Hva gjør man som tillitsvalgt?

En tillitsvalgt er gjerne valgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter.

Hvilke rettigheter har tillitsvalgt?

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter privat sektor
  • Reelle forhandlinger. Bedriftens og arbeidstakernes representanter skal ha fullmakt til å føre reelle forhandlinger.
  • Rett til medbestemmelse og innflytelse.
  • Tid for å utføre tillitsverv.
  • Innsyn i regnskaper og økonomiske forhold.
  • Forhåndsinformasjon.

Hvorfor skal jeg bli tillitsvalgt?

Noen er tillitsvalgt fordi de liker å følge med på hva som skjer på arbeidsplassen, og andre fordi de vil gjøre en forskjell. Det er mange grunner for å ville bli tillitsvalgt, her er fire tillitsvalgte som gir deg sine gode grunner.

Hva gjør man som tillitsvalgt? – Related Questions

Skal tillitsvalgte være med på intervju?

SVAR: Tillitsvalgte skal være med i ansettelsesprosesser, men det er ikke nedfelt noe sted at de skal være med i jobbintervjuer eller hvilken rolle de har der.

Har tillitsvalgte taushetsplikt?

Plikten til informasjon og drøfting er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 8. Det er åpnet for at arbeidsgiver kan pålegge tillitsvalgte taushetsplikt under visse vilkår. Arbeidsgiver kan også i særlige tilfeller unnlate å gi informasjon.

Hva skal bedriften informere de tillitsvalgte om?

Foretakets ledere skal holde de tillitsvalgte informert om forhold ved virksomhetens drift og forhold som kan berøre de ansattes arbeidssituasjon. De tillitsvalgte skal ha tilgang på informasjon som er nødvendig for å kunne utøve sin rett til medvirkning og medbestemmelse.

Er det krav om tillitsvalgt?

Rollen som tillitsvalgt er ikke lovregulert slik som verneombudsrollen, og det foreligger ikke noe direkte krav i Arbeidsmiljøloven om at man må ha en egen tillitsvalgt.

Hvordan velge ny tillitsvalgt?

De tillitsvalgte skal VELGES av medlemmene i den lokale bedriftsklubben som representanter for de organiserte arbeidstakerne. Hvert år skal det arrangeres et årsmøte i bedriftsklubben. Her velges også tillitsvalgte for det kommende året. ALLE tillitsvalgte skal velges blant medlemmene og IKKE utpekes.

Hva er forskjellen mellom tillitsvalgt og verneombud?

I korte trekk passer tillitsvalgte på at tariffavtalens krav oppfylles, mens verneombudet skal vokte at arbeidsplassen ikke bryter med arbeidsmiljøloven.

Hvor mange tillitsvalgte kan man ha?

3. 3. Antall tillitsvalgte som velges Ved hver bedrift som har inntil 25 arbeidstakere kan det velges 2 tillitsvalgte. Partene på den enkelte bedrift kan skriftlig avtale et større antall tillitsvalgte, særlig i tilfeller hvor bedriftens struktur og organisasjonsform tilsier dette.

Er verneombud betalt?

Arbeidsgiver skal sørge for at vervet som verneombud og medlem av arbeidsmiljøutvalget ikke fører til inntektstap for arbeidstakeren. Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeidsvederlag i den perioden vernearbeidet blir utført.

Hvor ofte skal man gå vernerunde?

Vernerunde skal gås for å kjenne til hvilke potensielle farer vi har for ulykker, skader og sykdom i arbeidsmiljøet. Som en del av din internkontroll skal vernerunden gås årlig, og man bør i tillegg gjennomføre vernerunder i perioder med høyt sykefravær, etter ulykker eller andre uønskede hendelser.

Kan verneombud være tillitsvalgt?

Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt for en fagforening. Dette er to forskjellige roller. Derfor kan tillitsvalgt og verneombud, være en og samme person. Dette er ikke ulovlig, men da må du som har begge rollene være nøye med å skille mellom dem.

Kan en leder være verneombud?

Selv om leder kan være verneombud så er det ikke anbefalt. Grunnen til dette er at verneombudet sin oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Ofte vil arbeidet da bestå av å passe på at leder følger de lover og forskrifter som er gjeldende.

Kan jeg trekke meg som verneombud?

Om verneombudet selv kan trekke seg etter eget ønske før toårsperioden ved konflikt med ledelsen, ansatte eller fagforening, er ikke regulert verken i lov eller forskrift.

Hvor lenge kan man være verneombud?

Som kjent skal verneombudet velges for 2 år av gangen. Om verneombudet blir gjenvalgt er det ingenting som hindrer vedkommende å sitte flere perioder. Og ofte kan dette være en fordel.

Er verneombud et verv?

Verneombudets hovedoppgave er å representere arbeidstakernes interesser i saker som gjelder arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det å være verneombud er et verv på vegne av de andre arbeidstakerne. Formålet er å medvirke til utvikling og til vedlikehold av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Har verneombud taushetsplikt?

Taushetsplikten innebærer blant annet at verneombud, annen representant for arbeidstakerne der verneombud ikke er valgt, og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ikke kan diskutere eller bringe videre forhold som er underlagt taushetsplikten, med mindre den det gjelder, samtykker.

Kan leder stemme på verneombud?

Verneombudene skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Verneombudene velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. Med unntak av virksomhetens øverste daglige leder har alle arbeidstakere stemmerett.

Leave a Comment