Hva kan jeg gjøre for å redde regnskogen?

Hva du kan gjøre
  1. Bli regnskogvokter.
  2. Ikke la regnskogen få brenne i stillhet.
  3. Spis regnskogvennlig mat.
  4. Krev politisk handling nå
  5. Still norske investorer til ansvar.
  6. Si nei til regnskogødeleggende palmeolje.
  7. Unngå tropisk tømmer.
  8. Ta regnskogen med inn i klasserommet.

Hva skjer hvis vi mister regnskogen?

Når regnskogen ødelegges er konsekvensene svært alvorlige og uopprettelige: Unike dyr og planter forsvinner for alltid. Mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom. Verden blir varmere og været mer ustabilt.

Hvorfor må vi ta vare på regnskogen?

Regnskogene gir livsgrunnlag til millioner av mennesker. De har dessuten stor betydning for klimaet på jorda. Sammen med resten av verdens skoger har regnskogene også stor betydning for klima og værforhold – de tar opp CO2, binder karbon og produserer oksygen gjennom fotosyntesen.

Hva kan jeg gjøre for å redde regnskogen? – Related Questions

Hvorfor må vi ta vare på Amazonas?

Amazonas spiller en avgjørende rolle i å regulere det globale klimaet. Regnskogen genererer regn, oksygen og kjøler ned planeten. I tillegg til å produsere 20 prosent av jordas oksygen, lagrer regnskogen nærmere 130 milliarder tonn med karbon.

Hvor mye av Amazonas forsvinner hver dag?

Hver dag, altså hver eneste bidige dag, året rundt ødelegges Amazonas-regnskog tilsvarende 86 400 fotballbaner. Hvert år raseres regnskog tilsvarende Danmarks areal. Det er mye, selv om Danmark er et lite land.

Hva er det som gjør at regnskogen har en viktig rolle for atmosfæren?

Regnskogen har stor betydning for: Klima og vær: Regnskogen binder og lagrer CO2 fra atmosfæren som demper den globale oppvarmingen. Regnskogsbevaring er helt nødvendig om vi skal nå klimamålene i Parisavtalen . Regnskogen bidrar også til å holde været i balanse, blant annet ved å motvirke orkaner og flom.

Hva skjer når den ville regnskogen blir erstattet med oljepalmer?

Når plantasjer erstatter regnskog bidrar dette til utryddelsen av arter – et problem FN nylig har klassifisert som like alvorlig som klimakrisen. Når regnskog ødelegges for å anlegge plantasjer frigjøres store mengder klimagasser. Mellom 10-15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer på grunn av avskoging.

Hvorfor driver vi med avskoging?

Hensikten med avskogingen er å gi plass til oppdyrking, beitemark, plantasjer, bebyggelse, transportmidler, demninger eller å ta ut virke til trekull og brensel (gruveindustri).

Hvor mye CO2 slipper regnskogen opp?

Endringen i karbonopptaket har skjedd i løpet av forskningsperioden og nå slipper, ifølge studiet, Amazonas årlig ut 0,3 milliarder tonn karbon i atmosfæren hvert år. – Dette er dramatiske funn, både for Amazonas og for verdens klima, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Er det en regnskog i Norge?

Tenk at det finnes regnskog i Norge!

Den norske regnskogen er taigaen som møter Atlanterhavet. Dette er skog som har mer enn 1200 mm nedbør i løpet av året og som har nedbør i mer enn 200 dager i løpet av året. Vi kaller den enten boreal regnskog, kystgranskog, nordlig regnskog eller norsk regnskog.

Er avskoging et problem i Norge?

Klimagassregnskapet i 2015 viste at avskoging utgjør en betydelig del av Norges klimagassutslipp. Utslippene fra avskoging i 2015 tilsvarte det dobbelte av utslippene fra innenlands flytrafikk (1,3 millioner tonn CO2) eller en fjerdedel av utslippene fra veitrafikk (10,3 millioner tonn CO2).

Hvilke tre fanger mest CO2?

Opptaket av CO2 i sitkagran er 64 prosent større enn i skog av norsk gran, og i snitt blir det 53 prosent mer tømmer med sitkagran enn norsk gran.

Er CO2 så farlig?

Vanligvis er karbondioksid ikke giftig. Det absorberes fra cellene dine inn i blodet og derfra via lungene, men det er alltid til stede i hele kroppen din. Karbondioksid tjener viktige fysiologiske funksjoner. Når nivået stiger i blodet, stimulerer det impulsen til å puste.

Hva forurenser mest fly eller bil?

Fly forurenser 500 ganger mer

I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren. Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Hvem forurenser mest i verden?

Kina passerte USA som landet med størst utslipp av CO2 fra fossil energi og industri i 2006. I 2021 sto Kina for 30 prosent av utslippene i verden, ifølge estimater fra forskningsprosjektet Global Carbon Project (se figur). USA sto for snaut 14 prosent og EU og India i overkant av 7 prosent.

Hva er Klimakur 2030?

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

Hvorfor slipper Norge ut mye CO2?

Olje- og gassutvinning er den største utslippskilden med hele 28 prosent av utslippene. Deretter kommer industri med 23 prosent, veitrafikk og annen transport står for til sammen 30 prosent. Landbruket er Norges femte største utslippskilde og står for 8,4 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser.

Hvor mye utslipp har en bil?

Tabell
Personbiler Andre lette kjøretøy
Utslipp CO2
Motorvei, 100km/t
Fri flyt 131,72 201,32
Køkjøring 238,08 274,90

Hva betyr Euro 4?

Euro 4-kravene ble innført av EU for halvannet år siden. Forskriften regulerer hvor mye nye biler kan slippe ut av lokal forurensning som partikkelstøv, karbonmonoksid og NOx-gasser. Mellom 2008 og 2010 skal nye og strengere krav innføres.

Leave a Comment