Hva er formålet med SFO?

Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn. SFO skal fra høsten 2021 arbeide etter en ny nasjonal rammeplan.

Hvem får gratis SFO?

Fra august skal alle førsteklassinger over hele landet få gratis SFO i tolv timer hver uke. Nå gir regjeringen også 60 kommuner mulighet til å gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt. Tiltaket koster 79 millioner kroner for skoleåret 2022-23.

Hvordan er det å jobbe i SFO?

Det er mye forskjellig du kan gjøreSFO: Du kan tegne eller male, lage perlebilder, leke med biler, bygge lego eller spille spill. Det kan også være at du trenger å slappe av og lese/ se i en bok. Vi kan også lese til dere. Vi kan også besøke biblioteket.

Hva er formålet med SFO? – Related Questions

Er SFO gratis for 1 klassinger?

Alle elever på 1. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke fra og med skoleåret 2022–2023. Dette følger av § 1B-4. Med «timar» i bestemmelsen, menes klokketimer på 60 minutter.

Hvem skal betale for SFO?

Det betyr at samværsforelderen må dekke nødvendige hverdagslige utgifter som mat og aktiviteter under samvær med barnet. De overordnede utgiftene som barnehage/SFO, trening, etc. er det imidlertid forelderen som mottar bidraget og barnetrygden som i utgangspunktet er ansvarlig for å betale.

Er SFO frivillig?

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal være et frivillig tilbud. Bare noen få av opplæringslovens regler gjelder for skolefritidsordningen.

Hvor mye koster SFO i måneden?

Både foreldrebetaling og hvor mange timer som utgjør et heltids- og deltidstilbud i SFO varierer fra sted til sted. Det er stor lokal variasjon i foreldrebetaling i SFO. I dag koster en deltidsplass i gjennomsnitt 1 860 kroner i måneden mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2 951 kroner i måneden.

Hvor mye tjener man på SFO?

Garantilønn for fagarbeider er for 2021–2022 på 363 700 per år, som gir en timelønn på 186,51, mens det samme for ufaglærte er 312 900 og 160,46.

Skal barnebidrag dekke SFO?

Foreldre plikter å forsørge sine barn økonomisk. Barnebidraget skal dekke barnets bokostnad, mat-/husholdningsutgifter, klær, utstyr, transport, barnetilsyn som barnehage og SFO, fritidsaktiviteter m.v. Barnebidraget deles forholdsmessig mellom foreldrene ut i fra forskjellen mellom foreldrenes inntekter.

Hvem har ansvaret for SFO?

Kommunen eller den kommunen bruker til å oppfylle sin plikt etter opplæringsloven § 13-7, har ansvaret for at SFO drives i samsvar med gjeldende regelverk. Rammeplanen gir rom for lokale variasjoner, satsinger og planer.

Hvilke bydeler har gratis aks?

I Oslo har det siden 2020 vært gratis halvdagsplass på Aks for alle 1. -klassinger. I tillegg har bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand allerede gratis AKS for 1.

Er SFO et pedagogisk tilbud?

SFO er ikke en pedagogisk virksomhet slik som barnehage og skole, men et fritidstilbud der leken har stor plass. Læring i SFO foregår først og fremst gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling med andre barn og med SFOs personale.

Hva gjør barna på SFO?

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Hvor mange timer er full SFO?

Oppholdstiden i SFO er enten inntil 12 timer per uke (ofte omtalt som halv plass) og hel plass som er fra og med 12 timer per uke.

Er SFO obligatorisk?

SFO er et frivillig tilbud. Samtidig innebærer den store oppslutningen en mulighet til å se SFO som en del av det helhetlige tilbudet til barna, i sammenheng og samarbeid med barnehage og skole og andre relevante tjenester i kommunen. SFO skal være en viktig arena for lek, kultur og fritidsaktiviteter.

Hvor mye tjener en SFO leder?

Garantilønn for avdelingsleder SFO med høgskoleutdanning er kr. 614 500 per 1. august 2021.

Hvor mange går på SFO?

Tall for skoleåret 2019-20 viser at over 150 000 barn deltar i skolefritidsordning (SFO). Få nasjonale føringer gir store variasjoner i både deltakelse, innhold og organisering av SFO-tilbudet.

Hvor mange barn per voksen i SFO?

Veiledende bemanningsnorm: En voksen per 15 barn. Behovet for bemanning vil være avhengig av hva slags aktiviteter som tilbys, alderssammensetningen, hvor mange barn som deltar, og antall barn med særlige behov. Det er rektor som avgjør hva slags bemanning SFO skal ha.

Er SFO åpen om sommeren?

SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Leave a Comment