Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Nominelle og effektiv rente er to begreper som beskriver renten en lånegiver tjener på et lån. Førstnevnte er renten som annonseres på lånereklamer, mens sistnevnte refererer til renten justert for inflasjon. Begge er beregnet av banken. Den nominelle renten er det låntakerne tjener på lån, og banken fastsetter den effektive renten ved å ta hensyn til inflasjon.

Hvorfor spiller inflasjon en rolle?

Inflasjon er en av de viktigste faktorene som påvirker verdien av penger, og dermed vil renten du betaler på pengene dine endre seg over tid. Nominelle renter er oppgitt satser før inflasjon er tatt i betraktning. Realrenten, derimot, reflekterer renten som opptjenes etter at inflasjonen er tatt i betraktning. Realrenten kan avvike fra den nominelle renten avhengig av inflasjonsraten i landet du bor.

Forskjellen mellom den nominelle og den effektive renten kan være positiv eller negativ avhengig av inflasjonsraten. Forskjellen mellom disse to tallene påvirker hvor mye penger du skylder og det faktiske beløpet du tjener.

Når inflasjonen er høy, vil realrentene være høyere enn nominelle renter. På motsatt vis vil realrentene være lavere enn nominelle renter når inflasjonen er lav. Forskjellen mellom nominell og effektiv rente og deres innvirkning på økonomien er viktig fordi den kan påvirke både långivere og låntakere.

Sammensetningsperiode

Den effektive renten er renten som betales på et lån over en periode. Den beregnes ved å multiplisere den nominelle renten med antall sammensetningsintervaller i perioden. Det er også kjent som den årlige ekvivalentsatsen eller årlig prosentvis avkastning.

Den nominelle renten er den samme som den enkle rentesatsen, men inkluderer ikke renter som er påløpt i tidligere sammensetningsperioder. Dette gjør den effektive renten til et bedre mål på en investors kjøpekraft. For eksempel vil en fastrenteobligasjon ha en nominell avkastning på 6 %, mens realrenten vil være 2 %.

Realrenten fastsettes ved hjelp av en formel som inkluderer flere økonomiske bestemmelser. En realrente er høyere enn den nominelle renten når økonomien er deflasjonær, mens den er lavere under inflasjonsforhold.

Sammensatt avkastning

En nominell rente er avkastningen en låntaker får på pengene sine i en viss tidsperiode. En effektiv rente er avkastningen en utlåner tjener over en lengre tidsperiode. En bank kan bestemme sin effektive avkastning på en portefølje av lån ved å trekke fra forventede tap og inntekter fra gebyrer.

Forskjellen mellom bankens effektive avkastning og renten en låntaker betaler kan være betydelig. Som et eksempel vil en nominell rente på 6 % sammensatt månedlig gi en effektiv rente på 6,17 %. Dette vil tilsvare en effektiv rente på 6,1775 % i løpet av et år. Kapitaløkningsfaktoren vil være differansen mellom 0,005 per måned og én prosent per år.

Den effektive renten er høyere enn den nominelle renten fordi sammensetningen skjer oftere. Forskjellen mellom nominell og effektiv rente kan brukes til å sammenligne ulike investeringsporteføljer. Dette er fordi den effektive renten beregnes fra lengre perioder.

Leave a Comment