Hvor lang kniv kan man gå med?

Er knivbladet 6,01 cm langt er kniven ulovlig – er den kortere kan du ta den med, så fremt det ikke mistenkes at du skal bruke den til noe ulovlig. Unntaket er springkniver og alle lommekniver som har låsbart blad, i motsetning til de avbildede knivene som ikke er lommekniver.

Hva skjer hvis du blir tatt med en kniv?

Etter straffeloven § 352a er det ulovlig å bære kniv på offentlig sted: “Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser.

Er det lov til å gå med Leatherman?

En leatherman vil være egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse, og er dermed ulovlig å bære på offentlig sted, f. eks i beltereimen. Offentlig sted vil si gater og veier, skoler og arbeidsplasser, kino og kafé, etc.

Hvor lang kniv kan man gå med? – Related Questions

Er det lov å gå rundt med lommekniv?

Lommekniver er lovlige kniver, men en del andre kniver, f. eks. butterfly- og batangkniver, er ikke lovlige.

Er foldekniv lovlig?

Etter våpenforskriften § 9 er springkniver, batangakniver (foldekniver også kjent som balisonger eller butterflykniver), stiletter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter, ulovlig å anskaffe og inneha uten dispensasjon fra politiet.

Er det lov med Karambit?

En mye omtalt og populær kniv som tollvesenet ser mye av i disse dager er den såkalte «karambit-kniven». Denne typen kniv er fullt ut lovlig å importere til Norge. Det finnes et utall av nettsteder hvor du med noen få tastetrykk kan bestille den mest groteske kniven direkte hjem i posten.

Er det lov å kjøpe med seg kniv fra utlandet?

springkniver og batangakniver er ulovlig i Norge. Det er heller ikke lov å importere slike kniver fra utlandet. Tolletaten kan kontrollere alle varer som kommer til landet. Du er selv ansvarlig for å følge reglene.

Er det lov å bære bunadskniv?

Det følger av straffeloven § 189 at det er forbudt å gå med kniv på offentlig sted. Forbudet gjelder likevel ikke kniv som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål. Å bære bunadskniv som en del av bunaden vil regnes som et slikt “aktverdig formål”.

Er det lov å kjøpe kniver på nett?

Selges over disk og nett

I Norge er det lovlig å bedrive kjøp og salg av en rekke type kniver og skarpe gjenstander som økser, med visse unntak som eksempelvis springkniver. Mange forhandlere opererer med 18 års grense for kjøp av kniv, men dette er ikke et lovbundet krav.

Hvor gammel må man være for å kjøpe kniver?

Hogg- eller stikkvåpen, kniver o.l. som har en klingelengde på mer enn 25 cm må ikke overdras eller overlates til barn under 16 år (lovens § 29, siste ledd).

Er det lov å ha sverd i Norge?

Etter våpenloven § 29 er det forbudt å overdra våpen til person under 18 år. Dette gjelder også for kniver o.l som har klingelengde på over 25 cm. Du vil nok erfare at de fleste nettbutikker også vil operere med en grense på 18 år ved salg av slike sverd og kniver.

Er sverd våpen?

Sverd er betegnelse på et blankvåpen til å hogge, kutte eller stikke med.

Er det lov å gå med sverd?

Og husk at det i likhet med kniv, er ulovlig å bære sverd på offentlig sted. Men medbringes sverd f. eks på buss og tog til lokale for å drive “sparring” eller i forbindelse med utstilling, gjelder ikke forbudet.

Kan man ha sverd?

Hvis sverdet er skarpt, og dermed farlig, kan det være ulovlig å ha det. I bestemmelsen er det gjort unntak for “ufarlege gjenstandar som er laga som leiketøy”. Så hvis det er snakk om det, vil du kunne kjøpe og ha det helt lovlig. Du kan ta kontakt med politiet for å sjekke om det aktuelle sverdet er lovlig i Norge.

Er det lov å ha softgun?

I Norge kan hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun. Personer under 18 år kan bruke softgun under oppsikt av en over 18 år, men kan ikke kjøpe eller eie.

Kan man kjøpe hagle uten jegerprøve?

Hvem kan handle våpen? For å få tillatelse til å ha våpen må du • dokumentere at du trenger skytevåpenet, for eksempel til jakt eller øvelsesskyting og konkurranseskyting • ha god vandel Du må være fylt 18 år for å ha rifle eller hagle.

Kan nordmenn kjøpe våpen i USA?

Du kan kjøpe og bære våpen som norsk statsborger i USA, hvis du har rett til dette etter lovgivningen i den amerikanske delstaten du bor/oppholder deg i. Dette vil ikke få noen negative virkninger for deg når du kommer tilbake til Norge.

Er det lov å selge ammunisjon?

Skal du importere skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon for salg og næringsvirksomhet? Da må du ha importtillatelse og bevilling for handel fra politiet. Vi kaller slik import for ervervsmessig import. Det er regulert i våpenloven og våpenforskriften.

Er det lov å kjøpe ammunisjon i Sverige?

Dersom du handlar skytevåpen, våpendeler og ammunisjon i utlandet, må du vere merksam på at du ikkje kan innføre våpen utan eit løyve frå politiet. Denne informasjonen gjeld deg som importerer våpen til eige bruk. Det vil seie ikkje import for videresal eller i anna type næringsverksemd (ervervsmessig).

Leave a Comment