Når slipper man å betale barnebidrag?

Plikten til å betale barnebidrag varer normalt til og med den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan likevel ha rett til bidrag.

Skal barnebidrag regnes som inntekt?

Betaler du underholdsbidrag etter barneloven, altså barnebidrag, får du ikke fradrag for bidraget. Barnebidrag er heller ikke skattepliktig inntekt for den som mottar det.

Hvordan kan man slippe og betale barnebidrag?

Man kan ikke avtale seg ut av bidraget. Selv om dere har en skriftlig avtale på at det ikke skal betales bidrag kan hver av dere alltid kunne gå til NAV og kreve bidrag. Hvis dere avtaler ikke å betale bidrag, så husk som potensiell bidragspliktig å spare alle kvitteringer på ting du kjøper til barnet.

Når slipper man å betale barnebidrag? – Related Questions

Hvor langt tilbake kan man kreve barnebidrag?

NAV kan fastsette barnebidrag bakover i tid. Barnebidraget kan ikke fastsettes for mer enn tre år tilbake, og ikke mer enn ett år tilbake hvis bidragsmottaker ikke har hatt en god grunn for å vente med å fremsette kravet.

Er det skatt på barnetrygd?

Barnetrygd er skattefri inntekt. Barnetrygden er 1.054 kroner per måned per barn. Det gis et tillegg på 600 kroner per måned for barn opp til fylte 6 år.

Skal barnebidrag dekke lommepenger?

I tillegg til mat og drikke, skal bidraget dekke kostnader til klær og sko, helse og hygiene, lek og fritid. Men barnebidraget skal ikke dekke kostbare fritidsinteresser, feriereiser, gaver, lommepenger feiring av fødselsdager og andre begivenheter.

Kan man kreve barnebidrag ved 50 50?

Dersom partene har delt bosted med 50/50 ordning vil i utgangspunktet kostnadene være tilsvarende like, og det betales derfor ikke barnebidrag. Dersom det foreligger store økonomiske forskjeller mellom foreldrene, kan det likevel være aktuelt med barnebidrag.

Hvor mye barnebidrag for 1 barn?

Ordinær bidragsforskudd
Antall barn Inntektsgrense
1 barn 305 001 – 476 600 kroner
2 barn 305 001 – 545 000 kroner
3 barn eller flere 305 001 – 547 200 kroner

Hva regnes barnebidrag ut fra?

Barnebidrag beregnes ut fra hva det koster å ha barn, begge foreldrenes inntekt og foreldrenes samvær med barna. I utgangspunktet kan foreldre avtale dette privat, uten at det offentlige blandes inn.

Hvor mye koster det å ha barn i måneden?

Hvor mye koster barnet det første året? Forbruksforskningsinstituttet SIFO beregner at man kjøper en “grunnutrustning” før fødsel, og tar da utgangspunkt i at man bruker 3 800 kroner per måned de siste 6 månedene før fødselen. Dette blir da totalt 22 800 kroner.

Kan man kreve etterbetaling av barnebidrag?

Hovedregelen er at dersom man søker om endring av et fastsatt bidrag, skal endringen skje fra måneden etter at søknaden kom inn til NAV. Dersom du søker om å få fastsatt eller endret et bidrag tilbake i tid, må man begrunne hvorfor man søker tilbake i tid.

Hva hvis far ikke har råd til å betale barnebidrag?

Regelen sier at den forelderen som har daglig omsorg fra barnet (altså din mor) har krav på å motta i alle fall deler av barnebidraget, selv om den andre forelderen (din far) nekter å betale. Da må NAV betale det til den forelderen som har barnet, og så må NAV kreve inn penger fra den andre forelderen utenom.

Kan barnebidrag ha tilbakevirkende kraft?

Ja, hjemmelen for å kreve barnebidrag bakover i tid (tid som har gått) finner du i barneloven § 72. Her fremgår det at det er en begrensning på 3 år bakover, samt at dersom man krever bidrag for mer enn ett år bakover i tid så må søker ha særlig grunn for at han eller hun har vært sen med å sette frem kravet.

Hvor lenge er foreldre økonomisk ansvarlig?

Foreldre har forsørgeransvar for barna sine til barna er ferdige med videregående skole. Det betyr at foreldrene dine har plikt til å hjelpe deg økonomisk selv om du er 18 år, så lenge du fortsatt går på skole.

Hvor gammel må barnet være for å bestemme hvor man vil bo?

Når du har fylt 16 år kan du bestemme selv om du vil bo hos moren eller faren din. Før det skal foreldre høre på og legge vekt på hva barn mener i saker som angår dem. Det er noen “trappetrinn” i Barneloven; barn skal høres fra der er 7 år og har mye de skulle ha sagt når de blir 12 år.

Hva skal til for å miste foreldreansvaret?

For å miste foreldreansvaret, må det idømmes av retten. Som tidligere nevnt, vil fradømmelse av foreldreansvaret bare være aktuelt i unntakstilfeller, hvor den ene forelder ikke bør ha noe som helst med barnet å gjøre på grunn av f. eks. konfliktnivå, kidnappingsfare, mental sykdom mv.

Kan foreldrene mine ta pengene mine?

Når du er under 18 år er det foreldrene dine som er verge for deg. Det betyr at de har ansvar for din økonomi, men det betyr ikke at de bestemmer over pengene dine. Når du har tjent, spart eller fått penger, har du egne rettigheter.

Hvor mye kan et barn ha på konto?

Så lenge man holder seg under grensen på 170 000 kroner for barnets formue, så behøver man ikke å bekymre seg. Ser man at man nærmer seg farlig før barnet fyller 18 år, så vil det lønne seg å spare i flere navn.

Kan foreldre ta ut penger fra barna?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Foreldre har økonomisk ansvar for barna sine til de er 18 år. De har nok derfor rett til å disponere barnas penger, men det høres ikke bra ut at foreldre bruker barnas penger. Barn har rett til å disponere penger de har tjent selv.

Leave a Comment