Når kan man forkorte brøk?

Dersom et brøk uttrykk har en fator med samme verdi både i teller og nevner kan disse forkortes.

Hva betyr det å forkorte brøk?

Forkorte er det å dividere teller og nevner i en brøk med det samme tallet.

Hvordan utvide og forkorte en brøk?

Når vi utvidet en brøk ved å multiplisere med samme tall i teller og nevner så vi at verdien ikke endret seg. På samme måte kan vi også dividere med samme tall i teller og nevner uten at brøkens verdi endres. Dette kaller vi å forkorte en brøk.

Når kan man forkorte brøk? – Related Questions

Hvordan forkorte brøk med 5?

En brøk forkortes ved at man først finner største felles faktor. Med største felles faktor mener vi det høyeste tallet som både telleren og nevneren kan deles på. Deretter må du dele telleren og nevneren med dette tallet slik at brøken blir så forkortet som mulig.

Hva betyr forkortet?

Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en eller flere bokstaver hentet fra ordet eller ordene for at de skal få en kort (og gjerne også hensiktmessig) form.

Hvordan utvider man en brøk?

utvide brøk. En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å multiplisere med det samme tallet både i telleren og i nevneren. Dette kalles å utvide brøken.

Hvordan forenkler man en brøk?

Brøker som utvides og forkortes endrer ikke verdi.

Når en brøk forkortes, divideres teller og nevner med samme tall. Brøken endrer ikke verdi.

Hvordan vet man hvilken brøk som er størst?

REGEL: Brøken med lavest nevner er størst.

Hvordan regne ut brudden brøk?

En brøk hvor teller og nevner er en brøk kalles en brudden brøk. En brudden brøk kan gjøres ubrudden ved å multiplisere teller og nevner med fellesnevneren.

Hvordan forkorte en uekte brøk?

Forkorte brøk

Alle likeverdige brøker kan reduseres til en brøk der teller og nevner ikke har felles faktorer. Det kalles å forkorte brøken og gjøres ved å faktorisere teller og nevner og stryke felles faktorer i teller og nevner mot hverandre.

Hva er fellesnevner i brøk?

To eller flere brøker med ulik nevner kan skrives om slik at de får samme nevner, og dette tallet kalles da en fellesnevner for brøkene. En brøk endrer ikke verdi hvis teller og nevner blir multiplisert med samme tall, så et felles multiplum for nevnerne kan alltid brukes som fellesnevner.

Hva er teller og nevner?

En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren må være forskjellig fra null. Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte.

Kan man ha 0 i nevner?

Forkorting kan også gjøres med faktorisering. Når man forkorter brøk på denne måten ved å stryke de tallene som er like, får man tallet 1 i teller og nevner (der det står 2 i eksemplet over). Dette fordi 2 : 2 = 1. Det er derfor umulig å få 0 i teller eller nevner.

Kan man ha null i nevner?

Nullpunkter får vi når teller er lik null, mens de kritiske punktene er der nevneren er lik null (husk at vi aldri skal ha null i nevneren).

Hvor mye er 3 2 deler?

Tolkning 1: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i femtedeler.) Dele summen på fem og gi to femtedeler av summen til den ene personen og resterende tre femtedeler til den andre personen. Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles mellom to personer i forholdet 2:3, så får en person 120 kr og den andre 180 kr.

Hvor mange prosent er 63 av 450?

Hvor mange prosent er 63 av 450?
Prosentandel av Forskjell
62% av 450 er 279 171
63% av 450 er 283.5 166.5
64% av 450 er 288 162
65% av 450 er 292.5 157.5

Hvor mange prosent er 98 av 280?

Da er beregningsgrunnlaget 280, og vi må finne hvilken brøk 98 tilsvarer av 280. For å få prosentandelen, multipliserer du 0,35 med 100: 0,35×100 = 35. 98 av 280 tilsvarer 35%.

Hvor mange prosent er 8 av 25?

Prosentandel av – Tabell for 25
Prosentandel av Forskjell
6% av 25 er 1.5 23.5
7% av 25 er 1.75 23.25
8% av 25 er 2 23
9% av 25 er 2.25 22.75

Hva er 30 av 100?

Prosentandel av – Tabell for 100
Prosentandel av Forskjell
28% av 100 er 28 72
29% av 100 er 29 71
30% av 100 er 30 70
31% av 100 er 31 69

Leave a Comment