Hva gjør en riksrevisor?

Vi skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter, feil og mangler gjennom veiledning og revisjon. Alle våre kontroller og undersøkelser tar utgangspunkt i det Stortinget har bestemt, som lover og budsjettvedtak.

Kan Riksrevisjonen fatte vedtak?

Riksrevisjonen kan innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om krav til adgangsklarering for tilgang til hele eller deler av skjermingsverdige objekter eller infrastruktur og bestemme at personer med sikkerhetsklarering for et bestemt nivå også er klarert for adgang til et bestemt skjermingsverdig objekt eller en

Hvordan er det å jobbe i Riksrevisjonen?

Et av Riksrevisjonens samfunnsoppdrag er å sjekke om regjering og statsforvaltning gjør jobben sin slik Stortinget har bestemt. Det kalles forvaltningsrevisjon. Her får man dykke ned i problemstillinger som har stor betydning for samfunnet. Arbeidet ender opp i en rapport som sendes til og behandles av Stortinget.

Hva gjør en riksrevisor? – Related Questions

Hva er finansiell revisjon?

I finansiell revisjon er revisjonskriteriene det finansielle rammeverket som anvendes av virksomheten. Dette er normalt økonomireglementet for virksomheter som rapporterer etter kontantprinsippet og i tillegg statlige regnskapsstandarder (SRS) for virksomheter som rapporterer etter periodiseringsprinsippet.

Hvordan bli statsautorisert revisor?

For å kunne bli ansett som en statsautorisert revisor, så må man ha en 3-årig høyskoleutdannelse, i tillegg til en mastergrad i regnskap og revisjon. Sistnevnte grad kan man kun ta ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Det er også et krav at man har 3 års relevant praksis.

Hva er en revisjonsrapport?

Revisor er pålagt å utføre revisjonsoppdraget på en objektiv og faktabasert måte. Han/hun sørger for at all relevant info samles i en statusbeskrivelse som kalles revisjonsrapport.

Hva er finansiell rapportering?

Med finansiell rapportering menes regelverket for bokføring, regnskap og revisjon og annen tilknyttet rapportering som land-for-land-rapporteringen.

Hvordan foregår revisjon?

I hovedsak skal revisoren kontrollere at regnskapet stemmer med budsjettene som bedriften har vedtatt. Han eller hun skal også luke ut det som eventuelt måtte være av feil og mangler, og til slutt skal revisoren kontrollere at regnskapet er i tråd med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk.

Hva skal revisor sjekke?

Som nevnt skal revisor sjekke at regnskapet stemmer overens med vedtatte budsjetter, luke ut feil og mangler, og dessuten kontrollere at regnskapet er i samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk.

Hvorfor er revisjon viktig?

Revisjon er ikke bare viktig for å skape tillit og forebygge kriminalitet. Det bidrar også til at bedriften får god oversikt over egen økonomi, samt trygghet i forhold til at den følger de lover å regler som gjelder.

Hvem har revisjonsplikt?

Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: Driftsinntektene er over 6 millioner kroner. Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller. Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk.

Hvor mye koster en revisjon?

Pris på revisor

Dersom det er snakk om et mindre AS, vil revisjon av regnskapet som regel koste fra 30.000 til 50.000 kroner. Hvis du bare skal ha rådgivning, vil revisoren sannsynligvis operere med timepris, og normal sats her er mellom 900 og 1.800 kroner per time.

Vil heve grensen for revisjonsplikt?

Høringsfristen er satt til 27. november 2021.

Departementet foreslår nå å heve de tre terskelverdiene i forskriften som følger:

  • Terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner.
  • Terskelverdien for balansesum heves fra 23 til 25 millioner kroner.

Hva er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor?

Siden begge driver med regnskap og bedriftsøkonomi, sliter noen med å skille begrepene fra hverandre. Den viktigste forskjellen? Regnskapsføreren er bedriftens mann (eller dame), mens revisoren egentlig jobber for eierne og andre som bruker regnskapet.

Hvor mye tjener en regnskapsfører?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i gjennomsnitt en lønn på ca kr 691 000 i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske regnskapsførere. Lønnen for den enkelte regnskapsfører vil avhenge av antall år med erfaring, utdanning og flere andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor.

Hva må man kunne for å bli regnskapsfører?

Krav til utdannelse som regnskapsfører

Et overordnet minimumskrav til utdannelse som regnskapsfører er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på 180 studiepoeng. Videre stilles det krav til utdannelsens profilering, ofte kalt «profilering regnskapsfører».

Hva er jobben til en regnskapsfører?

Regnskapsføreren hjelper kundene med regnskapet og gir økonomisk rådgivning som sikrer lønnsom drift. Regnskapet gir en samlet oversikt over den økonomiske situasjonen til en bedrift. Regnskapsføreren sørger for at regnskapet er riktig og fullstendig, og bruker sin tallforståelse til å oversette regnskapet for kunden.

Hvor mye tjener en økonomisjef?

Lønnsbetingelser: Stillingen har tittel enhetsleder og lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211) i lønnsspennet kr 720 000 –870 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes.

Hvor mye tjener en kontormedarbeider?

Lønn
Månedslønn
2020 Endring i prosent
Statsforvaltningen 52 460 4,3
Menn 56 450 4,0
Kvinner 49 750 4,6

Leave a Comment