Hva er definisjonen på vold?

På ATV definerer vi vold som: “enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.” (Per Isdal, «Meningen med volden», 2000).

Hvilke typer vold?

Det finnes ulike typer vold:
 • Fysisk vold.
 • Psykisk vold.
 • Materiell vold.
 • Seksuell vold.
 • Digital vold.
 • Latent vold.

Hva kan vold føre til?

Det er godt dokumentert at voksne som har vært utsatt for vold og overgrep som barn, har økt sannsynlighet for å utvikle psykiske helseproblemer, slik som angstlidelser og depresjon.

Hva er definisjonen på vold? – Related Questions

Hvor går grensen for vold?

Vold er en handling rettet mot en annen person. Hvis man kjenner på sinne, som er en følelse, inni seg, er ikke dette vold. Hvis man kjenner at man blir så sint at man løper ut i skogen og slår et tre, er ikke dette vold, men aggresjon. Hvis man derimot slår en person i stedet for et tre, er det vold.

Hvem er mest utsatt for vold?

I voksen alder er kvinner og menn omtrent like ofte utsatt for mindre alvorlig partnervold. Når det gjelder mer alvorlige former for partnervold, er kvinner oftere utsatt for dette enn menn. Menn blir oftere enn kvinner utsatt for fysisk vold utenfor familien.

Hva skjer hvis man blir anmeldt for vold?

Hvis du anmelder voldtekt eller voldtektsforsøk, har du alltid rett til å ha med deg bistandsadvokat betalt av det offentlige. Ved vold eller overgrep fra en som står deg nær, vil du vanligvis ha rett til det. Du har rett til å ha med deg en person du har tillit til, for eksempel en venn når du skal anmelde.

Hva er straffen for å slå noen?

Det er ulovlig å utøve vold mot andre, og det er straffbart etter straffeloven § 271 mv. Straffen for kroppskrenkelse er bot eller fengsel inntil 1 år. Dersom offeret fikk en kroppsskade, kan straffen bli fengsel inntil 6 år.

Hva er dommen for vold?

Kroppskrenkelse. Av § 271 følger det at den som øver vold mot en annen person eller på en eller annen måte krenker han fysisk straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Kan man bli dømt for psykisk vold?

Psykisk vold er likestilt med fysisk vold

Det har vært en innarbeidet holdning at vold utelukkende er fysisk. Det er ikke tilfelle. Psykisk vold er straffbart på samme måte som fysisk vold er det. Du har også rett på en erstatning.

Har politiet lov til å bruke vold?

Hei, Politiet har i noen tilfeller lov til å bruke makt for å utføre jobben sin, men de har ikke lov til å bruke mer makt enn det som er nødvendig. Det følger av politilovens regler om hvordan polititjenesten skal utføres. Å bruke vold mot et barn vil bare i ytterst sjeldne tilfeller være nødvendig maktbruk.

Hva kjennetegner psykisk vold?

Psykisk vold er når noen bruker stemme, kroppsspråk og ord på en måte som krenker, skader, truer og kontrollerer andre. Den som utsettes for psykisk vold føler ofte på skyld, skam, frykt, utrygghet, tristhet og mindreverd. Psykisk vold etterlater ikke fysiske spor slik fysisk vold kan gjøre.

Hvordan melde om vold?

Ring 800 40 008. Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde.

Hva regnes som familievold?

Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse faller også inn under begrepet.

Hva gjør vold med barn?

Barn og ungdom som har opplevd vold forteller om psykiske helseplager som angst og depresjon, hodepine, kvalme og smerter i kroppen. De har også høyere skolefravær, mer søvnvansker, og er mindre tilfreds med livet sitt, enn barn og ungdom som ikke har opplevd vold .

Hva er vold og mishandling?

Mishandling er en fellesbetegnelse for ytringer (for eksempel trusler, nedverdigelser) eller handlinger (for eksempel vold) som en person bruker overfor en annen, og som innebærer krenkelse av den enkeltes fysiske eller psykiske integritet og som påfører offeret helseskade (fysisk eller psykisk).

Hva er psykisk vold mot barn?

Psykisk vold kan være negative eller fiendtlige holdninger eller handlinger, uten bruk av fysisk makt, som kan gi barnet en følelse av frykt, avmakt, skyld, skam, mindreverd, fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket og elsket.

Hvordan komme seg ut av psykisk vold?

Praktiske råd og tips til hvordan komme ut av psykisk vold:
 1. Planlegg og forbered deg godt på hva du skal si når du bryter.
 2. Ha avklart din økonomi.
 3. Forbered deg på hva du skal gjøre når bruddet er et faktum.
 4. Allier deg med støttepersoner som du stoler på.
 5. Fortell din nærmeste familie om bruddet og hvorfor det skjer.

Hva er straffen for grov vold?

Den øvre strafferammen for de ulike voldslovbruddene foreslås å være: kroppskrenkelse bot eller fengsel inntil 1 år, grov kroppskrenkelse fengsel inntil 6 år, kroppsskade fengsel inntil 6 år, grov kroppsskade fengsel inntil 10 år og grov kroppsskade hvor det voldes betydelig skade på en annens kropp fengsel inntil 15

Er det lov å slå noen?

Å slå noen vil som regel regnes som en kroppskrenkelse og være et brudd på straffeloven § 271 . I bestemmelsen står det at: “Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.”

Leave a Comment