Hva er Topcontent?

Hos Topcontent vil du se tekstoppgaver i alle mulige sjangre, helt avhengig av hva våre kunder bestiller. Når du ser over hva som skal til for å skrive for oss, må du samtidig tenke over at oppdragene også innebærer en del research.

Hvordan få jobb som frilanser?

Hvem kan anses som frilanser?
 1. vedkommende har påtatt seg å utføre et bestemt oppdrag.
 2. vedkommende ikke er underlagt en annens instruksjonsmyndighet.
 3. arbeidet eller oppdraget utføres for egen regning og risiko.
 4. vedkommende helt eller delvis kan overlate til andre å utføre arbeid i forbindelse med oppdraget.

Hva er forskjellen på lønn og honorar?

Et honorar er en form for pengegodtgjørelse som skiller seg fra lønn i den forstand at det er av tidsbegrenset art eller begrenset til et bestemt arbeid som gjøres. Begrepet brukes gjerne om betaling til såkalte frie yrker som kunstnere og advokater, og for verv som styrearbeid i organisasjoner eller bedrifter.

Hva er Topcontent? – Related Questions

Hvordan betale skatt som frilanser?

Hvordan betaler en frilanser skatt? Hva slags skatt en frilanser betaler vil avhenge av om de mottar lønn eller fakturerer for oppdrag. Mottar de lønn, vil skatt trekkes fra lønnen av arbeidsgiver på skattekort. Driver frilanseren et ENK, vil de måtte betale forskuddsskatt.

Hvordan sende faktura som frilanser?

Når du selv er ansvarlig for å skaffe deg arbeid er det også du som må sørge for at du får lønn.

På din aller første faktura fyller du manuelt inn informasjon om:

 1. Kundens navn og adresse og/eller organisasjonsnummer.
 2. Antall arbeidstimer/dager/prosjekt.
 3. Fakturabeløpet.
 4. Eventuelle kostnader i forbindelse med jobben.

Når er du selvstendig næringsdrivende?

For å fastslå om du driver næringsvirksomhet må man vurdere om din virksomhet: drives for egen regning og risiko. har et visst omfang. er egnet til å gå med overskudd over tid.

Kan man tjene 50 000 skattefritt?

Hvis du har et enkeltpersonforetak hvor omsetningen ikke overstiger 50 000 kr i det gjeldende året, trenger du som hovedregel ikke å levere næringsoppgave for foretaket. Omsetning er det samme som driftsinntekter, altså inntekt før fradrag for kostnader og andre skattefradrag.

Hvor mye er det lov å tjene svart?

Flere små utbetalinger til samme person kan årlig utgjøre mer enn 6 000 kroner totalt. Hvis arbeidstakerens lønn i løpet av året overstiger denne beløpsgrensen, blir den samlede betalingen skattepliktig og skal innrapporteres som lønn.

Hva lønner seg AS eller enkeltmannsforetak?

Skatt i ENK betales av ditt forventede overskudd, i form av forskuddsskatt fire ganger i året og ligger mellom 35,4-49,9 prosent. Så lenge dette ligger lavere enn det du må betale som AS, vil det derfor være mer lønnsomt med ENK så lenge du driver alene.

Er utbytte skattefritt?

Betaling av skattutbytte

Selskapet skal ikke trekke skatt av utbyttet som deles ut til sine aksjonærer. Det er mottakeren av utbyttet som skal betale skatten. Dette gjøres ved å betale tilleggsforskuddsskatt.

Hvor mye kan man tjene enkeltmannsforetak?

Hvis enkeltpersonforetaket ditt omsetter for mindre enn 50 000 kroner i året leverer du kun Skattemelding for næringsdrivende (RF-1030). Hvis du omsetter for mer enn 50 000 kroner må du som regel levere Næringsoppgave 1 (RF-1175) sammen med skattemeldingen.

Når bør man gå fra ENK til AS?

Når bør jeg vurdere å skifte selskapsform fra ENK til AS?
 • Du driver med en viss risiko, og ønsker å skjerme dine private eiendeler mot eventuelle kreditorer.
 • Du ønsker trygghet i form av tilgang til det offentlige sikkerhetsnettet.
 • Du ser store vekstmuligheter og ønsker å innhente midler fra investorer.

Hva koster det å ha et AS i året?

Vanlig prisnivå for regnskapstjenester:
Regnskapstjenester Prisnivå
MVA-oppgave: 500 – 1.000 kr
Regnskapsføring (200 bilag): 10.000 – 25.000 kr
Regnskapsføring (500 bilag): 20.000 – 40.000 kr
Stiftelse av AS: 1.500 – 3.000 kr

Kan jeg jobbe i AS uten å være ansatt?

Du kan jobbe i eget AS uten å være ansatt, men da har du ikke krav på de samme sosiale godene. Skal du ansette deg selv må du som regel følge de samme kravene som stilles for andre ansatte. Les mer om å ansette seg selv i eget AS.

Hvor mye koster det å ha et AS?

Hva koster det

Registrering av et aksjeselskap koster 5 570 kroner ved elektronisk registrering i Altinn, og 6 797 kroner ved registrering på papirskjema. Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Er det lurt å starte AS?

Fordeler med AS:

Det er tryggere å starte AS enn andre typer bedrift. Hvis selskapet ditt skylder penger eller går konkurs sier aksjeloven at det er selskapet som er ansvarlig, så lenge ikke du eller andre eiere/styremedlemmer har gjort grove feil. Alle AS må betale 22 prosent skatt av overskuddet (2020).

Hvor mye kapital for å starte AS?

Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Eier(ne) må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Hvor mange aksjer bør et AS ha?

Et aksjeselskap skal ha minst én aksjeeier. Det er ingen begrensninger i hvor mange som kan eie aksjer i et aksjeselskap. Aksjer kan eies av privatpersoner, juridiske personer og i sameie mellom flere. Utgangspunktet er at alle aksjer gir lik rett i selskapet, men unntak fra dette kan fremkomme av vedtektene.

Hvordan ta ut lønn fra eget AS?

Som ansatt i eget AS er det ikke noe krav til hva du tar ut i lønn, men pensjonen din vil baseres på hva du har hatt i inntekt, og sykepenger på lønnen de siste fire ukene før sykmeldingen. Prøv Conta sitt lønnsprogram, Tritt! Kjør lønn, send ut lønnsslipper og lever a-melding direkte til Altinn fra systemet.

Leave a Comment