Hvor mye tjener en faglærer?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Årslønnen ligger på rundt 400 000 kroner pluss. Man kan sjekke hva en adjunkt ligger på, det er som regel en god pekepinn. Lønna avhenger av ansiennitet , hvilken utdanning man har og hvor mange fagbrev man har.

Hvor mye tjener en lærer på videregående?

Men du har krav om lønn som minst ligger på dette nivået under ditt første arbeidsår: Adjunkt med tilleggsutdanning: 504 700 kroner. Lektor: 532 800 kroner. Lektor med tilleggsutdanning: 550 100 kroner.

Hvordan bli kunstlærer?

Det finnes en bachelorgrad som heter Faglærer i design, kunst og håndverk. Her lærer du å planlegge og gjennomføre undervisning fra grunnskole til videregående opplæring Du kan søke på utdanning.no for å finne ut hvor i landet dette tilbys.

Hvor mye tjener en faglærer? – Related Questions

Hva er begynnerlønn for lærere?

Minstelønnen for lærere avhenger av utdanningen og stillingen man har, men er i 2022 som følger: 504 700 kroner i året (42 000 kroner i måneden) for adjunkt med tilleggsutdanning. 532 800 kroner i året (44 400 kroner i måneden) for lektor.

Hvor mye fri har en lærer?

Ansatte i offentlig sektor har rett til samlet ferie på 5 uker og 1 dag, fordi man i tillegg til lovbestemt ferie gjennom tarifforhandlinger har avtalt rett til fem ekstra virkedager ferie. Arbeidstagere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, får etter ferieloven (§ 1) en ekstra uke ferie.

Har lærere 5 uker ferie?

For undervisningspersonell er det fastsatt gjennom tariffavtale at hele ferien (fem uker) avvikles sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned. Den ekstra ferieuken man har etter fylte 60 år, bestemmer man selv når avvikles.

Har lærere ferie i jula?

Undervisningspersonale (lektorer, adjunkter og lærere) avvikler hele ferien de har krav på etter ferielov og tariffavtale i juli måned. Lærere har like stor arbeidsbyrde som andre stillinger, men må utføre arbeidet komprimert utenom elevenes ferier.

Har lærere mer ferie?

Lektorer har hverken mer eller lengre ferie enn folk flest; de har fem uker ferie. Forskjellen er at undervisningspersonalets ferie må tas i juli. Øvrige dager med fri er undervisningsfrie perioder som følge av at lærere i skoleåret har en høyere gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid enn 37,5 timer.

Hvor mange timer i uken jobber en lærer?

Et årsverk for en lærer i 100% er 1687,5 årstimer. Det betyr at en lærer jobber 43,42 timer i uken de 38 ukene skolen er åpen. Eller 8,7 timer pr. dag i gjennomsnitt.

Hva er vanlig lærerlønn?

Tabell 1. Månedslønn. Median og gjennomsnitt for radiografer og finansmeglere. 2021. Kroner
Median Gjennomsnitt
3211 Radiografer mv. 47 890 47 850
3311 Finansmeglere 74 540 104 330

Hvor mye tjener en lærer per time?

Garantilønn for fagarbeider er for 2021–2022 på 363 700 per år, som gir en timelønn på 186,51, mens det samme for ufaglærte er 312 900 og 160,46.

Hvilke lærere tjener mest?

Adjunkter med tilleggsutdanning er den klart største stillingsgruppen i skolene. De har nå en gjennomsnittslønn på 620 000 kroner i året inkludert alle tillegg.

Hva er normal lønn i Norge?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner. Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en rektor i året?

I snitt hadde de «offentlige» rektorene en inntekt på 892 000 kroner, mot 882 000 kroner blant deres rektorkollegaer ved de private institusjonene, skriver Universitas.

Hvor mye tjener en advokat i året?

Snittlønnen for alle advokater er 1,09 millioner kroner, ifølge Advokatforeningens ferske lønnsstatistikk. Kvinner tjener i snitt 80.000 kroner mindre enn menn.

Hvor mye tjener en SFO leder?

Garantilønn for avdelingsleder SFO med høgskoleutdanning er kr. 614 500 per 1. august 2021.

Hvor mye tjener man som pilot?

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte flygere i 2021 var på 94 240 kroner, mens den samtidig var 48 250 kroner for heltidsansatte sykepleiere. For flygere er imidlertid mye av lønna knyttet opp i ansienniteten de har i flyselskapet de jobber for, og det kan dermed bli kostbart å bytte selskap.

Hva har SAS pilotene i lønn?

Pilotstreiken i SAS har fått store konsekvenser for reisende denne sommeren. I SAS Scandinavia tjener man så mye som 1.336.202 kroner etter 25 år i lufta. Pilotene har sagt at de har tilbudt seg å gå ned 5 prosent i lønn i SAS Scandinavia.

Leave a Comment