Kommer det norske språket til å dø ut?

Det norske språket kommer ikke til å forandre seg så veldig mye på hundre år, tror språkforskerne. Men fremtidsmenneskene kommer til å bruke ord som vi ikke har i språket vårt i dag. Det kan for eksempel være engelske ord.

Hva er det som påvirker språket vårt?

Alder, kjønn, utdannelse, yrke, sosial bakgrunn og miljø/gruppe er sosiale faktorer som har betydning for måten vi bruker språket på. I tillegg kan vi også trekke inn kulturelle faktorer. Vi tilpasser språket avhengig av hvem vi snakker med og hva vi snakker om, fordi sosiale og kulturelle faktorer varierer.

Hvilke språk påvirker norsk mest?

Engelsk er det språket som påvirker norsk mest. Uttrykk som ” å chille”, “joine” og “chatte” forekommer hyppig i ungdomspraten. Det er heller ikke vanskelig å se hvor uttrykk som “Han ruler!” eller “Den boka suger!” stammer fra. Det er ikke fullt så vanlig at voksne bruker slike ord og uttrykk.

Kommer det norske språket til å dø ut? – Related Questions

Er det norske språket i endring?

Språket vårt er hele tiden i endring, og ved å norvagisere ord som kommer, kan vi lettere bevare det norske språket. Fordelen ved dette er at vi samtidig utvikler ordforrådet og talemålet, slik resten av verden gjør.

Er det norske språket truet?

De fleste språkvitere er enige om at norsk som språk ikke er truet av engelsk i dag. Det er med andre ord intet som tyder på at norsk i overskuelig framtid vil bli erstattet av engelsk, og derved lide det som kalles språkdød.

Hvilke Innvandrerspråk er det flest som snakker i Norge i dag?

De største innvandrerspråkene

20 000 er dansktalende, og et liknende antall er engelsktalende. Ca. 15 000 snakker vietnamesisk, og det er trolig at gruppene av personer som snakker bosnisk- serbisk-kroatisk og albansk, er av noenlunde samme størrelse.

Hvilket språk er i slekt med norsk?

Når det gjelder de språklige forholdene, hører de fleste av Nordens språk til den indoeuropeiske språkstammen. Det gjelder færøysk, islandsk, norsk, dansk og svensk, som alle er nordgermanske språk som springer ut av det samme fellesnordiske språket som ble snakket i vikingtida.

Hvilket språk er lettest å lære seg?

5 språk som er lette å lære
  • Engelsk. Det er det mest utbredte språket i verden.
  • Swahili. Swahili er et Bantu språk, sterkt påvirket av arabisk spesielt, i tillegg til engelsk, fransk, tysk og portugisisk.
  • Fransk.
  • Spansk.
  • Italiensk.

Er norsk og tysk likt?

Når du lærer språk, vil du oppleve å få bedre innsikt i andres kultur, og du utvikler deg selv som menneske. Du som snakker norsk, har derfor allerede fått mye gratis med på veien! Begge språkene er germanske språk og svært mange ord er like, vi går ut i fra at ca. 200 ord er så like at vi nesten ikke hører forskjell.

Hva er verdens vanskeligste språk å lære?

Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.

Hvilket fremmedspråk er lettest?

Det er også vanskelig å si hvilket språk som er “lettest“, da det kommer helt an på personen du spør. Noen synes fransk er vanskelig, andre synes det er lett. Slik er det med tysk og spansk også. Det er med andre ord umulig å si noe absolutt om hva som er lettest, og hva du derfor burde velge.

Hvilke språk er verdensspråk?

Verdensspråk er et språk med høy politisk og kulturell status som brukes i internasjonalt samkvem. I vår tid er det særlig engelsk som har denne stillingen, men også russisk, fransk, spansk og arabisk har det til en viss grad. I eldre tid hadde latin en tilsvarende posisjon.

Hvilke språk som har dødd ut?

I Europa er flere språk dødd ut i nyere tid, for eksempel kornisk, mansk, livonsk og dalmatisk, og flere titalls nålevende språk befinner seg i en utsatt situasjon: alle de samiske språka, øst- og nordfrisisk, irsk, gælisk, bretonsk, baskisk, ladinsk, romani, jiddisk og flere andre.

Hva er det eldste språket i verden?

Sumerisk var det første kjente verdensspråket i Den gamle verden, som også spredde kileskrift ut over enorme områder.

Hvor mange i verden snakker norsk?

Det er kun fem millioner mennesker i verden som snakker norsk. Derfor lærer vi engelsk og andre språk.

Hvor mange norske ord har vi?

Norsk Ordbok (Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet) skal ha opp mot 500 000 ord registrert, men det ferdige ordbokverket i 12 bind har bare rundt 330 000 oppslagsord. En del av disse er felles med bokmål, og andelen lånord er relativt lav.

Når fikk Norge sitt eget språk?

I 1885 kom jamstillingsvedtaket, som likestilte landsmålet med riksmålet som offisielt norsk skriftspråk.

Hva er hva på norsk?

Norsk er det språket som snakkes og skrives i Norge. Det er et nordgermansk språk som sammen med de nært beslektede språkene dansk og svensk utgjør den skandinaviske språkgruppen. Historisk nært beslektede, men i dag relativt fjerntstående nordgermanske språk er islandsk og færøysk.

Hvor gammelt er det norske språket?

Norsk har utviklet seg fra det felles skandinaviske språket urnordisk som ble brukt i perioden 200 til 500. Skriftlige kilder av urnordisk finner vi i runeinskripsjoner. Urnordisk må ha vært gjensidig forståelig med de vestgermanske språkene, som blant annet engelsk, tysk og nederlandsk har utviklet seg fra.

Leave a Comment