Hva er menneske ressurser?

Kilder til menneskelig handling, livsutfolde, oppfinnelser og innovasjon omfatter ulike kogntive eller intellektuelle kilder som kunnskapstilfang, utdanningsnivå, eller mental helsetilstand.

Hva er forskjellen på naturressurser og menneskelige ressurser?

– Blir til en ressurs når vi kan ta nytte ut av den. – Forekomster i naturen mennesker har teknologi og økonomi til å utnytte, og dekker menneskelige behov. – Ting som mat, klær, papir, metaller, drivstoff og plast. – Naturressurser som dyrkbar jord, beitende dyr, fiskefelt, skog, gruver, olje og gasskilder.

Hvilke ressurser har vi i Norge?

Norge er et land rikt på naturressurser. Norge er et land rikt på naturressurser. Mest kjent er fisk, olje og gass, mineraler, skog og vannkraft.

Hva er menneske ressurser? – Related Questions

Hvilken ressurser har vi?

Naturressurser er luft, vann, dyrkbare arealer, petroleum, mineraler og andre råstoffer. Man skiller gjerne mellom fornybare og ikke-fornybare ressurser. Fornybare ressurser som luft og vann blir fornyet gjennom naturens prosesser.

Er mat en ressurs?

Mat er en fornybar biologisk produksjon – en fornybar ressurs – og et vesentlig grunnlag for samfunnets verdiskaping og stabilitet.

Hva lever de av i Norge?

Når vi tar utgangspunkt i verdiskapingen på denne måten ser listen over Norges største næringer slik ut:
 • Utvinning av olje- og gass: 395 milliarder kroner.
 • Varehandel: 215 milliarder kroner.
 • Industri: 210 milliarder kroner.
 • Bygg og anlegg: 189 milliarder kroner.
 • Finans og forsikring: 146 milliarder kroner.

Hva er Norge kjent for?

Norge er for mange synonymt med olje og fjell. En dramatisk og praktfull natur strekker seg fra strender og klippeformasjoner i sør gjennom store fjellområder i Midt-Norge til midnattssola på Nordkapp. Norge har enorme fjell- og skogområder og utstrakte vidder, noe som innebærer at bare ca. 3 % av arealet er dyrkbart.

Hvor mange jordkloder trenger vi Norge?

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 3,4 jordkloder.

Hva er en grønn ressurs?

Grønne ressurser:

plante- og dyrebestander. fotosyntesen er grunnlaget for disse ressursene. sollys, karbondioksid, næringssalter og vann produserer plantemateriale.

Er fisk fornybar ressurs?

Fisken er en av våre viktigste fornybare ressurser, en av de næringene dette landet skal leve av når vår økonomi ikke lenger kan basere seg på oljeinntekter.

Hva er betyr ressurs?

En ressurs er elementer eller menneskelige egenskaper som kan utnyttes økonomisk, eller som er til nytte på annen måte.

Hvorfor er naturressurser viktig?

Naturressurser som for eksempel skog, planter og vann er avgjørende for at menneskene skal overleve. Bevaring og bærekraftig bruk av naturressursene er viktig for å sikre matproduksjonen og for vår evne til å møte klimautfordringene i framtiden.

Hvordan bruke mindre ressurser?

Dette kan DU gjøre for å ta vare på jordens ressurser:
 1. Kildesortere.
 2. Ikke kaste så mye mat.
 3. Spise mindre kjøtt.
 4. Kjøpe mindre klær og elektronikk.
 5. Kjøpe brukt i stedet for nytt.
 6. Gå, sykle og reise kollektivt.

Hva slags ressurs er jorda?

Jord er en begrenset ressurs. Jord er et levende system som gir næringsstoffer og holder på vann til plantevekst. Ikke nok med at jord legger grunnlaget for all produksjon av mat, energi og fiber – den er også helt vesentlig for lagring av karbon.

Hva er bærekraftig bruk av ressurser?

Bærekraftig ressursbruk/ressursuttak

Bærekraftig resursbruk/resursuttak blir derfor bruk/uttak av resurser som ikke reduserer kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Strengt tatt så skal man da ikke bruke mer resurser enn hva naturen/biosfæren kan produsere.

Hvordan kan folk leve et godt liv uten å bruke for mye ressurser?

Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine og om de kan påvirke eget liv og samfunnet de lever i.

Hvordan kan vi få til en bærekraftig utvikling?

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Hvilke fornybare ressurser har vi?

Fornybare ressurser er for eksempel vann, vind, sollys, tre, planter. Sol, vind og bølger kan vi utnytte uten å bruke dem opp. Trevirke, planter dyr og ferskvann er ressurser vi kan bruke, men som krever at vi bruker dem på en bærekraftig måte.

Hvordan kan man utnytte vindenergi?

Vindenergi kan omdannes til vindkraft i et vindkraftverk. Vind som energikilde har vært utnyttet til fremdrift av båter og skip, og til drift av vannpumper og møller i uminnelige tider.

Leave a Comment