Hvordan skrives et refleksjonsnotat?

Refleksjonsnotatet skal omfatte presentasjoner av egne standpunkter. Du skal med andre ord ha med egne refleksjoner og forståelse av problemstillingen (helst knyttet til din stilling i yrke eller samfunn.) Drøfting og analyse er en sentral del av refleksjonsnotatet.

Hvordan skrive refleksjonsnotat NDLA?

Refleksjonsnotat
 1. Begynn med å skrive et kort handlingsreferat fra en hendelse, for eksempel garderobesituasjonen i barnehagen.
 2. Skriv så ned hva du tenker i ettertid.
 3. Trekk inn teori som det er naturlig å se situasjonen i sammenheng med, for eksempel kommunikasjon, samhandling eller grensesetting.

Hva vil det si å være reflektert?

Reflektere betyr å gjenspeile, kaste tilbake lys, bølger eller stråling. Begrepet kan også bety å overveie eller tenke over noe.

Hvordan skrives et refleksjonsnotat? – Related Questions

Hva skal med i en refleksjon?

Ofte settes refleksjon i gang av noe som har overrasket deg, eller noe som ikke har gått så bra som du hadde ønsket i praksisperioden. Du kan reflektere over produkt/resultat, prosess og verdigrunnlag. Vær presis og nøytral i beskrivelsen slik at refleksjonen kan ta utgangspunkt i det som faktisk skjedde.

Hva sier Refleksjons loven?

Refleksjon av et legeme

Når en fullstendig elastisk kule støter mot en fullstendig elastisk, plan vegg, skjer refleksjon etter refleksjonsloven: Innfallsvinkelen er lik refleksjonsvinkelen.

Hva er en god refleksjon?

Det er å formulere tankar og stille spørsmål, sende tankar fram og tilbake og vurdere fleire sider av ei sak. Å reflektere kan vere å gruble, fundere, grunne, spekulere, undre seg, filosofere, lure på, vurdere. Å stille spørsmål er bra når vi reflekterer.

Hvordan starte en refleksjon?

Start med å beskrive det du vil reflektere over. Det kan være at lærer har gitt beskjed om hva som er temaet for refleksjonen, eller at du kan selv velge hva du vil fordype deg i. Ofte settes refleksjon i gang av noe som har overrasket deg, eller noe som ikke har gått så bra som du hadde ønsket i praksisperioden.

Hva er kritisk refleksjon?

Kritisk refleksjon er en metode for å reflektere over egen praksis. Den bygger på en forståelse av at det eksisterer ulike former for kunnskap og at vi gjennom refleksjon kan bli mer bevisst på hvilken kunnskap vi bygger på og hvordan den påvirker hvordan vi handler.

Hva vil det si å reflektere i tekst?

Refleksjon innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.» Reflekterende tekster kan være tekster der du utforsker et tema. Å utforske innebærer å undersøke, diskutere, analysere og tolke kunnskap. Fagartikkel og drøftende artikkel kan være eksempler å slike tekster.

Hvordan skrive et faglig refleksjonsnotat?

I et refleksjonsnotat skal du sette ord på praktiske handlinger og opplevelser, og på den måten tilegne deg kunnskap og bli en dyktigere praktiker. Ved å systematisk reflektere over hva som har skjedd og hva du har gjort, kan du bedre vurdere om oppgaven ble utført på en hensiktsmessig måte.

Hvorfor reflektere over egen praksis?

Å reflektere over egen praksis er en forutsetning for å kunne praktisere kunnskapsbasert. Det at du stiller deg spørsmål om hvorfor du gjør ting er vesentlig. Tenk deg at du jobber på en sengepost der pasientene har kirurgiske sår.

Hva er en Skrivehandling?

Skrivehandlinger er det du gjør når du skriver. Språket hører også med til formen du gir en tekst, og sjangrene kan være nyttige mønstre du kan bruke i din egen skriving.

Hva er form og hensikt?

Et budskap har en form og et innhold. Formen er utseende, eller innpakningen, mens innholdet er det som er pakket inn. Dersom budskapet skal nå fram og bli forstått, er det om å gjøre at form og innhold uttrykker det samme.

Hvordan skrive om motiv?

Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi en tekst med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som kan danne utgangspunkt for ei fortelling eller et dikt.

Hva menes med form og innhold?

Innholdet er det som faktisk står i teksten, blant annet tema og budskap. Formen er hvordan teksten er utformet. Et dikt er ofte satt opp med flere strofer (vers), mens en novelle eller et romanutdrag er en sammenhengende prosatekst.

Hvilke litterære virkemidler har vi?

Litterære virkemidler
 • Repetisjon. Det å gjenta tekst – for eksempel ord, hele avsnitt eller setninger – kan i mange tilfeller være et effektivt virkemiddel i teksten din.
 • Allusjon.
 • Rim eller rytme.
 • Besjeling.
 • Sarkasme eller ironi.
 • Metaforer.
 • Få hjelp til å anvende litterære virkemidler.

Hvordan finne virkemidler i dikt?

For å kunne finne virkemidler i dikt, må den som leser først og fremst ha kunnskap om de språklige virkemidlene vi har i det norske språket. Jo flere virkemidler leseren har kunnskap om, jo bedre blir analysen som vedkommende gjør av det aktuelle diktet.

Hvordan analysere en retorisk tekst?

Å gjøre en retorisk analyse av en tekst går ut på å avsløre hvordan en tekst virker overbevisende, eller ikke overbevisende.

Elocutio

 1. Hvilken stil (enkel, mellom, høy) har avsenderen valgt?
 2. Er språket enkelt eller vanskelig? Er det klart og presist?
 3. Hvilke troper og figurer er brukt?

Hva er etos logos og patos?

Kort repetisjon: De tre appellformene

For over to tusen år siden begynte grekerne å undersøke systematisk hva som gjør en tale god. De fant ut at taleren må overbevise på tre måter: gjennom etos (troverdighet), logos (argumenter) og patos (følelsesappell).

Leave a Comment