Når er FOS 2022?

juli er forsvarsminister Bjørn Arild Gram på Sessvollmoen for å besøke FOS. Forsvarets opptak og seleksjon til Forsvarets høgskole (FHS) og cyberteknikerutdanning gjennomføres i perioden 25. juni til 7. juli 2022.

Hvor lang tid tar sesjon del 2?

Sesjon del 2 varer ca. like lenge som en kort skoledag. Der får du svar på om du er kvalifisert til militærtjeneste eller ikke. Forsvaret undersøker helsen din (fysisk og medisinsk) og du må ta en teoretisk test.

Hva er sesjon del 1 og 2?

Den første delen av sesjon er en egenerklæring på nett som alle må fylle ut. Spørsmålene omhandler sosial profil, motivasjon, helse, skole og fysisk kapasitet. Ut i fra svarene på disse spørsmålene kan Forsvaret velge hvilke ungdommer som kommer videre til sesjon del 2, og hvilke som ikke vurderes tjenestedyktige.

Når er FOS 2022? – Related Questions

Er det frivillig å gå i militæret?

Første steg på veien til tjeneste eller utdanning i Forsvaret er en egenerklæring, som er et skjema som skal fylles ut på nett. Brukernavn og passord får du digitalt. Selv om militærtjeneste er frivillig for jenter, så er sesjon obligatorisk for alle.

Hvis man ikke vil i militæret?

Det går også an å informere om at du ikke har lyst og at du er redd, dersom du blir kalt inn til fysisk sesjon. Det er i utgangspunktet ikke lov å nekte militærtjeneste i Norge, men det er mange som ikke blir kalt inn, eller “slipper” hvis de sier de ikke ønsker.

Hva betyr en sesjon?

Sesjon er inngangen til en tjeneste i Forsvaret. Under sesjon tester vi deg fysisk, teoretisk og medisinsk. Og vi vil prate med deg for å høre om hva du er interessert i og motivert for. Rundt halvparten av dem som møter på sesjon, tas ut til tjeneste eller utdanning.

Hva betyr ordet sesjon?

møte særlig av kollegium, råd, forsamling e.l.

Hva må til for å komme inn i militæret?

Formelle krav

For å tjenestegjøre i Forsvaret kreves det ​at du er norsk statsborger. Forsvaret stiller dessuten strenge krav til vandel og rulleblad. Du også ha sikkerhetsklarering for å tjenestegjøre i Forsvaret.

Når får man svar på egenerklæring Forsvaret?

Egenerklæringen sendes ut til hvert årskull i løpet av året de fyller 17 år. Det er et obligatorisk spørreskjema som du skal fylle ut på nettet.

Hvor mange push ups bør man klare Forsvaret?

Du må få minimum karakteren 3 for å bli kalt inn til opptak. Det tilsvarer at du må løpe 3000 m på 15 minutter, ta 2 hang-ups, 13 pushups og 20-sit-ups.

Er sesjon gyldig fravær?

Det skal ikke føres fravær for sesjonsdagen. Du har også rett til fri fra arbeid, men tapt arbeidsfortjeneste for frammøte til sesjon blir ikke dekket av Forsvaret.

Kan man nekte å være med i militæret?

Vernepliktige i Norge kan søke om fritak på grunnlag av sin etiske, religiøse eller politiske overbevisning. I Norge kan den som nekter å gjøre pliktig militærtjeneste, straffes med fengsel fra tre måneder inntil to år, men inntil tre år hvis det skjer i tjenestetiden med fartøy på tokt.

Hvem må delta i krig?

Det er ikke slik at alle som har fullført førstegangstjenesten MÅ delta i krig, men det er slik at alle som har fullført kan risikere å måtte delta. Hensikten med førstegangstjenesten er å utdanne soldater til den dagen Norge trenger dem i en krise- eller krigssituasjon.

Hvem må ut i krig i Norge?

I Norge er verneplikten allmenn. Det vil si at både kvinner og menn er vernepliktige. Alminnelig verneplikt inntrer normalt det år man fyller 19 år, og varer ut det år man fyller 44 år.

Blir alle jenter kalt inn til sesjon?

Siden 2014 har verneplikten vært kjønnsnøytral i Norge. Det betyr at også jenter må fylle ut egenerklæringsskjema og møte til sesjon hvis de blir innkalt.

Når er man ferdig i Heimevernet?

Hvor lenge er man i Heimevernet? De fleste er ferdig når man fyller 44 år. De med befalsutdanning, krigsskole eller de som har vært militært ansatt ett år eller lenger etter førstegangstjenesten, er i Heimevernet til de er 55 år. Man kan søke om forlenget tjeneste utover dette om man ønsker.

Hvor mye tjener man på å være i militæret?

Soldatnytt har fått satsene av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Pengene man får for normal 12 måneders tjeneste øker fra 188,5 til 198 kroner dagen. Soldaten vil da få utbetalt rundt 5950 kroner hver måned. I dag får de vernepliktige omtrent 5650 kroner.

Kan man komme inn i militæret med ADHD?

ADHD. Har du diagnosen ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse), men attest* fra psykolog eller psykiater som bekrefter god funksjon, og du ikke er avhengig av medisiner, kan du kalles inn til militærtjeneste dersom du ellers når opp i konkurransen.

Hvordan slippe sesjon?

Helse. Sist, men ikke minst kan man søke om fritak på grunn av helsen. Det kan være en skade, sykdom eller et annet helseproblem man har fått etter sesjon 2 og som gjør at det ikke er mulig å gjennomføre førstegangstjenesten. Her må man sende en egen søknad og legge ved dokumentasjon fra legen.

Leave a Comment