det er i blandingen vil det alltid være 5 ganger så mye vann. Altså: Mengden vann = 5 ganger mengden saft.

Hva er 2 5 i brøk?

En del elever behandler teller og nevner som to heltall og betrakter brøkstreken som et skilletegn mellom teller og nevner. Eksempel: Brøken 25 er det samme som 2,5. På samme måte svarer en del elever at 15 er lik 1,5.

Kan man ha null i nevner?

Nullpunkter får vi når teller er lik null, mens de kritiske punktene er der nevneren er lik null (husk at vi aldri skal ha null i nevneren).

Hva heter tall bak komma?

Desimaltall er tall som inneholder komma, for eksempel 2,7 eller 10,003. Sifrene som følger etter komma kalles desimaler.

Hvilken brøk er minst?

REGEL: Brøken med lavest nevner er størst.

Hvor mye er 1 3 del?

Med brøksirkler: 1 hel delt i 3. Hver bit er eksakt 1/3. Hvis vi skal skrive det med desimaltall blir det omtrent 0,33, og det er ikke eksakt. 3 · 1/3 = 1, men 3 · 0,33 = 0,99.

Hva er det samme som 3 4?

Hei, Kristine! For å kunne avgjøre hvilken brøk er størst, må brøkene ha samme nevner. Den enkleste måten å få samme nevner i brøkene på (finne fellesnevner), er å multiplisere nevnere, altså 2⋅4=8. Nå kan du sammeligne brøkene, 22=88 og 34=68.

Når teller er større enn nevner?

Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren må være forskjellig fra null. Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall.

Hva er det samme som 1 5?

samme måte vurderer en del elever størrelsen til brøken 15 ​​​​til å være omtrent en halv, altså at 15 ​​​​ er lik 0,5.

Hvilken brøk har samme verdi som 1 3?

Du lager likeverdige brøker ved å gange med heltall større enn 1: 13=13⋅22=1⋅23⋅2=26. 13=13⋅33=1⋅33⋅3=39. 13,26 og39 er likeverdige.

Hvordan addere to brøker?

Når vi adderer eller subtraherer brøk, må brøkene alltid ha lik nevner. Hvis brøken har lik fellesnevner så adderer/subtraherer vi tellerne og beholder nevnerne. Hvis brøkene har ulik fellesnevner, må vi finne fellesnevneren og utvide brøkene slik at alle har lik nevner.

Hva er nevner i brøk?

Nevner er det som står under brøkstreken i en brøk. Det kan være et tall eller et matematisk uttrykk.

Leave a Comment