Hvor mye tjener man som ordfører?

Snittet i landet er 12.792 kroner. Organisasjonen KS kan opplyse om at månedssnittet for ordførere i Viken (gamle Buskerud, Akershus og Østfold) i desember 2019 var en godtgjørelse på 81.000 kroner. Det tilsvarer rundt 972.000 kroner i året.

Hvor mye tjener en rådmann?

For øvrig tjener tre tidligere rådmenn rundt 980.000 kroner. 31 av de tidligere rådmennene tjener også mer enn den gjennomsnittlige rådmann gjorde i fjor, nemlig 1.072.200 kroner. Én tjener også 1.070.000 kroner.

Hva er jobben til en ordfører?

Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet. Der skal han blant annet påse at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd.

Hvor mye tjener man som ordfører? – Related Questions

Kan ordfører binde kommunen?

Etter § 9 nr 3 siste punktum underskriver ordførerenkommunens vegne «i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre». Også dette er en representasjonsregel og gir ikke ordføreren kompetanse til å binde kommunen utover det han/hun har fått myndighet til.

Hvilken makt har en ordfører?

En ordfører er valgt som leder av en kommune og som møteleder for kommunestyre eller tilsvarende folkevalgte organ. Dennes valgte stedfortreder kalles varaordfører.

Er ordfører ansatt i kommunen?

En ordfører er som folkevalgt ikke ansatt i kommunen, og har da ikke krav på sykepenger som ansatt, noe som er en betingelse for at kommunen skal kunne kreve refusjon.

Hvordan kan man bli ordfører?

Direkte valg av ordfører er ikke omtalt som noe alternativ, og det er således ikke anledning til å velge ordfører ved at innbyggerne stemmer direkte på en ordførerkandidat. Etter kommuneloven § 9 velges i dag ordføreren av kommunestyret og blant formannskapets medlemmer. Et varamedlem til formannskapet kan ikke velges.

Når velges ny ordfører?

Innledning. Kommuner og fylkeskommuner skal i høst foreta valg av en rekke organer. Formannskap, fylkesutvalg, ordfører, fylkesordfører og varaordfører skal velges i kommunestyrets/fylkestingets konstituerende møte innen utgangen av oktober måned.

Hvor lenge kan en rådmann sitte?

– For rådmenn er det en særaldersgrense på 65 år for å gå av med pensjon. Men dersom man har full opptjening og sitter i stillingen som rådmannkan man slutte når man er 62.

Hvem er øverste sjef i en kommune?

Rådmannen er en eldre betegnelse for den øverste sjefen for administrasjonen i en kommune. Fra 2018 er betegnelsen i loven kommunedirektør. I noen kommuner kalles administrasjonssjefen fortsatt rådmann.

Hva heter rådmann i dag?

I slike kommuner bortfaller følgelig stillingen som rådmann. Dette gjelder per desember 2017 Oslo og Bergen. Kommuneloven av 2018, som trådte i kraft etter kommunestyrevalget i 2019, bruker tittelen kommunedirektør i stedet for administrasjonssjef.

Hvem ansetter rådmannen?

Rådmannen ansettes av og rapporterer til kom- munestyret eller fylkestinget. Rådmannen har slik sett ingen enkeltperson å forholde seg til som sin arbeidsgiver, men et kollegialt organ.

Hva gjør en kommunedirektør?

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne. Kommunedirektøren vil ha det løpende personalansvaret for kommuneadministrasjonens ansatte.

Hva er en administrasjonssjef?

Kommunelovens betegnelse på den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon. Vanligvis benyttes tittelen rådmann eller fylkesrådmann. I kommuner med parlamentarisk styreform (p.t. Oslo og Bergen) er administrasjonssjefens ansvar og myndighet tillagt byrådet.

Hvem ansetter kommunedirektør?

Arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren må ivaretas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Kommunedirektøren ansettes av og rapporterer til kommunestyret eller fylkestinget. Det er viktig med et avklart forhold til kommunedirektøren.

Hva skjer når ordfører dør?

Hvis en ordfører eller fylkesvaraordfører kommer inn på Stortinget og fratrer sitt verv ved å gå ut av formannskapet eller fylkesutvalget og blir menig medlem i kommunestyret eller fylkestinget, blir det en ledig plass i formannskapet eller fylkesutvalget.

Hvilken rolle har formannskapet?

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, såfremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Hva er forskjellen på kommunestyre og formannskap?

Minimum fem av kommunestyrets faste medlemmer blir valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører.

Hvem styrer Karmøy kommune?

Medlemmer og varamedlemmer – kommunestyret 2019-2023
KOMMUNESTYRET 2019 – 2023
Arbeiderpartiet Thor Otto Lohne 4262
Arbeiderpartiet Svein Hegland 4265
Arbeiderpartiet Tor Magne Johannessen 4280
Arbeiderpartiet Jarle “Sira” Nilsen 4270

Leave a Comment