Hva er definisjonen på et prosjekt?

Et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme.

Hva går Prosjektledelse ut på?

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss konstnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet.

Hvordan sette opp en prosjektplan?

10 enkle steg for å lage en prosjektplan
 1. Steg 1: Forstå omfanget og verdien i prosjektet.
 2. Steg 2: Foreta undersøkelser.
 3. Steg 3: Still de vanskelige spørsmålene.
 4. Steg 4: Lag grunntrekkene for prosjektplanen.
 5. Steg 5: Kommunikasjon er nøkkelen.
 6. Steg 6: Lag en fullt utdypet prosjektplan.
 7. Steg 7: Publiser planen.

Hva er definisjonen på et prosjekt? – Related Questions

Hva skal et prosjekt inneholde?

Dette bør prosjektplanen din inneholde
 1. Prosjektet mål og rammer. Definer prosjektets mål og gi en beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet og hensikten.
 2. Omfang, tid og kostnad.
 3. Organisasjon.
 4. Fremdrift og rapportering.
 5. Ressursbruk.
 6. Målgrupper, interessenter og kommunikasjonsstrategi.

Hvordan skriver man et prosjekt?

Hvordan skrive en god prosjektbeskrivelse?
 1. Viktige elementer:
 2. Hvorfor er prosjektet viktig?
 3. Hva er resultatet av prosjektet?
 4. Hva finnes av lignende tiltak og hva er unikt med deres?
 5. Hva er de direkte og indirekte effektene av prosjektet? (
 6. Hvorfor er dere rett organisasjon til å gjennomføre prosjektet?

Hvordan skrive prosjektplan masteroppgave?

Prosjektplanen skal være med på å sikre faglig-vitenskapelig kvalitet og effektivitet i gjennomføringen av masteroppgaven.

Bakgrunn, tema og formål

 1. aktuelle problemer knyttet til praksisfeltet, evt. egne erfaringer.
 2. aktuell forskning.
 3. teoretisk utgangspunkt/ramme.

Hvordan skal en fremdriftsplan se ut?

En fremdriftsplan skal blant annet si noe om følgende: Forventet tidsbruk på ulike oppgaver og aktiviteter oppgitt i arbeidstimer. Startdato for prosjektet. Sluttdato – når forventes det at prosjektet er ferdigstilt?

Hvorfor lage prosjektplan?

Planen bidrar til å realisere prosjektets forventinger

Styring av prosjektet etter en god plan øker sannsynligheten for at prosjektet blir levert til forventet tid, kost og kvalitet. Å bruke prosjektplanen aktivt er avgjørende for å lykkes med et prosjekt.

Hvilke tre kjennetegn passer til en prosjektorganisasjon?

Selvstendig prosjektorganisasjon
 • God tilgang på kompetente ressurser til å utføre arbeidet.
 • Mulighet for raske beslutninger i prosjektet ved behov.
 • Teamutvikling kan skape et sterkt samhold og god kultur i prosjektet.
 • Fokus fra ledelsen da prosjektet er viktig for virksomheten.

Hva kjennetegner en prosjektgruppe i en bedrift?

En prosjektgruppe består av en prosjektansvarlig som har økonomisk ansvar for prosjektet, og en prosjektleder som leder selve gruppen og rapporterer til prosjektansvarlig. I tillegg er det personer fra de forskjellig avdelingene (prosjektmedarbeidere) som jobber med arbeidsoppgavene i prosjektet.

Hva er et effektmål?

Effektmål besvarer hvorfor et prosjekt skal gjennomføres. Disse målene er knyttet til prosjektets langsiktige virkninger for virksomheten, gjerne en ønsket endring fra dagens situasjon, ofte uttrykt i form av verdiskapning eller gevinst.

Hva gjør en styringsgruppe?

En styringsgruppe skal utøve prosjekteierskap og skal dermed være beslutningsorientert. Styringsgruppen vedtar et prosjektmandat som prosjekteier har fastsatt og følger opp at prosjektet styres i henhold til dette.

Hva er prosjekteiers ansvar?

Prosjekteier har ansvaret for at virksomheten får et vellykket prosjekt, og er bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen. Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet gjennom hele prosjektperioden er fokusert på å nå målene og levere et resultat som vil gi de ønskede gevinstene.

Hva gjør en prosjektmedarbeider?

Prosjektmedarbeider er alle som er involvert og bidrar i spesifiserte deler av prosjektet (forskere, doktorgradsstudenter og studenter). Prosjektmedarbeider kan ikke selv delegere prosjektoppgaver videre. Delegering må besluttes av prosjektleder.

Hva er en rollebeskrivelse?

En rolle forteller om en persons plass i en gruppe. Man kan si at en rolle gjenspeiler de forventningene både vi selv og våre medarbeidere har til hvordan vi skal opptre, og hvilke arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet vi har ansvar for i vår stilling.

Hvordan bli en god midtstopper?

Midtstopperen bør være en klok, aggressiv 1. forsvarer. Det må alltid være et mål å vinne ballen, men man bør ikke risikere å bli dratt av. Gode midtstoppere flytter beina fort og oppholder og leder motspiller vekk fra målet.

Hva er en HUKI matrise?

En HUKImatrise beskrive ansvar og roller i prosesser/delprosesser. En slik matrise er et godt utgangspunkt for å avklare og synliggjøre hvem som utfører de ulike delene av en prosess. På samme måte som i ansvarsmatrisen, listes alle oppgaver som utføres og alle personer/grupper med ansvar opp.

Hva er en sportslig leder?

Sportslig leder har det overordnede ansvaret for all sportslig aktivitet som skjer i avdelingen. Sportslig leder skal sørge for at avdelingen har en sportslig plan som alle trenerne følger, samt jobbe for at klubben når sine sportslige målsetninger.

Hva gjør en materialforvalter?

Materialforvalter har ansvaret for avdelingens utstyr. Det betyr at du skal sørge for at din avdeling har det utstyret de trenger og at dette blir godt tatt vare på. Materialforvalter utpekes av leder i avdelingens arbeidsutvalg. Du finner rollebeskrivelse for materialforvalter her.

Leave a Comment