Hvordan skjerme mot naboen?

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen.

Kan man klippe hekken til naboen?

Ja, du kan klippe av grener og røtter fra nabohekken, hvis disse er til skade eller ulempe på din eiendom. Dette gjelder imidlertid ikke hvis hekken fungerer som nabogjerde.

Hvor høy kan en hekk mot naboen være?

Du har lov å plante en hekk helt inntil nabogrensen, maksimalt 2 meter høy, som kan vokse 0,5 m inn på naboens eiendom. Naboen kan ikke pålegges å trimme hekken. Vokser hekken mer enn 0,5 meter inn mot naboen, kan naboen protestere.

Hvordan skjerme mot naboen? – Related Questions

Hva har naboen lov til?

I spørsmålet om hva naboen har rett til, vil naboloven § 2 være den sentrale regelen. Paragrafen sier at: Ingen må ha, gjøre, eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom.

Hva skal man gjøre når naboen tar seg til rette?

Dette kan du kreve hvis naboen tar seg til rette

I praksis betyr det at naboen må reparere eller redusere en skade på eiendommen din, slutte med plagsomme aktiviteter eller gi deg erstatning for et økonomisk tap.

Hvor høy hekk er lov?

Høydehekker som ikke fungerer som hekkegjerder er regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde. Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag.

Hvem bestemmer høyden på hekken?

Grannegjerdelova (Lov om grannegjerde)

Hekker på over to meter reguleres ikke av Lov om grannegjerder, men av Grannelova. – Høyden på en hekk kan være inntil to meter, og den skal ikke vokse inn til naboen, forteller han.

Hvor høy kan en tuja bli?

Toppen skal ikke klippes før hekken har nådd ønsket høyde. Hvor høyt det er, er opp til deg, men husk at mange sorter tuja fra naturens side kan bli minst 5-10 meter høye.

Hvor høy kan hekken være mot vei?

Når avkjørselen din munner ut i veien

Hvis avkjørselen din munner ut i veien, må hekk og gjerde ikke være høyere enn 0,5 meter over gateplan. Du kan også flytte hekk og gjerde utenfor frisiktsonen. Frisiktsonen er merket med rødstiplet strek. Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen.

Hvordan skjerme hagen for innsyn?

Har du ikke felles grense med naboen kan det godt være du ønsker å lage en avgrensning på hagen likevel eller skjerming mot for eksempel en vei. Kjapt sagt så kan det gjøres ved å sette opp et gjerde, bygge en mur, et hagebygg eller plante. Eller en kombinasjon av disse.

Hvem har ansvaret for å klippe hekken?

Både hekker og gjerder må vedlikeholdes, men du kan ikke gå inn på naboens eiendom for å klippe hekken eller male gjerdet uten tillatelse. Husk å spørre først, er rådet fra advokaten. Selv om naboen ikke ville være med å spleise på gjerdet, kan han i noen tilfeller måtte være med å holde det ved like.

Hva sier naboloven?

Hovedbestemmelsen i naboloven

Lovbestemmelsen fastslår at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i gang noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Inn under ulempe anses også de tilfeller når noe må anses som farlig.

Kan nabo sette opp gjerde?

Du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for naboen, og ellers ikke bryter med kravene i plan- og bygningsloven eller friluftsloven.

Når kan du kreve at naboen fjerner treet?

Særregel i naboloven

Ifølge naboloven § 3 kan trær på naboens eiendom kreves fjernet dersom de står svært nær hagen, huset ditt e.l. Hvis avstanden til din hage er under en tredjedel av lengden på treet, har du gode muligheter for å kreve treet fjernet.

Når kan man klage på støy?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Hvordan håndtere en vanskelig nabo?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem hva du klager på.

Hvem ringer man når naboen bråker?

Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden.

Hva regnes som støy?

Støy er definert som uønskt lyd, og desse deles gjerne inn i to typar: Irriterande støy frå for eksempel ventilasjonsanlegg, vifte i pc-en og liknande. Skadeleg støy frå støyande omgivnader > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).

Hva er akseptabel støy?

Grenseverdiene for støy i denne forskriften er for innendørs døgnekvivalent lydnivå på 42 dB for å gjøre tiltak og 35 dB for å gjøre kartlegging og tiltaksutredning.

Leave a Comment