Hva gjør en laborant?

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering. En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer. Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering.

Hva er Laboratoriefaget?

Vg3 laboratoriefaget handler om prøvetaking, analysemetoder og laboratorieteknikker for forskning, produksjon og diagnostikk. Faget skal forberede lærlingen til å utføre arbeidsoppgaver i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier.

Hvor mye tjener en laboratorietekniker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Jeg tror man kan forvente en årslønn på 400.000 – 450.000 kroner, hvis man jobber på dagtid. Jobber man skift får man skifttillegg i tillegg til grunnlønnen. Nivået på årslønnen påvirkes dog litt av industrien man jobber i.

Hva gjør en laborant? – Related Questions

Hva kan man bli etter kjemi og prosess?

Aktuelle arbeidsplasser for kjemiprosess kan være innen oljeindustrien, vannbehandling, næringsmiddelindustrien, forbrenningsanlegg og metallurgisk industri med flere. Laboratoriefaget utdanner faglaboranter inne blant annet forskning, produksjon, diagnostikk, matsikkerhet, helse og miljø.

Kan man ta kjemi 2 uten kjemi 1?

Ja, det er mulig å ta kjemi 1 og 2 samtidig.

Hvilke studier krever kjemi 1 og 2?

Hvis du har tenkt å ta høyere utdanning innen realfag, kan kjemi være ett av fagene som gir spesiell studiekompetanse. Noen studier krever at man har både kjemi 1 og kjemi 2, for eksempel medisin, odontologi, farmasi og veterinærmedisin.

Hvor mye tjener en prosesstekniker?

Det var prosessteknikerne som samlet sett tjente mest i fjor. Denne yrkesgruppen hadde ei snittlønn på 828.000 kroner .

Hva kan du bli med kjemi?

Kjemikere kan jobbe i industrien, for eksempel i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemiker kan du også jobbe på sykehus, i rådgivningsfirmaer, i kommunesektoren eller andre deler av den offentlige forvaltningen. Kjemikere kan også jobbe med forskning og undervisning.

Hva er kjemiprosessfaget?

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen styring og overvåking av produksjon i prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og videreforedle naturressurser.

Hvorfor velge kjemi?

Med utdanning i kjemi har du mange muligheter på arbeidsmarkedet, både i det private og i det offentlige. Kjemi grenser mot biologi, fysikk og medisin. Kjemikere er derfor sentrale medarbeidere innen tverrfaglige prosjekter som for eksempel miljø- og klimaforskning, materialforskning og bioteknologi.

Hva er kjemi ingeniør?

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Som kjemiingeniør jobbe du med kjemiske prosesser, som er en viktig del av produksjonen i en rekke forskjellige industrier. Kjemiingeniøren leder og har ansvaret for dette arbeidet, gjerne i samarbeid med andre ingeniører eller laboratoriepersonell.

Hva slags ingeniør tjener mest?

Lønnen varierer innen de ulike ingeniør-områdene. De best betalte ingeniørene er de som jobber innen petroleum, bergverk og metallurgi, med en gjennomsnittslønn på 75 370 kr i måneden. De lavest betalte ingeniørene er de som jobber med teknisk tegning, som har en gjennomsnittslønn på 54 140 kr i måneden.

Hvor mye tjener en sivilingeniør?

Årlig snittlønn for Tekna-medlemmer (master i naturvitenskap eller teknologi): Sivilingeniør i privat sektor: 911 938 kroner. Begynnerlønn: 571 911 kroner. Sivilingeniør i offentlig sektor: 712 166 kroner (stat) og 727 755 kroner (kommune)

Hvilke sivilingeniører tjener mest?

Yrke 2020 Endring
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 789 480 4,5 %
Tannleger 806 040 1,7 %
Ledere av helsetjenester 781 800 4,7 %
Salgskonsulenter innen tekniske og medis 778 800 4,9 %

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Hva er det mest betalte yrke?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva er en lav lønn?

Lønn som er spesielt lav sammenliknet med gjennomsnittslønna i en næring eller gjennomsnittet for alle lønnstakere, omtales gjerne som lavlønn. Det vi vanligvis omtaler som lavlønn i Norge, er lavere lønn enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For fagarbeidere: 189,39 kr [tidligere: 178,55 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For spesialarbeidere: 180,87 kr [tidligere: 170,53 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For hjelpearbeidere: 172,44 kr [tidligere: 162,60 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment