Hvordan føre lønn i regnskapet?

For å registrere det i regnskapet ditt, fører du summen av lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger som pluss på «5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn» og som minus på «2961 Påløpt lønn». Konto 2961 oppretter du selv når du bokfører, ved å klikke på NY KONTO.

Hva sier arbeidsmiljøloven om lønn?

Hva sier norsk lov om minstelønn

Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelse som slår fast at arbeidstakere har rett på en minstelønn. Dermed er det ingen lovpålagt minstelønn som gjelder for alle i Norge.

Hva er forskudd på lønn?

Men en arbeidsgiver kan alltid tilby det man ofte kaller ”forskudd på lønn”. Riktignok er det ikke et lån i tradisjonell forstand, men en tidlig utbetaling av lønnen du har krav på. De juridiske rammene vil være helt like som ved en vanlig lønnsutbetaling.

Hvordan føre lønn i regnskapet? – Related Questions

Når er det normalt å få lønn?

Alle ansatte i en bedrift skal motta lønn som en godtgjørelse for arbeidsinnsatsen sin. Denne lønnen kan enten betales ut som forskudd eller på etterskudd. De aller fleste ansatte får utbetalt lønn en gang i måneden, men noen bransjer opererer med utbetaling hver 14. dag.

Hvilken måned får man ikke lønn?

De fleste får utbetalt feriepengene i juni, da det er første måned i sommerferien, men man kan også få de utbetalt i juli. Arbeidsgivere utbetaler ikke lønn når arbeidstakeren har ferie. Hvis man får feriepenger i juni og har ferien i juli, får man altså ikke utbetalt lønn for juli.

Hvordan fører forskudd på lønn?

Forskuddlønn (lønnsforskudd) og reiseforskudd
  1. Man oppretter så bilaget og utbetaler forskuddet via AutoPay eller nettbank.
  2. Dette forskuddet vil legges seg som en åpen post på den ansattes reskontro (konto 2910), og det vil komme automatisk til fratrekk på neste lønnsbilag.

Hva er variabelt forskudd?

Skal den ansatte ha et variabelt forskudd, registrerer du “Forskudd variablet”(lønnsart 400 9900) på den ansatte i skjermbildet for lønnsregistrering. Beløpet du legger inn blir minus når du taster “Enter” i feltet, men på banklisten blir det positivt. Du skal ikke godkjenne lønnskjøringen.

Hvordan skal forskudd regnskapsføres?

Når man bokfører forskuddsbetaling til leverandører har man to valg som er å registrere det på en egen konti i balansen eller registrere det på den enkelte leverandørs reskontro. Man må også huske på at forskuddsbetaling til leverandører skal oppføres som en eiendel i balansen ved avslutning av regnskapet.

Er vipps kontantsalg?

Selger du varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller betalingsløsninger på mobil (for eksempel Vipps) kalles dette kontantsalg. Da må du ha et kassasystem som tilfredsstiller kravet til kontantsalg i bokføringsreglene.

Hva er påløpt lønn?

Dette er en konto hvor du fører opp lønn som bedriften skylder de ansatte, altså lønn dine ansatte har tjent opp men som du ennå ikke har utbetalt. Bruk av kontoen forekommer ofte ved årsskiftet, dersom ansatte har tjent opp lønn i desember men ikke får dem utbetalt før i januar det påfølgende året.

Kan arbeidsgiver nekte forskudd på lønn?

Kan arbeidsgiver nekte forskudd på lønn? Ja, man har ikke krav på forskudd på lønn. Du må for all del ikke låne bort penger til vedkommende. De pengene vil du nemlig aldri se igjen.

Hva er minste lønn i Norge?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Hva er minstelønn i Norge 2022?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Kommer feriepenger i tillegg til vanlig lønn?

Feriepenger er altså ikke en ekstrabetaling fra arbeidsgiver som du får i tillegg til lønn den måneden du tar ferie. Hvis du ikke var i jobb året før, har du heller ikke tjent opp feriepenger. Men du har likevel rett til feriedager. Feriepengene regnes inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte.

Har man krav på 5 uker ferie?

Den lovfestede ferien på 21 arbeidsdager og ekstra tariffbestemt ferie på 4 arbeidsdager gir de ansatte en samlet årlig ferie på 25 arbeidsdager (5 uker).

Er det skattefri lønn i juni?

I juni er de to første periodene trekkfrie, det vil si uke 21-22 og 23-24 for de som melder seg for oddetallsuker, eller uke 22-23 og 24-25 for de som melder seg for partallsuker. Ved kombinasjon uføretrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle, er også ytelser til gjenlevende trekkfri i juni.

Når kommer feriepengene 2022?

Feriepengene betales innen utgangen av juni 2022. De ansatte som har rett til fire uker fri med dagpenger får ikke utbetalt feriepenger, med mindre de helt eller delvis benyttet denne retten i 2021.

Er feriepenger skattefri?

Feriepengene er alltid skattepliktig inntekt, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Kan ansatte kreve lønn for ferie som ikke er tatt ut?

Det er normalt ikke tillatt å utbetale lønn i stedet for å gi lovbestemt ferie. Unntaket er utbetaling av feriedager til gode når en ansatt slutter.

Leave a Comment