Når trenger bedriften revisor?

Alle aksjeselskaper (AS) med en driftsinntekt på 6 millioner eller mer, en balansesum på 23 millioner eller mer og et gjennomsnittlig antall ansatte på 10 årsverk eller mer, er revisjonspliktige. Utover dette bør du vurdere revisjon om du skal søke lån eller vurderer å selge selskapet ditt.

Hvem må ha en revisor?

Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap er pliktige til å ha revisor dersom de har mer enn 6 millioner kroner i årlig omsetning, har mer enn 10 årsverk eller en balanse på mer enn 23 millioner kroner.

Når er det krav til regnskapsfører?

Det er ingen lov som sier at du må bruke en regnskapsfører til å føre regnskapet ditt. Det er du som er ansvarlig for at regnskapet til foretaket ditt blir ført korrekt. Har du kunnskap, tid og interesse for det, er det absolutt mulig å gjøre det selv.

Når trenger bedriften revisor? – Related Questions

Hvor mye koster regnskapsfører i mnd?

Der er en viss variasjon i prisen mellom ulike regnskapsførere, men vi ser at de fleste betaler mellom kr 700 pr time og kr 1500 pr time. I denne prisguiden kan du lese mer om hva som påvirker prisen for en regnskapsfører, så du kan få en forståelse for hva dit budsjett bør være.

Hvor mye koster en regnskapsfører i året?

Dette koster en regnskapsfører i året

Velger du å ansette en regnskapsfører på fulltid må du regne med å betale rundt 690 000 kroner per år. Velger du å ha vedkommende på deltid vil prisen ligge på omtrent halvparten. Du kan også velge å kjøpe hjelpe fra en regnskapsfører.

Når er AS regnskapspliktig?

Blant annet har alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap regnskapsplikt. Dette gjelder også ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre lignende selskap som har: Mer enn 5 millioner i salgsinntekt. Antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 5 årsverk.

Hvem er regnskapspliktig?

Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt. Noen bransjer har også regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform. Dette gjelder for eksempel regnskapsførere og revisorer.

Når er enkeltmannsforetak regnskapspliktig?

Bedrifter som har over 50 000 kroner i omsetning og i tillegg har eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk har regnskapsplikt. Da må du, i tillegg til å føre regnskap etter bokføringsloven, også sette opp et eget årsregnskap.

Har enkeltmannsforetak regnskapsplikt?

De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige. Alle aksjeselskaper er i tillegg regnskapspliktige. Forenklet betyr dette at de som er regnskapspliktige må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding/næringsspesifikasjon til Skatteetaten.

Er det lov å føre regnskap i Excel?

Hvis du skal føre regnskapet selv har du to valg: du kan enten bruke en regnskapsmal, for eksempel et regneark i Excel, eller et fullverdig regnskapsprogram. Det er lov å bruke regnskapsmal så lenge du fører færre enn 600 bilag i året.

Hvordan ta ut lønn i enkeltmannsforetak?

Alt overskudd i enkeltpersonforetaket ditt regnes som innehavers personlige næringsinntekt, og skal beregnes skatt på. Det er med andre ord ikke slik at du tar ut «lønn» fra enkeltpersonforetaket. Du eier overskuddet og kan når som helst ta ut penger til å dekke ditt private forbruk når du ser det er rom for det.

Kan revisor føre regnskap?

Et revisjonsforetak kan levere både revisjon og regnskapsføring dersom de både er autorisert regnskapsfører og har revisorgodkjenning, men kravene til revisors uavhengighet gjør at de ikke kan føre regnskap for virksomheter som de også reviderer.

Hva er grensen for revisor?

Revisjonsplikt inntrer når foretaket er regnskapspliktig, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: Driftsinntektene er over 6 millioner kroner. Balansen viser eiendeler over 23 millioner, eller. Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk.

Hva tjener du som revisor?

I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i gjennomsnitt 690 000 kroner i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift.

Hva skjer når revisor trekker seg?

Om vesentlige feil i årsregnskapet ikke rettes har revisor etter loven plikt eller rett til å trekke seg fra et revisjonsoppdrag. Dersom revisor trekker seg fra oppdraget, og selskapet ikke får seg ny revisor, kan selskapet i ytterste konsekvens risikere å bli tvangsoppløst i skifteretten.

Hvor mye koster det for en revisor?

Pris på revisor

Dersom det er snakk om et mindre AS, vil revisjon av regnskapet som regel koste fra 30.000 til 50.000 kroner. Hvis du bare skal ha rådgivning, vil revisoren sannsynligvis operere med timepris, og normal sats her er mellom 900 og 1.800 kroner per time.

Hva sjekker en revisor?

Som nevnt skal revisor sjekke at regnskapet stemmer overens med vedtatte budsjetter, luke ut feil og mangler, og dessuten kontrollere at regnskapet er i samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk.

Hvor ofte må man bytte revisor?

Etter revisorloven § 5a-4 kan revisor ikke revidere årsregnskap for den samme revisjonspliktige i mer enn syv år sammenhengende. Revisoren kan ikke på nytt påta seg revisjonsoppdrag for den samme revisjonspliktige før det har gått minst to år.

Hva er forskjellen på en revisor og en regnskapsfører?

attestering og godkjenning. Kort fortalt så er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor at regnskapsføreren registrerer, avstemmer og rapporterer til eiere og offentlige myndigheter. En revisor kvalitetssikret og bekrefter regnskapet eller annen informasjon som selskapet utarbeider.

Leave a Comment