Hvor mye får en lærling i timen?

I starten av perioden mottar lærlingen som oftest 30 prosent av grunnlønnen for en fagarbeider. Mot slutten av lærlingtiden ender lønna normalt opp på 80 prosent. Med tariffavtale må bedriften betale ut lærlinglønn ut ifra et angitt minstenivå.

Når får man første lønn som lærling?

Noen arbeidsgivere betaler ut lønn som forskudd, mens andre betaler ut i etterkant. Det vil mest sannsynlig stå hva som gleder på din jobb, i kontrakten. Hvis de betaler ut forskudd, vil du betalt 15. juni.

Er det skatt på lærlinglønn?

Lærlinger har krav på overtidsbetaling på linje med ordinære arbeidstakere. Arbeidsmiljølovens regler gjelder også for lærlinger. I noen tilfeller vil også Opplæringslovens regler være aktuelle. Lærlingen betaler skatt og går under obligatorisk tjenesteperson hvis han/hun er minst 20 år.

Hvor mye får en lærling i timen? – Related Questions

Er lærling en fast ansatt?

De er under opplæring og er ikke å regne som ordinære fastansatte arbeidstakere, selv om de har stillingsvern og lovbeskyttelse etter Arbeidsmiljølovens regler. En lærling kan få permisjon under læretida ved langvarig sykdom, svangerskap eller militærtjeneste.

Hvem betaler lønn til lærlinger?

Bedriften betaler kun lønn til lærlingen i løpet av læreperioden, det er derfor ingen andre kostnader. Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor vil opplæringskontoret tilby kurs og annet kostnadsfritt til lærlingen slik at bedriften ikke har ekstra kostnader for dette.

Kan man si opp en lærling?

Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Lærlingen er derfor unntatt fra reglene om stillingsvern, og lærlingens oppsigelsestid er regulert av opplæringsloven og ikke arbeidsmiljøloven. Heving av lærekontrakten er beskrevet i § 4–6 i opplæringsloven.

Skal lærlinger jobbe helligdager?

Du er som lærling ansatt på akkurat samme vilkår som de andre ansatte. Det betyr at om du jobber kvelder, helger eller helligdager, skal du selvsagt ha betalt for det. Jobber du overtid, gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser for dette.

Hva har man krav på som lærling?

Rettigheter som lærling : Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret. Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv. Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, militærtjeneste og lignende.

Har lærlinger lov å jobbe natt?

Når du er over 18 år, regnes du som voksen og er ikke unntatt fra nattarbeid. Som lærling har du krav på hjelp når du trenger det og veiledning regelmessig. Du bør derfor ha fagfolk rundt deg mye av tiden. Likevel er det ikke forbudt at du jobber noe av tiden alene.

Hvordan fungerer lærlinglønn?

Som lærling får du lønn under utdannelsen.

Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer.

Kan lærlinger jobbe skift?

Nei, så lenge du ikke har fylt 18 år, kan du maks jobbe 8 timer per dag og 40 timer per uke. Se arbeidsmiljøloven § 11-2 (3) . Dette gjelder også for lærlinger. Du kan altså ikke jobbe 12,5 eller 9,5 timers skift før du har fylt 18 år.

Kan man være alene som lærling?

Ja, du kan gjerne jobbe noe alene som lærling. Det er naturlig at en erfaren lærling jobber mer og mer alene etterhvert. Hvis bedriften skal gjøre alt dette, er det umulig å la deg gå alene hele tiden. Du skal dessuten kjenne deg trygg når du jobber alene.

Hvor mye får man i nattillegg?

Det betyr at begynnerlønna økes vesentlig. Fra 01.01.2023 økes satsene for nattillegget (etter 21.00) til 25 prosent av timelønna, minimum 70 kroner per time. Kveldstillegget beholdes på 56 kroner per time fram til kl 21.00. Satsen for lærlinger og unge arbeidstakere økes til 32 kroner per time.

Når begynner nattillegg?

Tariffavtalene regulerer dine lønns- og arbeidsvilkår, og som hovedregel betales et kvelds- og nattillegg mellom kl. 17.00-06.00.

Er det lov å jobbe 3 helger på rad?

Det kan gjøres en skriftlig avtale om å arbeide inntil tre søndager på rad, men arbeidstaker skal i gjennomsnitt i løpet av 26 uker ha fri annenhver søndag.

Kan man sove på våken nattevakt?

No ber søvnekspert Ståle Pallesen fleire om å ta seg ein blund. – Det er godt dokumentert at dei som får lov å ta ein høneblund på nattevakt fungerer betre. Dei blir mindre trøytte og funkar betre, det viser objektive testar, seier professoren ved Universitetet i Bergen.

Er søndag en rød dag?

Offentlige fridager. Hver søndag er helligdag i Norge, og i tillegg er det 10 røde dager i året som kan falle på virkedager. Halvparten er bevegelige, det vil si at de faller på forskjellige ukedager fra år til år.

Hvor mye er 100% tillegg?

For arbeid på de tre søndagene før jul gjelder reglene om søndagstillegg, som gir de ansatte et tillegg på 110 kroner pr time. Ved overtidsarbeid på søndager skal det betales 100% tillegg.

Hvor mye er 100% overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Leave a Comment