Hva kan vi gjøre for å stoppe hatprat?

ungdomstelefonen.no På Ungdomstelefonen kan du snakke med andre unge om kjønn, seksualitet og identitet. stopphatprat.no «Stopp hatprat» er en kampanje mot hatprat. På nettsiden kan du lære mer og få tips til å svare hatprat. politiet.no Kontakt politiet selv om du er i tvil om saken er alvorlig nok.

Hva kan hatprat føre til?

Hatytringer har alvorlige negative konsekvenser for dem som rammes, slik som depre- sjon, angst, selvforakt, sinne, søvnproblemer, konsentrasjons- problemer og utrygghet. Altså har hatefulle ytringer mange av de samme konsekvensene som det å være utsatt for diskrimine- ring, mobbing og vold.

Hva er hate speech på norsk?

Hatprat (fra engelsk hate speech) er ytringer som angriper personer eller grupper basert på deres kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Hva kan vi gjøre for å stoppe hatprat? – Related Questions

Hva gjør hatefulle ytringer med samfunnet?

Konsekvenser for samfunnet

Når hatefulle ytringer bidrar til å begrense den opplevde ytringsfriheten i samfunnet, er det problematisk for demokratiet. Et levende demokrati trenger et mangfold av stemmer. Hatefulle ytringer kan skape generell frykt og usikkerhet knyttet til deltakelse på viktige arenaer i samfunnet.

Hva er hatefull ytringer?

Diskriminerende eller hatefulle ytring betyr å true eller å fremme hat på grunn av hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, livssyn, legning eller funksjonsnedsettelse. Noen hatefulle ytringer er ulovlige og kan medføre straff.

Er Hatprat straffbart?

Hatprat kan være ulovlig

Noen hatefulle ytringer er ulovlige etter straffeloven. Dette gjelder hatytringer som er rettet mot noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne.

Hvor stopper ytringsfriheten?

Etter norsk lov har vi i Norge vid, men ikke ubegrenset, ytringsfrihet. Begrensningene gjelder hatefulle ytringer, trusler og oppfordring til straffbare handlinger, krenkelse av privatlivets fred, hensynsløs adferd eller sjikane, alvorlig personforfølgelse, samt ærekrenkelser.

Hva er straffbart å si?

Diskriminerende eller hatefulle ytringer vil kunne rammes av straffeloven § 185. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som fremsetter en slik ytring kan straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Hva innebærer det å ha ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og har lyst til å si noe om. Den er ikke ubegrenset, men den beskytter også ytringer som kan såre og opprøre oss. Grunnen til dét er at meningsmangfold anses så viktig både for hver og en av oss – og for oss alle, som samfunn.

Hva er det motsatte av ytringsfrihet?

Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Hva sier loven om ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

Hva er hatkriminalitet?

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger rettet mot en person eller gruppe på grunn av etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne.

Er hatytringer lov?

Straffeloven inneholder bestemmelser som verner mot alvorlige hatytringer (§ 135 a), trusler (§ 227), sjikanering (§ 390 a), ærekrenkelser (§§ 246 og 247) og brudd på privatlivets fred (§ 390). Enkelte typer hatytringer kan alene, eller i kombinasjon med annen atferd, være straffbare under disse bestemmelsene.

Hva er hat prat?

Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Det kan sies muntlig eller vises fysisk gjennom kroppsbevegelser. Hatprat kan skrives i meldinger, chatter, på sosiale medier og i kommentarfeltene. Det skjer både i lukkede grupper og i åpne samtaler.

Hva menes med en trussel?

Trussel er en truende advarsel; å skremme for å tvinge noen til noe eller å frykte noe. Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med inntil ett års fengsel etter straffelovens paragraf 263.

Hva gjør man hvis man får trusler?

Ring 800 40 008. Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde.

Kan man få straff for trusler?

Hvis man “i ord eller handling truer med straffbart atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt”, straffes man med bot eller fengsel inntil 1 år, jf. straffeloven § 263 . Hvis trusselen vurderes som særlig grov, er straffen fengsel inntil 3 år, jf. straffeloven § 264 .

Hvordan kan håndtere aggressive og truende personer?

Ti gode råd
  1. Vær rolig.
  2. Lytt og vær observant.
  3. Vær tydelig på hva som er mulig og umulig.
  4. Bruk et enkelt språk og vær konkret.
  5. Vær hjelpsom.
  6. Vær ikke dominerende eller underkastende.
  7. Hold en passende avstand.
  8. Tenk på studentens selvbilde og opplevelse av kontroll over egen situasjon.

Hvordan håndtere sinte brukere?

Ikke rør en sint person. Ikke stå mellom personen og døren, og gi den andre rom. Gi fluktmuligheter – fysisk og mentalt. Prøv å hjelpe den andre til å komme ut av situasjonen med æren i behold.

Leave a Comment