Hvilke grønne ressurser har vi i Norge?

Norge er et land rikt på naturressurser. Mest kjent er fisk, olje og gass, mineraler, skog og vannkraft.

Hva er grønne ressurser og hva menes med at disse er betinget fornybare Quizlet?

Hva er «grønne ressurser», og hva menes med at disse er betinget fornybare? Plante- og dyrebestander er det som utgjør det vi kaller grønne ressurser og fotosyntesen er grunnlaget for disse. m Grønne ressurser er betinget fornybare fordi mengden og kvaliteten på dem er avhengig av hvordan vi bruker dem.

Hvilken ressurser har vi?

Naturressurser er luft, vann, dyrkbare arealer, petroleum, mineraler og andre råstoffer. Man skiller gjerne mellom fornybare og ikke-fornybare ressurser. Fornybare ressurser som luft og vann blir fornyet gjennom naturens prosesser.

Hvilke grønne ressurser har vi i Norge? – Related Questions

Er mat en ressurs?

Mat er en fornybar biologisk produksjon – en fornybar ressurs – og et vesentlig grunnlag for samfunnets verdiskaping og stabilitet.

Hva er ressurser enkelt forklart?

Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes til å skape goder eller nytte. For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være tilgjengelig, den må kunne gi preferert nytte. Kilden kan gi forsyning av energi, krefter eller fysisk materiale til en eller flere fysiske prosesser.

Er jern fornybar ressurs?

Uran, brukt som energikilde i et atomkraftverk, er også ikke-fornybar. Ikke-fornybare ressurser og energikilder. Metaller: jern, aluminium. Metaller: jern, aluminium.

Er gull fornybar ressurs?

Kull, olje og metaller er ikke fornybare ressurser.

Hva er en ressurs Quizlet?

Hva er en ressurs? – En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Det som er nyttig og verdifullt for oss mennesker.

Hva er en ressursforvalter?

Med ressursforvaltning menes: ”Planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomhetens samlede ressursbruk i sine kjerne-, støtte- og styringsprosesser som tilsammen utgjør verdiskapningprosessen, med det mål å redusere ressursbruken uten at dette går utover prestasjonen eller resultatet”.

Hva er interne ressurser?

Interne ressurser er indre styrker og svakheter, som enten er håndgripelige eller immaterielle, som en organisasjon viser. Disse elementene kan i sterk grad påvirke selskapets mål og strategier.

Hva er en betinget fornybar ressurs?

Dyr, trær og planter er fornybare ressurser, men er avhengig av levelig miljø for ikke å gå til grunne. En mer presis betegnelse på disse er derfor betinget fornybare ressurser. Andre eksempler på fornybare ressurser er nedbør, vind og energien i fossefall. Disse beskrives også som kretsløpsressurser.

Hva er forskjellen på naturressurser og menneskelige ressurser?

– Blir til en ressurs når vi kan ta nytte ut av den. – Forekomster i naturen mennesker har teknologi og økonomi til å utnytte, og dekker menneskelige behov. – Ting som mat, klær, papir, metaller, drivstoff og plast. – Naturressurser som dyrkbar jord, beitende dyr, fiskefelt, skog, gruver, olje og gasskilder.

Er fisk fornybar ressurs?

Fisken er en av våre viktigste fornybare ressurser, en av de næringene dette landet skal leve av når vår økonomi ikke lenger kan basere seg på oljeinntekter.

Hva slags type ressurs er jord?

Jord er en begrenset ressurs. Jord er et levende system som gir næringsstoffer og holder på vann til plantevekst. Ikke nok med at jord legger grunnlaget for all produksjon av mat, energi og fiber – den er også helt vesentlig for lagring av karbon.

Hvilke tre typer grunnleggende ressurser har vi i Norge?

Tradisjonelt regner man med tre typer av ressurser – naturgrunnlaget, arbeidskraften og kunnskap/kreativitet. Naturgrunnlaget kan være landbruksjord, fisken i havet og energiressursene. Med arbeidskraften vår bearbeider vi naturressursene og skaper dermed verdier.

Hvem eier naturressursene i Norge?

Naturressursene er eid av fellesskapet

Derfor er selskaper som Statkraft, Statnett, og Statskog fellesskapets heleide selskaper, og staten har et omfattende direkte eierskap i olje- og gassvirksomheten. I tillegg har staten store eierandeler i strategisk viktige selskaper som Equinor, Telenor og DNB.

Hva er forskjellen på en forekomst og en ressurs?

Forekomster er naturlige stoffer i naturen. Ressurser er knyttet til samspillet mellom mennesket og naturen. Ressursene eksisterer ikke uavhengig av oss mennesker. Ressurser er forekomster i naturen som mennesker har teknologi og økonomi til å kunne utnytte, og som kan dekke menneskelige behov.

Hva er naturressurser Quizlet?

Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har nytte av og har teknologi og økonomi til å kunne utnytte f. eks. klær og mat. En naturforekomst er en ressurs vi ikke kan utnytte, da vi ikke har teknologien eller tjener noe på det.

Hvilke ressurser er ikke fornybare?

Ikkefornybar energi er energi som baserer seg på ressurser som ikke kan fornyes og som en dag vil ta slutt. Slike ressurser kalles også lagerressurser. Eksempler på ikkefornybar energiressurser er fossile energikilder (kull, olje, naturgass) og kjerneenergi (uran, thorium).

Leave a Comment