Hvor mye du kan jobbe og samtidig motta dagpenger?

Regelen er slik at du kan jobbe inntil 50 prosent av det som var en vanlig arbeidsuke for deg før du mistet jobben, og samtidig motta dagpenger. Jobber du mer enn dette i en toukers-periode, kuttes alle dagpengene i perioden.

Kan jeg få dagpenger?

Hvem har rett på dagpenger? Dagpenger kan gis til personer som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert inntekt på grunn av dette. Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 2 G, og ellers i inntil 104 uker.

Har man krav på dagpenger hvis man sier opp selv?

Der arbeidstakeren selv er skyld i oppsigelsen, enten ved at han har sagt opp selv eller at du som arbeidsgiver har gitt en gyldig oppsigelse eller avskjed, har man som utgangspunkt ikke rett til dagpenger rett etter oppsigelsestiden er utløpt. I disse tilfellene kan NAV ilegge en karantenetid på 12 uker.

Hvor mye du kan jobbe og samtidig motta dagpenger? – Related Questions

Har sagt opp jobben dagpenger?

Reglene for rett til dagpenger er midlertidig endret i perioden 19. februar til 30. september 2021. Hvis du sier opp selv uten rimelig grunn vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden.

Er det bedre å si opp eller få sparken?

Det er helt klart en fordel for arbeidsgiver at ansatte selv sier opp stillingen. Arbeidsgiver slipper da belastningen med å foreta en oppsigelse. Arbeidsgiver unngår da også risikoen for rettslige etterspill hvis den ansatte senere skulle hevde at oppsigelsen var usaklig.

Hva skjer når jeg sier opp jobben min?

Dersom arbeidstaker sier opp, gjelder ingen spesielle formkrav, bortsett fra at oppsigelsen skal være skriftlig. Vi anbefaler likevel at oppsigelsen leveres personlig eller sendes rekommandert, for å unngå tvil eller uenighet om arbeidstaker faktisk har sagt opp, og eventuelt når oppsigelsen skjedde.

Når har man krav på dagpenger fra NAV?

Hvor lenge kan du få dagpenger? Er du arbeidsledig og har hatt arbeidsinntekt på 222 954 kroner (2 G) eller mer de siste 12 månedene eller i snitt de siste 36 månedene, kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).

Når får man ikke dagpenger?

Utbetaling av dagpenger når du jobber

Dagpengene blir redusert etter hvor mye du jobber. Du får ikke utbetalt dagpenger hvis du jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid i en meldekortperiode (2 uker).

Når kan jeg søke om dagpenger igjen?

Dersom du fortsatt er arbeidsledig når dagpengeperioden din er over, kan du søke om dagpenger på nytt. Du må igjen fylle vilkårene for rett til dagpenger. Dette innebærer blant annet at arbeidstiden din må være redusert på nytt.

Hvem får feriepenger fra NAV 2022?

Bakgrunn: Hva er feriepenger på dagpenger? Dagpengemottakere får feriepenger for 2022 selv når de har vært arbeidsledige i mindre enn åtte uker i 2021. De som er arbeidsløse neste sommer og har gått ledige mer enn 52 uker, vil ikke få feriepenger av dagpengene de mottok i 2021.

Hva trenger man for å søke dagpenger?

For å få dagpenger må du både være registrert som arbeidssøker hos NAV og sende en søknad om dagpenger. Du kan sende søknad om dagpenger ved å trykke på knappen «Send digitalt». Hvis du skal ettersende vedlegg til en søknad du allerede har sendt, trykker du på knappen «Ettersend digitalt».

Kan man bli sykemeldt når man er arbeidsledig?

Du har også rett på sykepenger dersom du er arbeidsledig. Du får da samme beløp som om du mottar dagpenger. Du har rett til dagpenger i inntil 80 uker, men den tiden du er sykmeldt medregnes ikke i de 80 ukene.

Kan NAV tvinge meg til å jobbe?

Du kan bli tvunget til å gå ledig, delta på arbeidsmarkedstiltak, gå tilbake til utdanning eller ta en jobb du for eksempel er overkvalifisert for. Det kan også hende du blir tvunget til å bytte jobber ofte eller jobbe midlertidig.

Kan man bli sykemeldt pga stress?

Sykmelding kan være nødvendig pga symptomenes alvorlighetsgrad, eksempelvis svær utmattelse/manglende mestring, kognitive vansker og hvis arbeidet forverrer tilstanden. Full sykmelding i en periode på 2 uker, kan være nødvendig for å få en avstand til arbeidet.

Hvor lenge må man være i jobb før ny sykemelding?

Sykepenger får man for ett år. Nye sykepengerettigheter tjenes opp ved å arbeide 6 måneder uten sykmeldinger. Pasienten kan imidlertid sykmeldes i arbeidsgiverperiodens 16 dager uten ny opptjening. Pasienten arbeide nye 16 dager uten sykmelding før han igjen har krav på sykepenger fra arbeidsgiver.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Hvor mange dager kan jeg være borte fra jobb uten sykemelding?

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Er du borte mer enn tre kalenderdager, kan arbeidsgiveren din kreve at du leverer sykmelding. Sykmelding får du hos en lege eller annen behandler som har rett til å skrive sykmelding.

Kan arbeidsgiver ta kontakt med lege?

Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen. Eventuelt kan arbeidsgiver ringe NAV og kreve at de skal ha møte med den syke.

Kan man bli sparket for å være syk?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Leave a Comment