Hva er målestokk i matte?

Kartet er en miniatyr av landskapet, sett ovenfra. På et kart med målestokk 1 : 10 000 svarer 1 cm til 10 000 cm. 10 000 cm er 100 m. 2cm svarer til 20 000 cm eller 200 m.

Hvordan regne ut målestokk på kart?

Målestokken på et kart forteller oss om forholdet mellom avstander på kartet og avstander i virkeligheten. Målestokk skrives på denne måten 1:10, og leses 1-til-10. 1:10 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 10 cm i virkeligheten. Jo lavere målestokk kartet har, jo flere detaljer fra terrenget er med på kartet.

Hvordan regne målestokk 1 100?

Målestokk er en forminskning eller forstørrelse med samme forhold for hele tegningen. Et hus kan f. eks tegnes i målestokk 1:1 dvs 1 m på arket er 1m i virkeligheten. Dette er ikke praktisk derfor velges det målestokk 1:50 eller 1:100 som forminsker huset på tegningen med henholdsvis 50 og 100 ganger.

Hva er målestokk i matte? – Related Questions

Hvor mange cm er 1 50?

Tommer til Centimeter tabell
Tommer Centimeter
48 in 121.92 cm
49 in 124.46 cm
50 in 127.00 cm
51 in 129.54 cm

Hvordan sette opp målestokk?

Du måler med linjal at det er 10 cm på kartet fra hytta til nærmeste elv. Siden målestokken er 1:50 000, betyr det at 1 cm på kartet er 50 000 cm i virkeligheten. Vi vet at det er 100 cm i en meter, så det betyr at 1 cm på kartet er 50 000:100=500 meter i virkeligheten.

Hvor mye er 1 500 i målestokk?

Målestokk 1:500 betyr at 1 centimeter på kartet tilsvarer 5 meter i terrenget. Terrengformasjonene vises med noe som heter høydekurver (koter). Den konstante, loddrette avstanden mellom to høydekurver kalles ekvidistansen.

Hvordan regne målestokk forstørring?

Dersom vi skal forstørre noe for eksempel 3 ganger sier vi at målestokken er 3:1, eller bare 3 (fordi 3:1 = 3). Dersom vi skal forstørre en figur med en faktor 3 måler vi lengdene på originalen og multipliserer disse med 3. Dersom figuren A har lengden 1 må lengden og bredden multiplisere med 3 for å få figur B.

Hva betyr målestokk 1 5000?

Når målestokken for et kart er 1 : 50 000, betyr det at alle avstander på kartet er 50 000 ganger lengre i virkeligheten. 1 cm på kartet tilsvarer 50 000 cm, det vil si 500 m, i virkeligheten.

Hvor stor er målestokken dersom 3 cm på kartet tilsvarer 150 m 15 000 cm i terrenget?

Det betyr at det er 30 m høyde mellom hver ekvidistanselinje. Hvor stor er målestokken dersom 3 cm på kartet tilsvarer 150 m = 15 000 cm i terrenget? Et kart har målestokken 1:50 000.

Hvor langt er 1 50000?

På eit kart i målestokk 1 : 50 000 tilsvarer 1 millimeter på kartet 50 meter i terrenget, og detaljar som er særleg mindre enn dette, blir for små til at vi kan sjå dei på kartet.

Hva er målestokk 1 10000?

På et kart med målestokk 1:10000 er 1cm på kartet lik 10000cm = 100m i terrenget. Vi bruker deletegn for å uttrykke målestokken. Dersom målestokken er mindre enn 1 betyr det at modellen er mindre enn virkeligheten.

Hva betyr 1 50 000?

Dersom målestokken er 1:50 000, betyr det at kartet er forminsket 50 000 ganger. 1 cm på kartet vil med andre ord være 50 000 cm, altså 500 m, i terrenget.

Hva betyr tegn på kart?

Karttegn er de forskjellige detaljene i naturen tegnet som et bestemt symbol på kartet.

Hva betyr stiplet linje på kart?

Usikre eiendomsgrenser (rød stiplet linje):

Eiendomsgrenser som er presentert med rød stiplet linje må kun oppfattes som orienterende. Dette er stort sett eiendomsgrenser hvor koordinatene på grensepunktene (i kartløsningen) er fremkommet ved hjelp av digitalisering av målebrev og økonomiske kart.

Hva betyr det at ekvidistansen på kartet er 30 meter?

Hva betyr det at ekvidistansen på et kart er 30 meter? Det betyr at det er 30 m høyde mellom hver ekvidistanselinje.

Hvordan se høyde på kart?

Over hele kartet ser du brune eller svarte linjer. De kalles høydekurver (koter) og viser oss terrengsformasjonene. En høydekurve er tegnet gjennom steder som ligger like høyt over havet. Mellom to nabokurver er det en fast loddrett høydeforskjell (ekvidistanse, forkortet ekv.).

Hva betyr målestokk 1 25000?

Alle kart har en målestokk. Målestokken forteller oss hvor lang en gitt avstand på kartet er i terrenget, eller motsatt. På kartet i eksempelet er målestokken 1:25000, det betyr at 1 meter på kartet er 25 km i virkeligheten, eller at 1cm. er lik 250m.

Hva er en kote?

En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået). Mellom hver kote er det en høydeforskjell som betegnes som kartets ekvidistanse. Jo tettere det er mellom hver kote på kartet, dess brattere er terrenget.

Hvordan finne riktig kotehøyde?

enkleste måten å finne en bestemt kotehøyde på er å gå et nivelement, enten med nivelementkikkert eller laser (eller totalstasjon). Det er uansett styringssystem på maskinen et nivellement man må gå for å få godkjent dokumentasjonen overfor byggherre.

Leave a Comment