Hva koster en ansatt utover lønn?

Kostnadene knyttet til å ha ansatte vil variere avhengig av faktisk sykefravær og hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne. En tommelfingerregel kan være at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20–30 % på brutto årslønn.

Hva regnes som lønnskostnad?

Lønnskostnader er virksomhetens utgifter til de ansatte, og kan være både direkte og indirekte. Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad.

Hvordan bokføre lønn?

Periodisere når du bokfører lønn

For å periodisere lønnskostnader må du først føre summen av lønnskostnadene (bruttolønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger) som pluss på konto 5090, som du oppretter selv, og minus på konto 2961 Annen påløpt kostnad. Dette gjør du i måneden den ansatte har jobbet.

Hva koster en ansatt utover lønn? – Related Questions

Kan man få både feriepenger og lønn?

Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, uten at dette nødvendigvis fremkommer på lønnsslippen, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien. Altså Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker (ev. lønn for 4 uker og 1 dag).

Blir skatt trekt automatisk?

Dersom du ikke har skattekort og mottar ytelser fra NAV vil NAV trekke 50 prosent skatt på utbetalingen inntil skattekortet foreligger. Hvis du har skattekort, vil skattekortet ditt overføres automatisk fra Skatteetaten til NAV i det du har fått innvilget en ytelse.

Når skal lønnen være inne på konto?

hver måned, må lønnen være på konto den 15. Hvis den 15. havner på en helligdag eller helg, må du utbetale lønnen siste arbeidsdag i forkant.

Hvordan fører forskudd på lønn?

Forskuddlønn (lønnsforskudd) og reiseforskudd
  1. Man oppretter så bilaget og utbetaler forskuddet via AutoPay eller nettbank.
  2. Dette forskuddet vil legges seg som en åpen post på den ansattes reskontro (konto 2910), og det vil komme automatisk til fratrekk på neste lønnsbilag.

Hvordan bokføre ferielønn?

Bokføring av feriepenger

Så, når feriepengene utbetales, føres de i regnskapet med pluss på konto 2940 og minus på konto 2930 (Skyldig lønn) – eller konto 1920 hvis de utbetales direkte.

Hva er et Lønnsbilag?

Hva er et lønnsbilag? Et bilag betyr dokumentasjon på inntekter eller utgifter som føres i regnskapet, for eksempel inngående eller utgående faktura, bankbilag, kvitteringer eller lønnsbilag. Når vi fører regnskap skal alle slike transaksjoner dokumenteres med bilag.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva menes med negativ lønn?

Har en ansatt fått utbetalt for mye lønn eller skylder virksomheten penger, kan dere trekke det av lønnen eller feriepengene hvis dere inngår en avtale med den ansatte om dette.

Hvor lenge må man oppbevare Lønnsbilag?

Regnskapsrelatert informasjon knyttet til den ansatte, slik som lønnsslipper og reiseregninger, lagres etter bokføringslovens regler, dvs. som hovedregel 5 år for primærdokumentasjon (eks. lønnsbilag, inngående faktura) og 3,5 år for sekundærdokumentasjon (eks. avtaler av betydning for virksomheten).

Hvor mange år må man ta vare på regnskap?

Primærdokumentasjon skal som hovedregel oppbevares i 5 år. Krav til oppbevaring av sekundærdokumentasjon er 3,5 år.

Er timelister personopplysninger?

Innen HR er personopplysninger kort sagt alle opplysninger som en bedrift lagrer om egne ansatte. Det vil blant annet si lønn, notater fra medarbeidersamtaler og timelister, for å nevne noe.

Hvem har innsyn i personalmappe?

Innsyn i personalmappe

Som arbeidstaker har du som krav på innsyn i alle personopplysninger om deg, uavhengig av om dokumentene ligger fysisk lagret i personalmappen eller ikke. Retten til innsyn gjelder også dersom arbeidsgiver oppretter såkalte skyggearkiv eller har dobbelt bokføring.

Er lønn sensitiv informasjon?

Lønnsopplysninger er personopplysninger. Det er i utgangspunktet kun arbeidsgiveren og arbeidstakeren som har rett til innsyn i disse opplysningene, med mindre arbeidstakeren gir samtykke til det. Det er personopplysningsloven og GDPR (EUs personvernforordning) som regulerer dette.

Blir overvåket på jobb?

Når er det lov å overvåke arbeidsplassen med kamera? Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom.

Har leder taushetsplikt?

4.2.

Arbeidsgiver har taushetsplikt vedrørende den enkelte arbeidstakers personlige forhold, jf. offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13. Arbeidstaker velger selv hvem han/hun ønsker å involvere i sin sak.

Hvordan håndtere dårlig sjef?

Er du misfornøyd med sjefen, har du et problem.

RÅD TIL DEG MED DÅRLIG SJEF:

  1. Ta det opp med lederen.
  2. Få på plass en fornuftig dialog.
  3. Ta opp situasjonen med kollegaer, tillitsvalgte, HR-avdeling.
  4. Vær konkret.
  5. Vær saklig.
  6. Bruk medarbeidersamtalen.
  7. Ikke mist selvtilliten.

Leave a Comment