Hva er aktivitetsplan NAV?

I aktivitetsplanen holder du oversikt over det du gjør for å komme i jobb eller en annen aktivitet. Både du og NAV-veilederen din kan se og endre i aktivitetsplanen. Du kan legge inn målet ditt, aktiviteter du skal gjøre og stillinger du vil søke på.

Hva bør en aktivitetsplan inneholde?

Hva bør en aktivitetsplan inneholde?
  • Hvilke aktiviteter skal vi gjennomføre?
  • Hvilke mål har vi for aktivitetene?
  • Hvor mye skal de koste?
  • Når skal vi gjennomføre aktivitetene?
  • Hvem ønsker vi å nå med aktivitetene (målgrupper)?
  • Hva vil vi si til målgruppene – hva er budskapet vårt?

Hvorfor aktivitetsplan?

En aktivitetsplan vil gi deg kontroll over aktiviteter og kampanjer, muligheten til måle effekt underveis, og synliggjøre eventuelle endringer som må gjøres. Slik hjelper aktivitetsplanen deg med å nå bedriftens overordnede mål.

Hva er aktivitetsplan NAV? – Related Questions

Hva Aktivitetsplikten innebærer?

Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Hva er en 9a sak?

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen.

Hvordan melde inn en 9a sak?

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til statsforvalteren.
  1. først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen.
  2. det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor.
  3. saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Hva har lærere ikke lov til?

Hva har skolen ikke lov til? Skolen har ikke lov til å beholde mobilen din etter skoletid. Læreren må levere mobilen tilbake når du går for dagen. Skolen kan heller ikke kreve at foreldrene dine henter den.

Hva er de viktigste punktene i 9a opplæringsloven?

§ 9 A-3.

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

Hva er en aktivitetsplan skole?

Aktivitetsplanen er en skriftlig plan som skolen må lage i det de får vite at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev selv sier fra.

Hva er Kapittel 9A i opplæringsloven?

Ifølge opplæringsloven § 9a–1 har alle elever rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Når kom opplæringsloven 9A?

Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. august i år.

Hva sier opplæringsloven om tilpasset opplæring?

Skolen må gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres. Læreren skal legge til rette for en opplæring som ivaretar både fellesskap og hver enkelt elev, slik at elevene får best mulig utbytte av opplæringen.

Hva står det i Opplæringsloven?

Loven sier at ungdom som har fullført grunnskolen, har rett til, etter søknad, tre års heltids videregående opplæring. Opplæringsloven stiller krav til at barn som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, har rett til spesialundervisning, og at samiske barn har rett til opplæring i og på samisk.

Har læreren lov til å se på mobilen?

Kort sagt: Ja, læreren din har lov til å ta fra deg mobilen din hvis det forstyrrer undervisningen og så lenge ordensreglementet for skolen din sier noe om det. Det skal i så fall komme tydelig fram at lærerne har lov til å ta mobiltelefoner og andre gjenstander som skolereglene sier ikke skal brukes.

Er det lov å ha 2 prøver på en dag?

Det er ikke lov til å ha mer enn én vurdering (prøve, presentasjon, etc.) per dag. Dette stemmer ikke. Det er ingen bestemmelser som sier hvor mange vurderinger man kan ha på en dag.

Er det lov å nekte elever å gå på do?

Det enkle svaret er nei, læreren kan ikke nekte elever å gå på do i timen. Likevel skal dere om elever skal dere bidra til arbeidsro i timene, og man skal altså derfor forsøke å bruke friminuttene til å spise, gå på do og lignende.

Leave a Comment