Når sameiet ikke fungerer?

Løsningen for dere vil være begjære sameie oppløst. Sameieloven § 15 åpner for en slik løsning. I praksis skjer dette ved at det fremsettes en begjæring for tingretten om oppløsning av sameiet. Dersom sameieobjektet ikke kan deles vil objektet, i ditt tilfelle hytten, bli gjenstand for salg.

Hva skal en innkalling til årsmøte inneholde?

Innkallingen skal beskrive tidspunkt, sted, hvilke saker som skal behandles i henhold til vedtektene, frist for å foreslå saker og hvem som kan kontaktes for spørsmål. Det er lurt å ha en frist for når folk skal melde seg på eller melde forfall.

Hva kan et sameie bestemme?

Lovens utgangspunkt er at flertallet i sameiet kan fatte vedtak/avgjørelser om bruk og utnytting av sameietingen. Mindretallet må derfor «finne seg i» at et flertall kan være av en annen oppfatning om bruk og utnytting enn det de selv er.

Når sameiet ikke fungerer? – Related Questions

Hvordan komme seg ut av sameie?

Den sameieren som ønsker å oppløse sameiet må gi en rimelig frist til de andre sameierne. Varselet bør uttrykkelig meddele at du ønsker å oppløse sameiet. Hvis de andre sameierne går med på at sameiet oppløses kan enten hele boligen selges, eller de øvrige sameierne danner et nytt sameie ved å kjøpe deg ut.

Kan sameieloven fravikes?

Sameieloven er fravikelig (deklaratorisk som det kalles på jussfagspråket). Dette innebærer at alt som reguleres i sameieloven kan fravikes ved avtale. Men der hvor intet er avtalt eller forutsetningene klart tilsier noe annet, er det loven som gjelder.

Hvilken lov gjelder for sameie?

Eierseksjonsloven regulerer en særlig form for sameie der hver sameier har rett til å bruke en bolig eller et lokale, men der hele eiendommen er i sameie med andre seksjonseiere.

Hvor mye kan et sameie låne?

I et sameie er eierne selveiere og banken kan ikke ta pant i boligmassen, og kan derfor kun tilby lån uten sikkerhet. Vi anbefaler å budsjettere med ca 4,50 % p.a. for boligselskap/boligaksjeselskap og med ca. 5,50 % p.a. for sameier.

Hva sier sameieloven?

Utgangspunktet er at flertallet kan binde mindretallet gjennom vedtak om «styring og utnytting i samsvar med det sameigetingen er etla eller skikka til». Vedtak om styring vil typisk være avgjørelser om vedlikehold av en eiendom, for eksempel utskiftning av dører i en bygård.

Hvem eier hva i et sameie?

Sameierne har delt ansvar og eier en ideell andel hver. Det vil si en andel som oppgis i prosent eller brøk. Totalt eier sameierne 100 prosent av det som inngår i sameiet.

Kan man nekte varmepumpe i sameie?

Bor du i enebolig, står du fritt til å installere varmepumpe. Men hva hvis du bor i et eierseksjonssameie eller i et borettslag? Kort kan man si at du som seksjonseier eller andelshaver i borettslag ikke kan sette opp en varmepumpe uten styrets samtykke.

Kan et sameie ta opp lån?

Et sameie kan ta opp lån, selv om det kanskje ikke er den vanligste formen for finansiering. Noen ganger kan det være behov for å låne penger til større investeringer eller vedlikehold. I utgangspunktet skal sameiets utgifter betales med fellesutgiftene seksjonseierne innbetaler.

Kan et sameie nekte utleie?

Sameiet kan ikke vedta at utleie ikke skal være tillatt, eller kun tillatt for en viss periode av gangen. Selv om vedtektene ikke begrenser sameierens adgang til å leie ut boligen, går det likevel en øvrig grense for hva de øvrige andelseierne må godta av utleie og de ulemper som eventuelt følger med dette.

Kan styret nekte utleie selveier?

Eier kan fritt leie ut – i utgangspunktet

eierseksjonslovens § 24. Man kan begrense råderetten i vedtekter, men kun ved tilslutning fra sameierne det gjelder. Hvis den aktuelle seksjonseier ikke er enig i vedtektsendringen, kan det derfor bli vanskelig å begrense utleie på denne måten.

Kan styret nekte utleie?

Etter burettslagslova § 5-5 kan en andelseier som har bodd i andelen i minst ett av de to siste årene leie ut hele sin andel i inntil tre år. Etter denne bestemmelsen må imidlertid slik utleie godkjennes av styret. Hvis styret ikke godkjenner utleie må det være saklig begrunnet i leietakerens forhold.

Er vinduer sameiets ansvar?

I boligselskaper har andelseieren i borettslag og seksjonseieren i eierseksjonssameier ansvaret for vedlikehold av vinduer og ytterdører i tilknytning til sin leilighet. Dette ansvaret omfatter reparasjon av vinduene, men det er sameiet som har ansvaret for utskifting av vinduer og ytterdører.

Er balkong fellesareal?

Balkong. En balkong er normalt seksjonert som fellesareal eller tilleggsareal til seksjonen. Uavhengig av om arealet er fellesareal eller tilleggsareal er det sikker rett at balkonger er en del av bygningskroppen og følgelig er konstruksjonen å anse som en del av fellesarealet.

Kan sameie kaste ut leietaker?

Utkastelse krever vesentlig mislighold

En andelseier eller sameier som i vesentlig grad misligholder pliktene sine, kan bli pålagt å selge leiligheten sin. I tillegg til tvangssalg kan også utkastelse bli brukt overfor beboere som er til spesielt stor plage for de andre i sameiet eller borettslaget.

Hvem har ansvaret for hva i sameie?

Det er styret i sameiet som har ansvaret for vedlikehold av selve eiendommen, for eksempel klipping av gressplen, og de skal se til at vedtektene etterfølges. Det er også sameiermøtet som kan fastsette ordensregler for eiendommen. Den enkelte bruksenhet er det eierens eget ansvar å vedlikeholde.

Hva koster ekstern styreleder?

– Dersom man ikke makter å finne eiere som er villige til å påta seg verv, må dette løses ved at man skaffer eksterne kandidater og styremedlemmer, men dette er kostbart. Man vil normalt måtte betale fra kr 50.000,- og oppover for slike tjenester, fortsetter Enqvist.

Leave a Comment