Når får man lønn OUS?

Lønn utbetales den 12. i hver måned i hele OUS. Lønnslippen finner du i Personalportalen (se vedlagt veileder).

Hvordan parkere på Rikshospitalet?

Parkering. På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen. På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt.

Hvordan logge på OUS mail hjemmefra?

Pålogging til MinGat på internett:
  1. Det må være en PC/Mac som ikke er koblet opp mot Ous sitt nettverk. Dvs.
  2. Skriv inn følgende adresse i adressefeltet på PC´n: https://ansatt.ous-hf.no og klikk «Enter».
  3. I dette bildet logger du deg på, på samme måte som f.

Når får man lønn OUS? – Related Questions

Er Sykehuspartner statlig?

Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Kommer ikke inn på Min Gat?

Om du har glemt passordet ditt kan du få tilsendt et passord på SMS eller epost ved å velge linken “Glemt passord”. Når du velger “Glemt passord” må du legge inn brukernavn og enten ansattkode eller personnummer(varierer) og deretter velge om du vil få nytt passord tilsendt på SMS eller epost.

Hva er Gat forkortelse for?

GAT. Deres hovedmodul Gat, tilbyr de fleste funksjonene en arbeidsgiver trenger for å lage avanserte arbeids- og turnusplaner. Navnet GAT kommer fra grunnleggernes initialer: Gordon, Amund, og Tommy.

Hvordan få tilgang til MinGat?

nytt ikon på Hovedmeny i MinGat. Ved å klikke på ikonet åpnes en ny side. Du kan også få tilgang til MinGat hjemmefra. Forutsetninger: Du har registrert ditt mobilnummer i MinGat «Profil».

Hvordan legge inn egenmelding i GAT?

Ved egenmelding må arbeidstakeren gå inn i «Min GAT» og godkjenne fraværet, som leder har lagt inn, første dag etter fravær. Sykmelding fra lege sendes/leveres direkte til leder, som registrerer i GAT, både fraværet og at dokumentasjon er mottatt.

Når en ansatt går hjem med sykdom i løpet av dagen?

Går en arbeidstaker hjem i løpet av en arbeidsdag på grunn av sykdom er ikke dette en sykefraværsdag i lovens forstand og fraværet kan ikke dokumenteres med egenmelding. Egenmelding kan kun brukes i arbeidsgiverperioden – som alltid starter første hele fraværsdag.

Hvor mange egenmeldinger har man i løpet av ett år?

Ifølge folketrygdloven kan du bruke egenmelding opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år. Dette er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden.

Har arbeidsgiver lov å spørre om sykdom?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Hvordan fylle ut egenmelding?

Det finnes ikke noe formelt skjema for egenmelding. Hver arbeidsgiver har derfor egne rutiner for bruk av egenmelding i sin virksomhet. Noen velger å utforme et skjema som skal fylles ut på papir eller digitalt, mens andre nøyer seg med en enkel beskjed på epost eller sms, eller en muntlig beskjed på telefon.

Hvordan levere egenmelding på Visma?

Ansatte skal sende egenmelding via Visma Enterprise. Logg inn på Min Side, velg fanen Meg selv og personalskjema. Velg NY – Nytt fravær. Husk å lagre og sende fraværet når det er registrert.

Hvordan fungerer egenmelding i IA bedrift?

I virksomheter som har IA-avtale kan den ansatte bruke inntil 24 egenmeldingsdager over en periode på 12 måneder. Det er ikke regler for hvor mange ganger den ansatte kan benytte egenmelding, men hver egenmelding kan ikke overstige 8 dager. Fridager regnes inn i egenmeldingsperioden.

Når må man levere egenmelding?

Ifølge folketrygdlovens minimumsregler er det de tre første dagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Den 4. dagen arbeidstaker levere sykmelding.

Har man rett på lønn ved egenmelding?

I egenmeldingsperioden har arbeidstakeren rett til sykepenger, som i mange tilfeller tilsvarer full lønn, men ikke for de som tjener mye (over seks ganger grunnbeløpet* i året). For å kunne bruke egenmelding må arbeidstaker ha jobbet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Er det mulig å få sykemelding over telefon?

For å korte ned køene på fastlegekontorene og forhindre videre smittespredning, blir det nå mulig å få sykemelding etter en telefonsamtale med legen.

Kan man bli sykemeldt pga stress?

Sykmelding kan være nødvendig pga symptomenes alvorlighetsgrad, eksempelvis svær utmattelse/manglende mestring, kognitive vansker og hvis arbeidet forverrer tilstanden. Full sykmelding i en periode på 2 uker, kan være nødvendig for å få en avstand til arbeidet.

Leave a Comment