Hva mener vi med ressurser?

En ressurs er elementer eller menneskelige egenskaper som kan utnyttes økonomisk, eller som er til nytte på annen måte.

Hva er en ressurs Quizlet?

Hva er en ressurs? – En ressurs er noe vi mennesker har nytte av. Det som er nyttig og verdifullt for oss mennesker.

Er mat en ressurs?

Mat er en fornybar biologisk produksjon – en fornybar ressurs – og et vesentlig grunnlag for samfunnets verdiskaping og stabilitet.

Hva mener vi med ressurser? – Related Questions

Hva er Norges viktigste ressurs?

Havet har dannet grunn laget for Norges rikdom og har satt seg fast i den norske folkesjelen. Om havet er viktig for Norge, så er det like viktig for verden. Havene binder CO2 og regulerer klimaetpåplaneten,girossvåremesteffektive transport og handelsveier, og sørger for mat til store deler av verdens befolkning.

Hva er en grønn ressurs?

Grønne ressurser:

plante- og dyrebestander. fotosyntesen er grunnlaget for disse ressursene. sollys, karbondioksid, næringssalter og vann produserer plantemateriale. planteplankton er grunnlaget for næringskjedene i vannet.

Hva er en menneskelig ressurs?

HR er en forkortelse for engelsk Human Resources, ‘menneskelige ressurser‘. Dette omfatter det de ansatte i en virksomhet utgjør av ressurser i form av arbeidskraft, kompetanse og innsats.

Hva er ikke gjenvinnbare ressurser?

For eksempel kan mineraler, stein og grus brukes om igjen, selv om disse kan ha endret form. Kull eller olje brukt som brensel eller drivstoff, er oppbrukt og dermed ikke gjenvinnbare lagerressurser.

Hva er forskjellen på en forekomst og en ressurs?

Forekomster er naturlige stoffer i naturen. Ressurser er knyttet til samspillet mellom mennesket og naturen. Ressursene eksisterer ikke uavhengig av oss mennesker. Ressurser er forekomster i naturen som mennesker har teknologi og økonomi til å kunne utnytte, og som kan dekke menneskelige behov.

Hva er en betinget fornybar ressurs?

Dyr, trær og planter er fornybare ressurser, men er avhengig av levelig miljø for ikke å gå til grunne. En mer presis betegnelse på disse er derfor betinget fornybare ressurser. Andre eksempler på fornybare ressurser er nedbør, vind og energien i fossefall.

Hva slags type ressurs er jord?

Jord er en begrenset ressurs. Jord er et levende system som gir næringsstoffer og holder på vann til plantevekst. Ikke nok med at jord legger grunnlaget for all produksjon av mat, energi og fiber – den er også helt vesentlig for lagring av karbon.

Er fisk fornybar ressurs?

Fisken er en av våre viktigste fornybare ressurser, en av de næringene dette landet skal leve av når vår økonomi ikke lenger kan basere seg på oljeinntekter.

Er jern fornybar ressurs?

Uran, brukt som energikilde i et atomkraftverk, er også ikke-fornybar. Ikke-fornybare ressurser og energikilder. Metaller: jern, aluminium. Metaller: jern, aluminium.

Er gull fornybar?

Kull, olje og metaller er ikke fornybare ressurser.

Er mineraler fornybar?

Geologiske ressurser er per definisjon ikke-fornybare. Det er fordi de dannes gjennom prosesser som tar tusener til millioner av år, og fordi de ble dannet lenge før vår tid. Når de er tatt ut, er de borte for alltid, sett i et menneskelig tidsperspektiv.

Hva betyr ordet fornybar?

Fornybar energi er nyttbar energi produsert fra ressurser som på naturlig vis fornyes, eller etterfylles, i en hastighet som er lik eller overgår menneskelig bruk. Blant fornybare energikilder regnes karbonnøytrale kilder som vindkraft, vannkraft, solenergi, geotermisk energi, bioenergi og havenergi.

Er olje energi?

Olje og gass er svært anvendelige energikilder, og kan brukes til mange ulike formål. Mens olje tidligere ble brukt i strømproduksjon, går nå mesteparten av oljen vi produserer til drivstoff.

Hva er energi og bærekraft?

Om en energiproduksjon skal kalles bærekraftig, kan den ikke ha utslipp av klimagasser, og den kan heller ikke skade naturmiljøet for kommende generasjoner. Bevegelsesenergi fra bølger brukes til å generere elektrisk strøm.

Hvilke land i Europa har flest vindmøller?

Størst installasjon av vindkraftland i 2020:

Norge – 1.532 MW. Tyskland – 1.431 MW. Spania – 1.400 MW. Frankrike – 1.317 MW.

Hvor lang levetid har en vindmølle?

Vindturbiner er normalt utslitt når konsesjonen løper ut etter 25-30 år. Skal et vindkraftverk drives videre, må det investeres i nye turbiner etter en ny konsesjonsbehandling. Det er store forskjeller mellom vindkraft og for eksempel vannkraft når det gjelder levetid.

Leave a Comment