Skal lønn stå i arbeidskontrakt?

Det skal stå i avtalen hvilken lønn du skal ha ved arbeidsforholdets begynnelse, og også eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som kommer i tillegg til lønnen. Det kan for eksempel være pensjonsrettigheter og kost- eller nattgodtgjørelse.

Hva har jeg krav på i lønn?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva skal man se etter i en arbeidskontrakt?

Hva skal arbeidskontrakten inneholde?
 • Partenes identitet.
 • Arbeidsplassen.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.

Skal lønn stå i arbeidskontrakt? – Related Questions

Kan man takke nei til jobb etter å ha takket ja?

SVAR: Ja, du kan ombestemme deg. Om du er i en situasjon der du angrer deg, bør du så fort som mulig informere arbeidsgiveren du allerede har takket ja til. Som arbeidstaker har du alltid mulighet til å si opp jobben din, både før og etter du faktisk har startet.

Er det lov å jobbe uten kontrakt?

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, og det er ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

Hvilke opplysninger trenger arbeidsgiver?

Innhold
 • summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser). Samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet.
 • summen av feriepengegrunnlaget.
 • summen av rapportert forskuddstrekk.
 • ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer.

Hva er forskjellen på arbeidsavtale og kontrakt?

Arbeidsavtale er en skriftlig kontrakt hvor arbeidstakeren stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for arbeidsgiveren. Arbeidstakerens ytelse er altså personlig arbeid, og ikke noe konkret produkt. Dette skiller arbeidsavtalen fra andre kontraktsformer.

Hvordan skrive en kontrakt?

Huskeliste når du skriver kontrakt
 1. Beskriv arbeidet som skal utføres. Beskriv formålet med arbeidet og hvordan resultatet er ment å bli så nøyaktig som mulig.
 2. Avtal hvordan dere håndterer eventuelle endringer og tilleggsarbeid.
 3. Avtal priser.
 4. Betalingsmåte.
 5. Avtal oppstarts- og sluttdato.

Hvorfor er det viktig å ha en arbeidskontrakt?

Arbeidsavtalen er viktig fordi den utgjør fundamentet i arbeidsforholdet. At man har rett på arbeidsoppgaver og et vern mot oppsigelse er for mange en viktig garanti i arbeidslivet. Videre inneholder avtalen blant annet reguleringer om når og hvor du skal jobbe og hvor mye du skal tjene.

Kan arbeidsgiver justere ned lønn?

Når må du gi endringsoppsigelse? Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid. Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten.

Kan arbeidsgiver kreve ny arbeidskontrakt?

Det er likevel innenfor arbeidsgivers styringsrett å gjøre mindre endringer i en arbeidsavtale. Det kan være endringer i lønn, arbeidstid, arbeidssted, arbeidsoppgaver med mer. Er det derimot snakk om vesentlige endringer, kan arbeidsgiver ikke ensidig endre arbeidsavtalen.

Hvor lenge kan man gå på midlertidig kontrakt?

Arbeidstakere som er midlertidig ansatt som vikar, har krav på fast ansettelse etter mer enn tre år sammenhengende midlertidig ansettelse. Hvis arbeidstakeren har vært ansatt midlertidig på to ulike grunnlag i kombinasjon over en periode på tre år, har hun eller han også krav på fast ansettelse.

Kan man ha to faste stillinger?

Så lenge du er over 18 år og ikke jobber innenfor veitransport, er det lovlig å ha flere arbeidsgivere hvor du til sammen jobber mer enn 100%. Arbeidsmiljøloven har grenser for hvor mange timer en ansatt kan jobbe hos én arbeidsgiver.

Hva er fordelen med fast jobb?

Om du er fast ansatt i en bedrift, vil det i de fleste tilfeller innebære at du har en fast arbeidsplass gjennom hele arbeidsforholdet. Du får muligheten til å bli godt kjent med dine kolleger, spisse dine ferdigheter på bestemte områder og skape deg en trygg og forutsigbar arbeidshverdag.

Hva er forskjellen på et vikariat og et engasjement?

I et vikariat dekker du opp jobb for en som av en eller annen grunn ikke kan møte (sykdom, forskjellige typer permisjoner osv.). Et engasjement er en jobb som kun eksisterer for en gitt periode, pga. faktorer som midlertidig økt produksjon, større prosjekter osv.

Hvor lenge må man jobbe for å få fast jobb?

Hvis en arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i mer enn tre eller fire år (avhengig av grunnlaget for ansettelsen) sammenhengende, skal arbeidstakeren automatisk regnes som fast ansatt. For arbeidstakere som jobber i vikariat, er det arbeid i mer i tre år som gir grunnlag for fast ansettelse.

Når er man fast ansatt?

Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av reelt stillingsomfang, og at reglene om opphør av arbeidsforhold gjelder.

Skal anses som fast ansatt?

Etter statsansatteloven skal midlertidig ansatte som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i mer enn tre år, anses som fast ansatte. Dette følger av § 9 tredje ledd, og får som konsekvens at reglene om oppsigelse av arbeidsforholdet kommer til anvendelse.

Hva er paragraf 14?

§ 14-4.

(1) Dersom retten kommer til at en fortrinnsberettiget skulle vært ansatt i en bestemt stilling, skal retten etter påstand fra den fortrinnsberettigede avsi dom for ansettelse i stillingen, med mindre dette finnes urimelig. (2) Ved brudd på reglene om fortrinnsrett kan arbeidstaker kreve erstatning.

Leave a Comment