Hvor mye tjener en vikar i timen?

Om du for eksempel arbeider på en videregående skole og har 563.200 kroner i årslønn, vil en vikartime i Historie Vg3 gi følgende regnestykke: 563.200 x 1400 x 100 / (554 x 1687,5 x 112) = 753,04 kroner i timelønn som vikar.

Hvor mye tjener en lærer 2022?

Minstelønnen for lærere avhenger av utdanningen og stillingen man har, men er i 2022 som følger: 504 700 kroner i året (42 000 kroner i måneden) for adjunkt med tilleggsutdanning. 532 800 kroner i året (44 400 kroner i måneden) for lektor.

Hva tjener en assistent i skolen?

430 000 kroner i året med topp ansiennitet .

Hvor mye tjener en vikar i timen? – Related Questions

Hvor mye tjener man som vikar på barneskole?

SVAR: Hvis du er student og er vikar, er det vanlig at du blir plassert i stillingskoden 7960 Lærer uten godkjent utdanning og får lønn som fagarbeider. Fra 1.9.2020 (se side 18) tilsvarer dette en årslønn på 352.200 kroner, uten tillegg for eventuell ansiennitet.

Kan man jobbe på skole uten utdanning?

Det kreves ingen formell utdanning for å arbeide som skoleassistent. En skoleassistent kan imidlertid ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og bli fagarbeider.

Hvor mye tjener en SFO assistent?

Utregning av timelønn (assistenttimer)

Du finner hva du skal ha i timelønn som assistent ved å dele årslønn på 1950. Garantilønn for fagarbeider er for 2021–2022 på 363 700 per år, som gir en timelønn på 186,51, mens det samme for ufaglærte er 312 900 og 160,46.

Hvor mye tjener en assistent?

Fra 1. juli 2019 er minstelønn for personlige assistenter 182,55 kroner. Det utgjør 337.000 kroner i full stilling. Minstelønn for personlig assistent er nå 180,55 kroner per time, kr 333.300 i full stilling.

Hva gjør man som assistent på skole?

Vanlige arbeidsoppgaver for en skoleassistent:

hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen. lede eller delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som støtter opp under elevenes læring. støtte elevene i lek og samvær med andre elever. delta på turer og utflukter.

Hva gjør man som ansatt på SFO?

Etter at elevene har lagt fra seg tingene på SFO, er det for eksempel fritid i skolegården frem til lunsj. Da vil din oppgave være å gå rundt i skolegården, hilse på barna, bli med å spille fotball, ordne opp i noen som krangler. Alt i alt snakke med dem, leke med dem og være en trygg og hyggelig voksen.

Er SFO gratis for 1 klassinger?

Gratis SFO for elever på 1.

trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke fra og med skoleåret 2022–2023. Dette følger av § 1B-4.

Hvor mange timer er full SFO?

Oppholdstiden i SFO er enten inntil 12 timer per uke (ofte omtalt som halv plass) og hel plass som er fra og med 12 timer per uke.

Hvor mye tjener en SFO leder?

Garantilønn for avdelingsleder SFO med høgskoleutdanning er kr. 614 500 per 1. august 2021.

Hvor mye tjener man som rektor?

I snitt hadde de «offentlige» rektorene en inntekt på 892 000 kroner, mot 882 000 kroner blant deres rektorkollegaer ved de private institusjonene, skriver Universitas.

Hva tjener en lærer i grunnskolen?

Nå er snittlønnen for en grunnskolelærer på 561 000 kroner. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har gitt ut de siste beregningene før lønnsoppgjøret. Der kommer det fram at de kommunalt ansatte hadde en lønnsvekst på 1,7 prosent i 2020.

Hvor mye tjener en barnehagelærer i året?

Lønna vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, men ifølge Utdanningsforbundets lønnskalkulator kan du som nyutdannet barnehagelærer regne med: En minstelønn på 423 500 kroner (2021) i en offentlig barnehage. En minstelønn på 446 100 kroner (2021) i en privat barnehage.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvor mye tjener man på å være politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hva er lønna til en lærer?

Det finnes det også offisielle tall på fra Norsk Lektorlag: Adjunkt med tilleggsutdanning: 556 900 kroner. Lektor: 590 200 kroner. Lektor med tilleggsutdanning: 608 900 kroner.

Hvordan regne ut timelønn lærer?

Hvordan regner en ut timelønn som lærer?
  1. Årslønn x 1400 x 100 / Årsramme x 1687,5 x 112 = timelønn.
  2. De har nå en gjennomsnittslønn på 620 000 kroner i året inkludert alle tillegg.
  3. Timelønnen før feriepenger blir altså årslønn før feriepenger dividert på antall arbeidstimer pr år.

Leave a Comment