Når må man betale for skole PC?

Avbryter du opplæringen etter 1. oktober, skal du betale egenandel for det påbegynte skoleåret uavhengig av om du ønsker å beholde utstyret eller ikke.

Er det forsikring på skole PC?

De fleste skoler har et IT-reglement hvor det står noe om hvilke erstatningsregler som gjelder når en skole-PC får skader. Hvis man er ansvarlig for skaden, enten forsettlig (med vilje) eller uaktsomt (uforsiktig), kan det være at man må dekke skolens tap når PCen er ødelagt.

Hvilken PC til vgs?

Du kan bruke enhver bærbar PC/Mac som oppfyller minstekravene:
  • oppdatert antivirusprogram.
  • mulig å bruke uten internettilkobling.
  • Windows 10 eller nyeste macOS (ikke Chromebook eller Linux)
  • minimum 256 GB lagring.
  • for linjene som krever en standard PC: minimum 8 GB internminne (anbefalt 16 GB)

Når må man betale for skole PC? – Related Questions

Er MacBook Air god til skole?

MacBook Air er den letteste av de bærbare Macene

Den passer godt til deg som daglig tar maskinen med til og fra jobb, skole og på reise. Portabiliteten er nok også en god grunn til at mange studenter og forretningsreisende ofte faller for nettopp denne maskinen.

Hvordan kjøpe skolepc?

Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale.

Kan man bruke iPad på vgs?

Alle elever i spesialundervisning kan velge å kjøpe iPad som en del av PC-ordningen. Dette gjelder elever som har rett til spesialundervisning og som får opplæring i grupper med redusert elevtall (hverdagslivstrening, arbeidstrening og elever som går mot grunnkompetanse).

Kan man bruke Mac på elektro?

Elever på teknikk og industriell produksjon, elektrofag eller bygg- og anleggsteknikk kan ikke bruke Mac.

Hvor lenge har du ungdomsrett?

De fleste som er mellom 16 og 19 år, og går på videregående skole eller er lærling har ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Det betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år, eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Hvor gammel er man i 3 vgs?

All ungdom mellom 16 og 19 år har rett til ett av tre alternative videregående trinn (studieretninger) som de har søkt på, og til to års videregående opplæring som bygger på videregående trinn 1.

Er det gratis å gå videregående?

Opplæringen for voksne skal være gratis. Dette følger av opplæringsloven § 4A–3 fjerde ledd. Dette innebærer at fylkeskommunene ikke kan kreve skolepenger fra voksne som har rett til videregående opplæring, dette skal dekkes av fylkeskommunen.

Hvor lenge er videregående gratis?

Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du fyller eller har fylt 25 år, og ikke har fullført videregående opplæring.

Når mister jeg ungdomsrett?

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring. * Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Hvor kan jeg se om jeg har ungdomsrett?

For å få et konkret svar på hvor lenge du har ungdomsrett kan du kontakte Inntakskontoret i hjemfylket ditt. Du har også rett på veiledning fra Oppfølgingstjenesten for å finne ut av hvilke muligheter du har.

Hvordan få utvidet ungdomsrett?

Dersom du har mistet store deler av et skoleår i videregående opplæring på grunn av skade eller sykdom, kan du søke om utvidet opplæringstid. Du kan søke om utsettelse og reservert plass senere for eksempel ved militærtjeneste, svangerskap eller tvingende medisinske/sosiale forhold.

Hva skjer med de som dropper ut av videregående?

De som ikke fullfører, har høyere risiko for arbeidsledighet, uførepensjonering og lavere inntekt. Dette har vakt bekymring, og mye ressurser er satt inn på å få elever til å fullføre videregående skole, basert på den antakelsen at det er frafall fra skolen i seg selv som er årsak til lavere arbeidsdeltakelse.

Hvilken linje dropper flest ut av?

Frafallet størst innen yrkesfag

Frafallet er klart størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Nesten tre av ti elever som starter på videregående kurs innenfor yrkesfag slutter underveis i utdanningsløpet. Det er også store forskjeller i frafall mellom ulike program i yrkesfagene.

Hvor mange fullfører VGS i Norge?

Stadig flere ungdommer fullfører videregående opplæring

79,6 prosent av dem som begynte i vg1 i 2014 fullførte med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år. Aldri har flere ungdommer fullført og bestått. Andelen har økt årlig siden det første kullet i Kunnskapsløftet begynte i 2006.

Kan jeg slutte på skolen?

Huskeliste for deg som vil ta friår eller slutte på skolen:

Prat med rådgiver eller kontaktlærer før du slutter. Meld fra til skolen og inntakskontoret om at du ikke ønsker skoleplass. Lag deg en plan for når, hvor og hvordan du skal begynne igjen. Tenk gjennom hvordan du kan bygge opp motivasjonen igjen.

Er det lov å sove på skolen?

I timene skal man lære, og det greier man ikke hvis man sover. Hva som omfattes av ordensreglementet er i mange tilfeller en vurderingssak, men soving i timen er absolutt grunn til anmerkning.

Leave a Comment