Hva tjener statsråd?

Stortingsrepresentanter mottar en fast godtgjørelse som blir vedtatt av Stortinget selv etter innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. Fra 1. mai 2022 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 1 064 318 kroner pr. år.

Hvor mange år på Stortinget for å få full pensjon?

Gammal ordning inneber at du får full alderspensjon etter 12 år på Stortinget, og at du kan pensjonere deg når du fyller 65 år. Regjeringsmedlemmar får full alderspensjon etter 6 år. Viss du har vore vararepresentant, kan deltaking på under seks månader i forskjellige storting leggjast saman.

Er godtgjørelse lønn?

Godtgjørelse kan være lønn for arbeid utført, det kan være erstatning eller belønning i en eller annen form. Når man har vært på reise eller lagt ut egne penger kan man ofte også kreve godtgjørelse, eksempelvis reisegodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse, fra arbeidsgiver.

Hva tjener statsråd? – Related Questions

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Skal det betales skatt av honorar?

Hvis inntekten overstiger 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig. Holder du for eksempel foredrag, kan du altså fra hver oppdragsgiver be om 1.000 kroner i honorar uten at pengene skal beskattes.

Er tjenestetillegg skattefritt?

Dagpenger og andre økonomiske tillegg du før under førstegangstjenesten er skattefrie.

Er lønn i førstegangstjenesten skattepliktig?

Dimisjonsgodtgjørelse etter endt militærtjeneste er skattefri inntekt. Det samme gjelder forsørgertillegg og utdanningsbonus i Forsvaret.

Hva er trekkfri lønn?

Når samlet lønnsutbetaling i et selskap til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet, og inntekten vil dermed være skattefri. Hvis beløpet er over 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig.

Hvor mye er det lov å tjene svart?

Flere små utbetalinger til samme person kan årlig utgjøre mer enn 6 000 kroner totalt. Hvis arbeidstakerens lønn i løpet av året overstiger denne beløpsgrensen, blir den samlede betalingen skattepliktig og skal innrapporteres som lønn.

Hvor mye kan du betale svart?

Kui fra Skatteetaten sier at hvis du betaler over 10 000 kroner i året eller mer i kontanter til noen, kan du bli medansvarlig.

Kan man få både feriepenger og lønn?

Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, uten at dette nødvendigvis fremkommer på lønnsslippen, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien. Altså Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker (ev. lønn for 4 uker og 1 dag).

Hvilken måned får man ikke lønn?

De fleste får utbetalt feriepengene i juni, da det er første måned i sommerferien, men man kan også få de utbetalt i juli. Arbeidsgivere utbetaler ikke lønn når arbeidstakeren har ferie. Hvis man får feriepenger i juni og har ferien i juli, får man altså ikke utbetalt lønn for juli.

Har man krav på 5 uker ferie?

Den lovfestede ferien på 21 arbeidsdager og ekstra tariffbestemt ferie på 4 arbeidsdager gir de ansatte en samlet årlig ferie på 25 arbeidsdager (5 uker).

Hvorfor får man ikke lønn i juni?

Ferieloven gir oss arbeidstakere rett til ferie og feriepenger. I motsetning til hva de fleste tror, har vi ikke rett til lønn i ferien. Etter ferielovens regler stanses lønnen i ferien, i stedet mottar vi feriepenger.

Har man lov til å jobbe i ferien?

Det finnes ingen grense for hvor mange arbeidsgivere du kan jobbe for, eller hvor mange sykepleierstillinger du kan ha. Men du kan ikke jobbe ekstra i ferien, med mindre du er deltidsansatt.

Er det lov å ikke ta ut ferie?

Arbeidstakere har rett og plikt til å avvikle full ferie. Dette gjelder også når de skifter arbeidsgiver. Kan du nekte å ta ut ferie? Du kan nekte å ta ferie hvis feriepengene du har opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver, ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

Hvor mange feriedager har man i staten?

I staten har alle arbeidstakarar 25 dagar ferie med eller utan lønn. Ferieåret følger kalenderåret. Oppteningsåret for feriepengar og tal på feriedagar er føregåande kalenderår. Statlege arbeidsgivarar skal sørge for at arbeidstakar får 25 virkedagar (fem veker) ferie kvart ferieår.

Når får man feriepenger i staten?

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver i opptjeningsåret, utbetales i juni måned i ferieåret. I feriepengene skal det gjøres fradrag for lønn for vanlig arbeidstid i fem uker, men for seks uker for arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie etter ferieloven § 5 nr. 2.

Leave a Comment