Hvordan finne ut om noe er proporsjonalt?

Eksempler
 1. Praktisk kan vi si at to størrelser er proporsjonale om en dobling av den ene størrelsen fører til en dobling av den andre størrelsen.
 2. Om du kjører med konstant fart, er distansen du tilbakelegger, proporsjonal med tiden du bruker.

Hvordan gjenkjenne kvadratiske funksjoner?

En kvadratisk funksjon er en funksjon på formen f(x)=ax2+bx+c der a, b og c er konstanter. Grafen er oftest en parabel, se den røde grafen i vedlegget, y=x2−4.

Hva er nullpunktet til en funksjon?

I et koordinatsystem brukes ordet nullpunkt om begynnelsespunktet, det vil si origo. For en funksjon f er et nullpunkt et tall a som gjør at funksjonsverdien f(a) = 0.

Hvordan finne ut om noe er proporsjonalt? – Related Questions

Hvordan sette opp et funksjonsuttrykk?

Den generelle lineære funksjonen kan skrives som f(x) = ax + b der a er stigningstallet og b er konstantleddet. For å finne funksjonsuttrykket, må vi derfor finne a og b. I koordinatsystemet til høyre har vi tegnet grafen til en lineær funksjon.

Hvordan regne ut andregradsfunksjon?

Andregradsfunksjoner
 1. y=ax+b.
 2. Nå vil vi ha et ledd til, der x er i andre potens, og en andregradsfunksjon ser slik ut:
 3. y=ax2+bx+c.
 4. Her er a, b og c vilkårlige tall.
 5. Fortegnet foran b forteller oss hvordan grafen er forskjøvet langs x-aksen.
 6. Tallet c forteller oss hvor grafen skjærer y-aksen.

Hvordan forstå lineære funksjoner?

En lineær funksjon er en funksjon som kan skrives som y=ax+b, der a og b er konstante tall, mens x er variabelen. Vi kaller dette noen ganger for en førstegradslikning fordi den ukjente x er i første potens.

Hva er de forskjellige funksjonene?

Fagstoff
 • Lineære funksjoner.
 • Andregradsfunksjoner.
 • Tredjegradsfunksjoner.
 • Potensfunksjoner.
 • Eksponentialfunksjoner.
 • Vekstfart.
 • Lineære funksjoner – simuleringer og spill.

Hvordan lage Tredjegradsfunksjon?

En tredjegradsfunksjon kan skrives på formen f x = a x 3 + b x 2 + c x + d der a , b , c og d er konstanter.

Hvor skjærer grafen y aksen?

For å finne ut hvor grafen krysser yaksen, regner vi ut f(0), fordi x=0 på yaksen. For å finne ut hvor grafen krysser x-aksen løser vi likningen f(x) = 0 eller y = 0 fordi alle punktene på x-aksen har y=0.

Hva er en Førstegradsfunksjon?

Førstegradsfunksjoner (Lineære funksjoner)

Den nest enkleste polynomfunksjonen er på formen f(x) = ax + b, der a og b er konstanter, a ≠ 0. Dette kalles en førstegrads polynomfunksjon fordi høyeste potens av x er 1. Førstegrads polynomfunksjoner kalles også gjerne lineære funksjoner.

Når har en andregradsfunksjon et nullpunkt?

Nullpunktene til en funksjon finner vi der grafen skjærer x-aksen der funksjonsuttrykket er null. Vi ser på grafen til funksjonen f ( x ) = x 2 – 4 x + 3 . Grafen skjærer førsteaksen når og når . Dette er nullpunktene til .

Hvordan finne f x )= 0?

f(0)= 0, det betyr at grafen krysser y aksen o punktet (0,0). For å finne eventuelle nullpunkter setter vi f ‘ (x) = 0 og får en andregradslikning med følgende løsninger: 0,3 og 2,4. Det betyr at grafen har ekstremalverdier for x = 0,3 og for x = 2,4.

Når er f x )= 0?

Hvis f‘(x)=0, så har vi et såkalt stasjonærpunkt. I et stasjonærpunkt, vil funksjonen hverken vokse eller avta, så akkurat i dette punktet er funksjonen konstant. Det er slik at hvis den deriverte går fra å være positiv til å bli negativ, vil stasjonærpunktet tilsvare et toppunkt.

Hva betyr det at grafen ikke har nullpunkt?

Vi får et negativt tall under rottegnet. Likningen har ingen løsning. Det betyr at funksjonen ikke har nullpunkter, og grafen til funksjonen krysser aldri -aksen.

Hvordan vite om det er topp eller bunnpunkt?

Dersom f'(x) går fra å være negativ til å være positiv, er det kritiske punktet et bunnpunkt. Dersom f'(x) går fra å være positivt til å være negativ, er det kritiske punktet et toppunkt.

Hva er Maksimalpunkt?

Hvis den deriverte skifter fortegn, er det stasjonære punktet et topp- eller bunnpunkt. Hvis den deriverte ikke skifter fortegn, er det stasjonære punktet et terrassepunkt. Punkt og verdi: Førstekoordinaten til et toppunkt kalles et maksimalpunkt, og andrekoordinaten en maksimalverdi.

Hvordan skrive inn en funksjon i Geogebra?

Før du kan bruke dette verktøyet må du skrive inn funksjonen du vil undersøke. Skriv inn funksjonsuttrykket i algebrafeltet, velg Funksjonsanalyse og klikk på funksjonen (enten i algebrafeltet eller på grafen).

Hvordan tegne en graf?

En graf er en tegning av en funksjon i et koordinatsystem. Inn-verdi (x) og ut-verdi (y) i funksjonen danner et tallpar. Vi tegner tallparene fra funksjonen som punkter i koordinatsystemet, og trekker en sammenhengende strek mellom punktene.

Hva er en Graftegner?

Med graftegneren kan vi enkelt visualisere funksjoner. Ofte er det enklere å se på en graf for å forstå problemet enn å se på funksjonsuttrykket. Graftegneren er derfor det viktigste verktøyet og hvis man behersker den godt, så kan mange problemer bli mye lettere å forstå og å løse.

Leave a Comment