Hvordan lage en HMS plan?

Hva må være med i en HMSplan?
 1. Beskrivelse av aktuelle lover og forskrifter.
 2. Risikovurdering.
 3. Forebyggende aktiviteter.
 4. Planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
 5. Nødvendige sjekklister.
 6. System for avvikshåndtering og dokumentasjon av utførte tiltak.

Hva bør et HMS-system inneholde?

Hva bør et HMSsystem inneholde?
 • Oversikt over lover og regler.
 • Mål for helse, miljø og sikkerhet.
 • Oversikt over organisasjon – ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS.
 • Risikoanalyse.
 • Avviksbehandling.
 • Rutiner.
 • Dokumenter.

Hvilke krav er det til dokumentasjon av det systematiske HMS arbeidet?

Hvilke krav er det til dokumentasjon av HMSarbeidet?
 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
 • hvordan virksomheten er organisert, bl.
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater, skjema for risikovurdering ol.)

Hvordan lage en HMS plan? – Related Questions

Hvem lager HMS plan?

På bakgrunn av risikoforhold som avdekkes i planleggings- og prosjekteringsfasen skal byggherren få utarbeidet en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som er tilpasset det bestemte bygge- eller anleggsarbeidet.

Hva gjør man som HMS ansvarlig?

HMSansvarlig har ansvar for etablering og vedlikehold av HMS-systemet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) trekker i detalj opp de ulike kravene som ligger i systematiseringen.

Hvorfor har vi et HMS system?

Godt arbeidsmiljøarbeid handlar om å redusere risiko for farar og ulykker og aktivt rette søkelyset mot dei positive og helsefremmande faktorane i arbeidsmiljøet.

Hvorfor systematisk HMS arbeid?

Systematisk HMSarbeid skal sikre at hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen. God HMS innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak, internt i bedriften.

Hva er HMS reglene?

HMSreglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø.

Hva er arbeidsgivers ansvar i HMS-arbeidet?

Arbeidsgiver skal:

ta lovpålagt opplæring i HMSarbeid. ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten. samarbeide med arbeidstakerne og verneombud. sørge for at det utøves systematisk HMSarbeid på alle plan i virksomheten.

Hva er ditt ansvar som arbeidstaker i forhold til HMS?

Arbeidstakerne skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet. Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass.

Hva er forskjellen på HMS ansvarlig og verneombud?

Forskjellen vil blant annet ligge i at HMS-lederen/ koordinatoren skal stå til ansvar for arbeidsgiveren, mens verneombudet forholder seg til de som har valgt henne, altså de andre ansatte.

Hvem er ansvarlig for HMS?

I henhold til Arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiver eller daglig leder som er ansvarlig for HMS-arbeidet i bedriften. Dette er med andre ord ikke et ansvar som i sin helhet kan delegeres bort til en annen av bedriftens avdelinger. Selv om ansvaret ligger til arbeidsgiver kan oppgaven delegeres nedover i lederlinjen.

Hvordan lage internkontroll?

Hvordan gjennomføre internkontroll i praksis
 1. Skaff kunnskap.
 2. Ledelsen har ansvaret.
 3. Formålet med internkontrollen.
 4. Få oversikt og vurder lovlighet, nødvendighet og proporsjonalitet.
 5. Beskrive overordnede rammer.
 6. Identifisere plikter.
 7. Utarbeide rutiner.

Hva skal være i en HMS perm?

Hva skal en HMS perm inneholde?
 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).

Hva er viktig ved gjennomføring av et godt HMS arbeid?

Husk: Gjør det enkelt – men gjør det!
 • Lag en mål- og handlingsplan for HMS, og sørg for at den er kjent. Alle virksomheter skal ha nedfelte HMS-mål.
 • Inkluder positive tiltak i handlingsplanen.
 • Gjør en god kartlegging.
 • Gjør det enkelt å rapportere avvik og forbedringsforslag.
 • Sørg for en årlig gjennomgang.

Er HR og HMS det samme?

HR handler om prestasjoner, mens HMS handler om arbeidshelse!

Hvilke lover og regler gjelder for HMS?

Dette er HMSregelverk du bør ha kjennskap til:
 • Arbeidsmiljøloven.
 • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.
 • Arbeidsplassforskriften.
 • Forskrift om utførelse av arbeid.
 • Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier.
 • Internkontrollforskriften.

Hva menes med sikkerhet i HMS?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, som henholdsvis betyr: Helse (arbeidshelse): fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje, sykdom. Miljø: ytre miljøforhold, utslipp, avfall. Sikkerhet: beskyttelse av mennesker, materiell/maskiner og informasjon.

Når skal HMS-arbeidet foregå i en bedrift?

Når skal HMSarbeidet samordnes? Det er kun krav om samordning når flere virksomheter på én arbeidsplass kan være en arbeidsmiljørisiko for hverandre. Samordning skal skje når flere virksomheter arbeider på felles arealer og når de bruker felles ressurser eller utstyr som for eksempel kraner, heiser og stillaser.

Leave a Comment