Hvor langt tilbake i tid kan man kreve lønn?

Regelverket setter en grense for hvor lang tid i etterkant arbeidstaker kan kreve lønn. Lønnskrav blir vanligvis foreldet etter 3 år, ifølge foreldelsesloven § 2. Treårsfristen regnes fra det tidspunktet arbeidstaker tidligst kunne kreve å få lønnen utbetalt, altså lønningsdagen.

Når arbeidsgiver har betalt ut for lite lønn?

Hvis du tror du har fått mindre utbetalt i lønn enn det du har krav på, bør du først ta kontakt med arbeidsgiveren eller den som utbetaler lønnen der du jobber. Be om en forklaring på hvordan de har beregnet lønnen din, og hør om dette kan skyldes misforståelser eller tekniske betalingsfeil.

Er det lov å trekke ansatte i lønn?

Arbeidsgiver kan ikke trekke i lønn og feriepenger

Unntaket Høyesterett tok stilling til i denne saken var arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c, som gir arbeidsgiver mulighet til å foreta trekk i arbeidstakers lønn når trekket “på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale”.

Hvor langt tilbake i tid kan man kreve lønn? – Related Questions

Hvor mange lønnstrekk kan man ha?

Lønnstrekk “skal begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin familie”, jf aml §14-15 tredje ledd. Det innebærer at det ikke kan gjøres større lønnstrekk enn at arbeidstaker har nok lønn igjen til å forsørge seg og familien.

Har arbeidsgiver lov å sette deg ned i lønn?

Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid. Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten.

Hvem trekker meg i lønn?

Har inkassosaken kommet langt nok, kan du få et tvangstrekk i lønn eller trygd. Går saken langt nok vil du kunne få tvangstrekk i lønn eller trygd. Det er namsmannen i byene, og lensmannen i distriktene som er ansvarlige for begjæring om tvangstrekk. Også kemneren og Statens Innkrevingssentral kan begjære tvangstrekk.

Kan lønn være konfidensielt?

I privat sektor er lønn regnet som personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Det er derfor ikke mulig å be sjefen om innsyn i lønnen til dine kollegaer.

Er det lov å diskutere lønn?

Arbeidstakere har selvsagt også ytringsfrihet, og en arbeidsgiver kan ikke begrense denne uten særskilt begrunnelse. Men verken arbeidsmiljøloven eller andre lover sier noe om hvorvidt arbeidstakere kan sammenligne lønn seg imellom eller diskutere lønnsnivået i virksomheten generelt.

Hva er en lønns og trekkoppgave?

Skjema som arbeidsgiveren må sende til ligningskontoret og til arbeidstakeren som sier hvor stor lønnen har vært, hvor mye som er trukket i skatt, og hva feriepengegrunnlaget utgjør.

Blir skatt trekt automatisk?

Dersom du ikke har skattekort og mottar ytelser fra NAV vil NAV trekke 50 prosent skatt på utbetalingen inntil skattekortet foreligger. Hvis du har skattekort, vil skattekortet ditt overføres automatisk fra Skatteetaten til NAV i det du har fått innvilget en ytelse.

Hva menes med negativ lønn?

Har en ansatt fått utbetalt for mye lønn eller skylder virksomheten penger, kan dere trekke det av lønnen eller feriepengene hvis dere inngår en avtale med den ansatte om dette.

Når er det vanlig å få lønnsslipp?

Ved utbetaling eller straks etterpå skal arbeidstaker motta en skriftlig oppgave over beregningsmåten for den lønnen han har fått. Det samme gjelder beregningsgrunnlaget for feriepenger, og for trekk som er foretatt. Arbeidsgiver har altså plikt til å gi arbeidstaker en slik lønnsoppgave.

Hvor mye er det vanlig å øke i lønn?

Vanlig variasjonen i lønnsvekst i 2021 er alt fra 0–100 000 kroner for medlemmer uten jobbskifte. Jobbytter gir normalt sett god lønnsvekst. Ser vi på medlemmer som har vært 6–10 år i arbeidslivet, er median lønnsvekst for de som byttet jobb og nå er i offentlig sektor på 46 000 kroner (relativ vekst på 6,9 prosent).

Skal man gå opp i lønn hvert år?

Rett til årlig lønnsvekst? Arbeidstaker har ikke nødvendigvis en ubetinget rett til årlig lønnsvekst. Men noen ganger kan slik rett utledes av arbeidsavtale og eventuelt tilhørende personalhåndbok. Dernest kan arbeidstakere være bundet av tariffavtale som gir rett til årlig lønnsvekst.

Hva er minste lønn i Norge?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Hva regnes som lav lønn?

Arbeidstakere som tjener 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, har tradisjonelt vært definert som lavtlønte.

Hvor mange tjener over 750 000 i Norge?

5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hva er Norges best betalte jobb?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mange tjener over 3 millioner i Norge?

De som tjener over 3 millioner kroner, kan i snitt regne med over 100.000 kroner i høyere skatter. Økt skatt på aksjeutbytte er ifølge regjeringen viktig grunn til at de med høy inntekt får høyere skatt. I alt 19.900 personer ventes å tjene over 3 millioner i neste år.

Leave a Comment