Hva kan vi gjøre for å redde klimaet?

Ti klimatiltak i hverdagen
 1. Ta beina eller sykkelen fatt. Den desidert mest miljøvennlige måten å komme seg frem på er ved å ta sykkelen eller beina fatt.
 2. Velg klimavennlige reisemål.
 3. Bruk strømmen smart.
 4. Velg energismarte produkter.
 5. Bytt ut den fossile oljefyren.
 6. Fyr riktig med ved.
 7. Ta vare på det du har.
 8. Spis mindre kjøtt.

Hvordan redusere Klimaavtrykk?

7 råd for å kutte CO2-utslippet ditt
 1. Kjøttfri dag. Ha én dag i uka helt uten forbruk av kjøtt eller kjøttprodukter, med unntak av fisk.
 2. Redusert innetemperatur. Redusér innetemperaturen med én grad.
 3. Kutte ut én flyreise i året.
 4. Bilfri dag.
 5. Redusere matavfall.
 6. Eliminere standby-forbruk.
 7. Effektiv dusjing.

Hva kan ungdom gjøre for miljøet?

Generelle råd
 • Arranger “byttekvelder” med venner.
 • Lever brukbare klær og ting du ikke trenger til Fretex eller andre bruktbutikker.
 • Oppfordre skole og arbeidsplass om å bli miljøfyrtårn.
 • Reparer og fiks ting som har gått i stykker i stedet for å kjøpe nytt.
 • Kjør kollektivt og bruk sykkel.
 • Tenk alternativt.

Hva kan vi gjøre for å redde klimaet? – Related Questions

Hvordan kan jeg bidra til miljøet?

Miljøtips – Grønne innkjøpsvaner:
 1. Ikke kjøp ting du ikke trenger.
 2. Velge miljømerkede produkter (eks. Svanemerket)
 3. Velge produkter med lang levetid og lavt energiforbruk.
 4. Spise mer grønnsaker og mindre kjøtt.
 5. Kjøpe lokale produkter.
 6. Spise økologisk mat.
 7. Bruk handlenett.
 8. Drikk vann fra springen, unngå flaskevann.

Hva er det beste man kan gjøre for miljøet?

Tre ting du bør gjøre hjemme, som hjelper miljøet:

Matvett: Spis opp maten, slik at minst mulig må kastes. Kjøp mindre: Reparer eller ta utgangspunkt i det du allerede har, i stedet for å kjøpe nytt. Spar energi: All energiproduksjon har i større eller mindre grad konsekvenser for miljøet.

Hva kan enkeltmennesker gjøre for å redde kloden?

Syv tiltak som kan redde kloden
 1. Mer bærekraftig skog- og arealbruk.
 2. Mindre matsvinn.
 3. Overgang til Sol-, vindenergi og vannkraft.
 4. Elektrifisering.
 5. Grønnere bygg og byer.
 6. Klimavennlig produksjon.
 7. Klimavennlige varer og tjenester.

Hva er miljøbevisste?

I dagens miljøbevisste samfunn må et vellykket selskap tilby sine kunder mer enn bare produkter og tjenester av høy kvalitet. Forbrukerne forventer et engasjement for miljøet. Dette betyr at maten som tilbys ikke bare må være sunn, men også produseres og distribueres på en miljøvennlig måte.

Hva er bærekraftig valg?

Et bærekraftig valg er et reflektert valg der vi i størst mulig grad tar hensyn til alle dimensjonene ut fra de mulighetene og begrensningene et individ har.

Hva er miljø og klima?

Det innebærer naturvern, vern av ressurser, redusere utslipp og om å ta vare på artsmangfoldet. Det handler om å ta vare på nærmiljø og planeten slik at både vi og våre etterkommere skal kunne leve gode liv.

Er Norge miljøvennlig?

Høyt CO2-utslipp

I 2019 var Norge det niende mest miljøvennlige landet i verden. Landet var også blant de verdensledende nasjonene innen vann og produksjon av fornybar energi.

Hvorfor er det viktig å være bærekraftig?

En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. FN har utarbeidet 17 mål for bærekraft som verdenssamfunnet har sluttet seg til. Disse omfatter blant annet utryddelse av fattigdom, god helse og å stoppe klimaendringene.

Hva forårsaker forurensing?

Forurensning foregår enten ved utslipp fra kontinuerlige prosesser eller ved store enkelt-utslipp i forbindelse med katastrofer (akuttutslipp). Utslippene forurenser luft, ferskvann og hav, jordsmonn, vegetasjon og dyr (biota). Størst bidrag til luftforurensning kommer fra: Veitransport.

Hva er det som forurenser mest?

Hva avgir mest CO2?
 • Energiproduksjon er den største kilden til CO2 på kloden.
 • Felling av tropisk regnskog fører til store CO2-utslipp.
 • Personbiler er ikke overraskende en av de tingene som slipper ut mest CO2.
 • Klodens industri slipper ut 3,25 milliarder tonn CO2 i året, noe som er på topp 5 av CO2-utslipp.

Hvilke land slipper ut mest klimagasser?

Liste over land etter utslipp
Land % av globale utslipp
1 Folkerepublikken Kina 22,2 %
2 USA 18,4 %
Europa 11,4 %
3 Russland 5,6 %

Hvor mye klimagasser slipper Norge ut?

Norge slapp ut 9,7 tonn klimagasser (CO2e) per innbygger i 2019, ifølge Eurostat. De norske utslippene per innbygger har falt siden 2010. Norge har redusert utslipp av metan og lystgass siden 1990, mens utslippene av CO2 og HFK har økt.

Hva forurenser mest fly eller bil?

Fly forurenser 500 ganger mer

I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren. Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Hvem forurenser mest i Norge?

Oljeindustrien norges største forurenser av klimagasser. Årlig står oljeindustrien for en fjerdel av de samlede norske klimagassutslippene. Siden 1990 har norsk oljeindustri økt sine utslipp med nesten 80%.

Hva er Klimakur 2030?

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

Hvilke utslipp har Norge?

Utslippene innenfor kvotesystemet var på 23,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021, ifølge Miljødirektoratet. Dette var en nedgang på 2,7 prosent fra 2020. De øvrige sektorene – transport, landbruk, avfall – er ikke med i kvotesystemet.

Leave a Comment