Når må man søke om permisjon uten lønn?

Når Gi beskjed om ulønnet permisjon?

Permisjon etter §§ 12-2 til 12-6 skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år.

Hvor lenge har man krav på ulønnet permisjon?

SVAR: Etter ett års lønnet foreldrepermisjon, har hver av foreldrene i tillegg rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder. Denne permisjonen må tas i umiddelbar sammenheng med den lønnede permisjonen.

Kan man søke om ulønnet permisjon?

Arbeidsmiljøloven gir ved nærmere angitte anledninger arbeidstakeren muligheter til å søke om ulønnet permisjon fra arbeidet. Dette kan være aktuelt i forbindelse med ferie, redusert arbeidskapasitet eller i forlengelse av foreldrepermisjon som følge av manglende barnehageplass.

Når må man søke om permisjon uten lønn? – Related Questions

Kan man nektes permisjon uten lønn?

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke å nekte lovfestet permisjon. Noen av de lovfestede permisjonene er en ubetinget rett arbeidstaker har, mens det i noen få tilfeller er åpnet for at arbeidsgiver kan gjøre noen vurderinger.

Kan man ta fri uten lønn?

Har jeg rett på lønn under permisjonen? Permisjoner kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. Om du har rett på lønn vil bero på hvilken type permisjon du skal ha, hva som står i lov eller tariffavtaler eller hvilken avtale du har inngått med din arbeidsgiver.

Kan man få permisjon for å prøve en annen jobb?

Du kan dessverre ikke kreve å få permisjon fra en fast stilling for å ta en annen stilling selv om det er samme arbeidsgiver. Du finner ingen bestemmelser om dette hverken i loven eller i avtaleverket.

Når må man søke om permisjon?

Søknaden skal sendes til NAV. Mor kan tidligst søke om foreldrepenger ved 22. svangerskapsuke. Men NAV anbefaler at du søker 4-6 uker før du skal ha foreldrepenger.

Hvordan søke ulønnet foreldrepermisjon?

Snakk med arbeidsgiver

Så tidlig som mulig, fortell arbeidsgiver at du ønsker å ta ut ulønnet permisjon. Vit at du har rett til utvidet foreldrepermisjon (uten lønn) i inntil 12 måneder i henhold til Arbeidsmiljøloven dersom du tar denne i forlengelsen av foreldrepermisjonen.

Har man krav på ferie etter ulønnet permisjon?

Hvor mye feriepenger som går tapt, avhenger av hvor mange måneder med ulønnet permisjon du tok ut i opptjeningsåret. Du har likevel krav på full ferie i ferieåret i henhold til vanlige regler, men må belage deg på at deler av ferien blir ulønnet.

Hvem betaler lønn under permisjon?

Det er i utgangspunktet folketrygden som betaler foreldrepengene direkte til arbeidstaker. Noen arbeidsgivere er likevel forpliktet til å forskuttere betalingen, eller betale full lønn under foreldrepermisjon. En slik plikt kan for eksempel følge av tariffavtale, arbeidsavtale eller av personalhåndbok.

Hvordan varsle arbeidsgiver om permisjon?

Permisjon etter §§ 12-2 til 12-6 skal varsles arbeidsgiver snarest mulig og senest en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år.

Kan sjefen nekte meg ferie?

I utgangspunktet kan arbeidsgiver bestemme når i hovedferieperioden arbeidstaker kan avvikle ferie, men arbeidsgiver har plikt til å drøfte fastsettelsen av ferie med arbeidstakerne på forhånd og forsøke å komme til enighet vedrørende tidspunkt for ferieavvikling.

Har man krav på 5 uker ferie?

De aller fleste har imidlertid 5 ukers ferie, dvs. 30 virkedager. Dette gjelder deg som er ansatt i offentlig sektor, og vanlig i privat sektor også. Den ekstra ferien er bestemt i tariffavtalen, eller ligger i arbeidsavtalen for de som ikke har tariffavtale på sin arbeidsplass.

Hvordan spørre om fri fra jobb?

12 tips for å spørre om tid fra jobb
  • Planlegg når du skal spørre. Planlegg dine forespørsler for ledig tid når sjefen din vil være mest mottakelig.
  • Spør i god tid.
  • Planlegg tiden din på forhånd.
  • Bruk den eller miste den.
  • Ikke spør i topptid.
  • Be om tidsavbrudd skriftlig .
  • Spør ikke fortell.
  • Hjelp planlegg arbeidsflyten.

Har man krav på 3 uker ferie?

Ifølge ferieloven kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni – 30. september, og ferietidspunktet skal avtales mellom deg og arbeidsgiveren. Har du ikke tariffavtale har du kun rett til fire uker ferie pluss én feriedag.

Kan man overføre ubetalt ferie?

Ja, du har lov til å overføre feriedager til året etter. Hovedregelen er at du skal ta ut all ferien i løpet av kalenderåret. Likevel kan du avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 feriedager til neste år. Det er arbeidsgiver som bestemmer om det er greit at disse feriedagene overføres.

Kan man få både feriepenger og lønn?

Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, uten at dette nødvendigvis fremkommer på lønnsslippen, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien. Altså Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker (ev. lønn for 4 uker og 1 dag).

Hva skjer hvis man ikke tar ut ferie?

Arbeidstaker har også plikt til å ta ut ferie. All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Ferien skal tas ut i feriedager, ikke penger.

Hvordan kreve ferien utsatt?

Ferieloven sier blant annet at den som har vært helt arbeidsufør i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Leave a Comment