Når er det krav til TEK 17?

Når gjelder TEK 17? Hovedregelen er at den gjelder ved alle nybygg og oppgraderinger. I tilfelle nybygg/ oppgraderinger som krever godkjenning av Plan og Bygningsetaten, må det alltid i søknaden vises til en TEK og tillatelsen vil henvist til en TEK.

Hva er kravet til dørterskler i TEK17?

a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m. b) Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m. Krav om større bredde kan følge av § 11-13 og § 11-14.

Hva står tek?

Byggteknisk forskrift er det vanlige kortnavnet på Forskrift om tekniske krav til byggverk. Ofte omtales byggteknisk forskrift bare med forkortelsen TEK, gjerne sammen med årstallet den aktuelle (hoved-)versjonen ble vedtatt, TEK17 ble altså vedtatt i 2017.

Når er det krav til TEK 17? – Related Questions

Hva er TEK 20?

Direktoratet for byggkvalitet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg.

Når må man følge TEK 10?

Datoen man må merke seg er derfor 31.12.2018, som etter hovedregelen og for alle tiltak etter TEK10 påbegynt etter 1. juli 2017, er siste dag for innsending av søknad for prosjekter etter TEK10.

Hvem lager TEK17?

Byggteknisk forskrift (TEK17) – Direktoratet for byggkvalitet.

Når kom TEK 07?

Byggteknisk forskrift (Norge)
Byggteknisk forskrift
Forskrift om tekniske krav til byggverk
Myndighet Kommunal- og moderniseringsdept.
I kraft 1. juli 2010
Nettside lovdata.no

Er teknisk rom Et våtrom?

Mange tror at dersom det er sluk i rommet (for eksempel et teknisk rom) er dette å betrakte som et våtrom, men det stemmer ikke. Definisjonen på et våtrom er gitt i Byggteknisk forskrift: «Med våtrom i bolig menes baderom, dusjrom og vaskerom.»

Hva er TEK 10?

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis.

Hvilke krav stilles til utsyn i bil?

I boenhet må alle rom for varig opphold ha minst ett vindu som gir tilfredsstillende utsyn. Stue i boenhet må ha minst ett vindu der underkant glassflate er maksimum 1,0 m over underliggende gulv slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende.

Hva er oppvarmet BRA?

Oppvarmet del av BRA er den delen av BRA som tilføres varme fra bygningens varmesystem, enten direkte fra varmelegemer eller via oppvarmet ventilasjonsluft, og eventuelt kjøling fra bygningens kjølesystem. Oppvarmet del av BRA er omsluttet av bygningens klimaskjerm.

Hva er frittliggende småhus?

Frittliggende småhusbebyggelser er eneboliger, enebolig med sekundær boenhet og horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger.

Hva var før TEK 10?

Teknisk forskrift 1997-2010.

Hva regnes som egen boenhet?

En boenhet må ha alle hovedfunksjoner for bolig, det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. Boenheten behøver ikke å ha separate rom for hver enkelt funksjon, men boenheten må kunne fylle alle hovedfunksjonene. Et oppholdsrom vil i de aller fleste tilfeller kunne utgjøre både soverom, stue og kjøkken.

Hva regnes som BYA?

Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomten. Bebygd areal på en tomt skrives m2BYA og angis i hele tall.

Hva har man lov til å bygge uten å søke?

Du kan bygge inntil 50 m² på egen tomt eller hage uten å søke. Tidligere måtte du søke kommunen om lov hvis uteboden ble større enn 15 m². For å gjøre det enklere for folk flest å bygge, ble forskriftene for frittliggende bygg endret. Grensen på 15m² for tilbygg er fortsatt gjeldende.

Er garasje en del av Bra?

Bruksareal (BRA)

Alle måleverdige deler av bygningen medregnes i bruksarealet, også boder og garasje, men det gjøres enkelte fratrekk, som for veggene mellom leiligheter og søyler og skorsteiner som ligger inntil disse veggene.

Er carport S-rom?

Åpne balkonger, terrasser og lignende er ikke regnet som P-rom eller Srom, og er derfor ikke inkludert i boligens BRA. Slikt areal kan være inkludert i boligens BYA (bebygd areal) som sier hvor stor del av tomten som består av bolig, parkeringsplass (garasje, biloppstillingsplass, carport) og terrasser.

Hvor mye er det lov å bygge på en tomt?

Det betyr at man kan bebygge 24 prosent av tomtearealet. Er tomten på et mål, kan maks utbygget areal altså være 240 kvadratmeter. Når man regler ut bebygget areal, skal man regne med for eksempel bolig, garasje/carport og terrasser som er bygget opp – men ikke terrasser på terreng.

Leave a Comment