Når kan det kreves forsinkelsesrente?

Det kan kreves forsinkelsesrenter når et krav ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt på forhånd, eller en måned etter at fordringshaveren har sendt skriftlig krav om betaling. Hvis kreditor selv er skyld i forsinkelsen, kan han ikke kreve forsinkelsesrenter.

Hva kalles renter for sen betaling?

Morarente, (av mora, rettsstridig forhaling), også kalt forsinkelsesrente, er erstatnings- eller strafferente en debitor eller kreditor må betale når en økonomisk forpliktelse ikke er oppfylt eller tatt i mot i tide.

Hva er forsinkelsesrenten?

Forsinkelsesrente er de rentene som påløper og man må betale som erstatning for å ha betalt en regning for sent. Forsinkelsesrente er den renten en kreditor kan pålegge debitor dersom debitor ikke betaler en regning i tide.

Når kan det kreves forsinkelsesrente? – Related Questions

Hvor lenge løper forsinkelsesrente?

Forsinkelsesrente løper enten fra avtalt forfall eller fra én måned etter påkrav etter gjeldsbrevloven § 5, jf. NOU 1974:54 Renter ved forsinket betaling mv s. 79: ”Bestemmelsen slår videre fast det dobbeltsporede system som er nærmere beskrevet og begrunnet ovenfor under V.A.

Når har man krav på renter?

I kjøpsforhold er det slått fast at kjøper plikter å svare forsinkelsesrente, dersom kjøpesummen ikke betales rettidig etter avtalen: ”§ 71. Betales ikke kjøpesummen eller annet utestående beløp i tide, skal skyldneren svare rente etter lov 17 desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m m”.

Hvem fastsetter forsinkelsesrente?

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet (se også forskrift om forsinkelsesrentesatsen). Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1.

Er forsinkelsesrenter skattepliktige?

Forsinkelsesrenter som utbetales fra arbeidsgiver ved for sent betalt lønn, anses som avkastning av fordringen og vil være skattepliktig inntekt etter den alminnelige regel i skatteloven § 5-20 som «fordel vunnet ved kapital».

Hvor høy rente er det lov å ta?

En begrensing i hvor mye bankene kan ta i rente går ut over bankene og deres aksjonærer, ikke låntakere og forbrukere. Et effektivt og balansert tiltak hvor både hensynet til banker og låntaker balanseres, vil være at långiver ikke kan ta høyere enn lovens forsinkelsesrente/morarente, som for tiden er 8,5 prosent.

Hvor mye er purregebyr på?

Purregebyret kan maksimalt være på 1/10 av inkassosatsen. Denne fastsettes hvert år i Forskrift til inkassoloven. Pr. 01.10.2022 er maksimalt purregebyr 35 kr.

Hva er et forsinkelsesgebyr?

Forsinkelsesgebyr er penger som utsender av regning kan kreve dersom ikke mottaker betaler denne innen betalingsfristen. Hvis en kunde ikke har betalt en regning, kan man sende ut en betalingspåminnelse for å minne kunden på at han eller hun skal betale regningen.

Hvor lenge kan man kreve inn penger?

Ubetalte fakturaer blir foreldet etter tre år hvis du ikke foretar deg noe for å kreve inn pengene. Det betyr at fakturaen ikke lenger er gyldig etter en foreldelsesfrist. Foreldelsesfristen sier at krav som er eldre enn tre år etter første forfallsdato, må slettes. Dette reguleres i foreldelsesloven §2.

Hvor lenge etter forfallsdato kan man betale?

Du kan i prinsippet sende et inkassovarsel til kunden dagen etter forfall. Husk bare at du ikke kan kreve gebyr før tidligst 14 dager etter forfall. Det er viktig å følge de formelle kravene for at inkassovarselet skal være gyldig.

Hvordan regne ut forsinkelsesrente?

Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente tillagt minst åtte prosentpoeng (les om dette her). Gjeldende rentesats er 9,25%. Forskrift med fastsettelse av rentesats finnes også på Lovdata.

Hva skjer om man betaler en regning en dag for sent?

Dersom man ikke betaler den siste regningen inkludert purregebyr, vil regningen bli sendt til inkasso. Da får man et krav der også forsinkelsesrenter og inkassogebyr kommer i tillegg til regning og purregebyr. Dersom man ikke betaler hele inkassokravet på forfall vil det bli registrert en betalingsanmerkning.

Er det farlig å få en inkasso?

Inkasso trenger heldigvis ikke å være farlig, og det finnes flere ting du kan gjøre for å få kontroll på økonomien igjen. Hvis du har en regning som har gått til inkasso, er det imidlertid lurt å ta tak i den så fort som mulig, for å unngå ytterligere avgifter.

Kan namsmannen slette gjeld?

Gjeld namsmannen sletter gjennom en gjeldsordning, kan bidra til at du endelig blir kvitt den dyre gjelden du har slitt med å betjene.

Kan banken se inkasso?

Hvis du har betalingsanmerkninger så kan banken se disse når de gjør en kredittsjekk av deg. Dette er inkasso som gjerne har gått over tiden og dermed har det gått for langt. Da kan du normalt ikke få lån i en vanlig bank ved normale omstendigheter og du må da søke om lån i en bank som tilbyr lån med inkasso.

Når påløper tungt salær?

Tungt salær er et begrep innenfor inkasso. Tungt salær, eller tungt krav, følger en betalingsoppfordring som har gått over fristen med over 28 dager. Deretter gjelder lett inkassosalær.

Kan man som privatperson sende krav til inkasso?

I Norge kan privatpersoner på lik linje med bedrifter opprette og sende inkassosaker. Mange privatpersoner opplever at de har utstående krav som ikke blir betalt. Dette er ofte private lån, manglende betaling på husleie eller heving av kjøp grunnet mangler.

Leave a Comment