Når kan du klage på støy fra naboen?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Kan man klage på støy?

Nabolovens paragraf 2 skiller mellom rimelig støy og unødvendig støy. Det er den unødvendige støyen du som nabo kan med rette klage på. Det er, for eksempel, rimelig at naboen din øver seg på å spille trommer, men det er unødvendig at han eller hun gjør dette ute i hagen.

Hvordan skriver man en klage over nabo?

3 Praktiske tips ved naboklage
  1. Få frem eventuelt tidspunkt for det du klager på.
  2. Beskriv problemet så godt du kan.
  3. Få frem hvem du mener står bak det du klager på.
  4. Husk å få med hvem du er og hvor du bor.
  5. Få med at du har forsøkt å ta opp forholdet med naboene en gang tidligere.

Når kan du klage på støy fra naboen? – Related Questions

Hva sier naboloven om støy?

Naboer må finne seg i en del støy, men tålegrensen mellom naboer er passert når naboen har påført en skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig. Dette kan for eksempel være materielle skader på eiendommen, eller negative og uønskede forhold som støy eller røyk.

Hvem ringer man når naboen bråker?

Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden.

Hva skal man skrive på en klage?

Klagen bør nevne det vedtaket det klages over, og gi nødvendige opplysninger om klagefrist og klagerett dersom det er usikkert om vedkommende har klaget i tide eller har rett til å klage. Klager bør også fremsette de endringer han ønsker, og begrunnelse for ønsket endring.

Hvordan håndtere en vanskelig nabo?

Den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, er å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem hva du klager på.

Hvordan skrive karakter klage?

Hvordan klager du? Klagen må være skriftlig, og den som klager (du eller foreldrene dine), må skrive under på klagen. Det må komme tydelig fram hvilken karakter du klager på. Hvis du klager på en karakter til skriftlig eksamen, trenger du ikke å begrunne klagen.

Når naboen tar seg til rette på din eiendom?

Dette kan du kreve hvis naboen tar seg til rette

I en nabokonflikt kan du kreve erstatning eller oppretting av skaden, og få naboen til å betale for det. I praksis betyr det at naboen må reparere eller redusere en skade på eiendommen din, slutte med plagsomme aktiviteter eller gi deg erstatning for et økonomisk tap.

Hvor høyt kan treet til naboen være?

Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjerne et tre som er tolv meter høyt hvis det står nærmere enn fire meter. Regelen står i nabolovens § 3. Hekker som er under to meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes etter disse reglene.

Er det lov å gå inn på andres eiendom?

Etter straffeloven § 268 er det forbudt å ferdes hos “en annens hus eller et sted som ikke er fritt tilgjengelig”. Forbudet gjelder også den som “uberettiget forblir på et slikt sted”. Det betyr at det er forbudt for andre å oppholde seg i anders hus eller på andres eiendom uten samtykke til dette.

Kan nabo nekte gjerde?

Du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for naboen, og ellers ikke bryter med kravene i plan- og bygningsloven eller friluftsloven.

Hvordan skjerme mot naboen?

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen.

Hvor høy levegg kan jeg sette opp mot naboen?

Levegger krever ikke byggesøknad hvis den står minimum en meter fra nabogrensen, er maksimalt 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang. Plasseres leveggen nærmere enn en meter fra nabogrensen, kan veggen være inntil fem meter lang og maksimalt 1,8 meter høy.

Hvordan skjerme mot innsyn?

Moderne, utvendig screen er optimalt for å hindre innsyn, men samtidig bevare utsynet. Screen lages i transparente, perforerte duker som filtrerer lyset, samtidig som utsikten bevares. I motsetning til for eksempel gardiner eller persienner, hindrer ikke en screen utsikten fra boligen.

Har min nabo byggetillatelse?

En nabo er i utgangspunktet ikke part i en byggetillatelse, men etter en konkret vurdering kan kommunen komme til at naboen skal få partstatus om byggetillatelsen i stor grad påvirker naboeiendommen negativt.

Kan nabo sette opp levegg?

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Du kan for eksempel sette opp en levegg mot hver nabogrense, men skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse. Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan.

Leave a Comment